آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 14,550 12,524,781,405 Rls. 398,105 $
2 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 31,035 10,751,032,000 Rls. 344,000 $
3 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 109,268 10,508,402,274 Rls. 327,802 $
4 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 108,000 10,207,166,400 Rls. 324,000 $
5 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 44101290 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارشده 322,730 9,331,244,328 Rls. 288,323 $
6 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 10,037 9,297,313,188 Rls. 299,228 $
7 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 88,320 8,510,780,160 Rls. 264,960 $
8 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 84,240 8,189,560,800 Rls. 252,720 $
9 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 8,194 8,142,292,474 Rls. 251,546 $
10 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 86,400 7,886,548,800 Rls. 259,200 $
11 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 80,640 7,830,146,880 Rls. 241,920 $
12 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 66,240 6,389,046,720 Rls. 198,720 $
13 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 65,184 6,230,873,376 Rls. 195,552 $
14 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 44101290 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارشده 178,100 5,133,253,860 Rls. 158,375 $
15 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 26,072 4,772,393,432 Rls. 147,437 $
16 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 45,913 4,726,392,952 Rls. 156,238 $
17 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 149,180 4,330,093,712 Rls. 133,616 $
18 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 54,529 4,183,556,092 Rls. 138,272 $
19 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 12,670 4,082,745,384 Rls. 127,224 $
20 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 43,200 4,058,812,800 Rls. 129,600 $
21 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 43,200 3,928,046,400 Rls. 129,600 $
22 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 13,000 3,898,950,984 Rls. 120,312 $
23 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 240,250 3,864,414,042 Rls. 127,333 $
24 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 41,376 3,844,805,760 Rls. 124,128 $
25 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 25,970 3,752,301,420 Rls. 119,462 $
26 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 25,999 3,712,839,193 Rls. 119,595 $
27 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 12,600 3,685,816,872 Rls. 121,608 $
28 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 384,000 3,655,353,600 Rls. 115,200 $
29 4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 24,630 3,460,701,150 Rls. 113,132 $
30 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 34,351 2,361,636,560 Rls. 77,588 $
31 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 22,681 2,317,725,409 Rls. 76,080 $
32 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 22,080 2,144,453,760 Rls. 66,240 $
33 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 04019000 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 21,600 2,002,968,000 Rls. 64,800 $
34 4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 21,600 1,982,232,000 Rls. 64,800 $
35 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 29,732 1,931,189,395 Rls. 63,699 $
36 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 23,280 1,761,352,848 Rls. 56,688 $
37 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 93,330 1,555,806,434 Rls. 51,332 $
38 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 5,770 1,397,780,769 Rls. 44,429 $
39 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 144,000 1,351,598,400 Rls. 43,200 $
40 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 15,712 1,217,874,360 Rls. 38,460 $
41 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 19,811 1,138,881,393 Rls. 36,092 $
42 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 120,000 1,116,648,000 Rls. 36,000 $
43 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 46,740 1,034,363,457 Rls. 33,929 $
44 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 9,757 1,023,323,385 Rls. 32,935 $
45 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 15,989 960,426,248 Rls. 31,737 $
46 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 12,353 930,521,250 Rls. 29,625 $
47 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 96,000 904,608,000 Rls. 28,800 $
48 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 9,250 837,472,038 Rls. 26,439 $
49 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 14,069 822,040,208 Rls. 27,124 $
50 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 37,500 797,212,500 Rls. 26,250 $
51 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 13,319 790,756,972 Rls. 24,916 $
52 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 21,925 696,162,600 Rls. 21,925 $
53 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 20,250 655,047,000 Rls. 20,250 $
54 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 10,817 623,935,744 Rls. 20,497 $
55 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 44101290 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارشده 24,360 580,798,764 Rls. 18,228 $
56 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 23,420 579,867,792 Rls. 18,312 $
57 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,712 548,501,973 Rls. 18,097 $
58 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 44101290 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارشده 23,410 434,134,953 Rls. 13,503 $
59 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 7,684 428,130,965 Rls. 13,831 $
60 4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 6,195 419,636,910 Rls. 13,629 $
61 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 18,750 397,805,625 Rls. 13,125 $
62 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,201 361,937,430 Rls. 11,523 $
63 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 5,040 344,515,248 Rls. 11,088 $
64 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,351 141,452,022 Rls. 4,467 $
65 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,012 95,035,066 Rls. 2,933 $
66 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 40151910 دستكش خانگي 330 83,179,872 Rls. 2,592 $
67 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 40151910 دستكش خانگي 330 78,560,928 Rls. 2,592 $
68 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,563 77,708,571 Rls. 2,501 $
69 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 432 47,411,827 Rls. 1,555 $
70 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 324 35,337,254 Rls. 1,166 $
71 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 216 20,058,192 Rls. 648 $
72 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 216 12,418,704 Rls. 410 $
مجموع کل
217,932,175,284 ريال
مجموع کل
6,921,243 دلار
[1]