آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 14,750,000 15,582,647,125 Rls. 512,563 $
2 4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 94,940 9,616,022,196 Rls. 313,302 $
3 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 73,160 7,374,340,589 Rls. 242,231 $
4 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 6,000,000 6,318,071,250 Rls. 208,500 $
5 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 6,000,000 5,581,275,000 Rls. 180,000 $
6 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 39,295 3,934,030,551 Rls. 129,673 $
7 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 282,060 3,643,560,000 Rls. 116,000 $
8 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 24,994 2,651,814,480 Rls. 82,480 $
9 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 23,268 2,484,883,808 Rls. 76,784 $
10 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 418,139 2,439,809,268 Rls. 78,810 $
11 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 28365000 کربنات کلسيم 725,804 1,988,032,541 Rls. 64,218 $
12 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 19,145 1,913,345,730 Rls. 63,178 $
13 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 56,001 1,864,046,260 Rls. 61,601 $
14 4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 18,680 1,568,326,100 Rls. 51,370 $
15 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 14,074 1,368,668,352 Rls. 42,222 $
16 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 14,053 1,364,381,920 Rls. 42,160 $
17 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 13,797 1,330,762,041 Rls. 41,391 $
18 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 28365000 کربنات کلسيم 482,623 1,149,015,269 Rls. 36,457 $
19 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 132,182 1,068,027,782 Rls. 34,499 $
20 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 10,125 945,725,625 Rls. 30,375 $
21 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 28365000 کربنات کلسيم 339,061 645,951,892 Rls. 20,344 $
22 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 6,750 645,225,750 Rls. 20,250 $
23 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 730 630,459,670 Rls. 20,365 $
24 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 3,942 540,791,154 Rls. 17,739 $
25 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,485 340,950,906 Rls. 10,818 $
26 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,030 295,020,635 Rls. 9,503 $
27 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 2,880 272,306,880 Rls. 8,640 $
28 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,247 261,185,550 Rls. 8,070 $
29 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 19053200 ويفل ها و ويفرها 2,642 188,105,380 Rls. 5,812 $
30 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 2,352 118,598,471 Rls. 3,763 $
31 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 19053200 ويفل ها و ويفرها 1,512 104,825,542 Rls. 3,326 $
32 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 2,016 104,409,490 Rls. 3,226 $
33 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 2,000 71,315,200 Rls. 2,200 $
34 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 422 57,492,225 Rls. 1,899 $
35 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 988 49,082,145 Rls. 1,581 $
36 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 19053200 ويفل ها و ويفرها 630 43,028,370 Rls. 1,386 $
37 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 04031090 ک ک ک ماست 562 17,310,144 Rls. 534 $
38 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 180 16,764,300 Rls. 540 $
مجموع کل
78,589,609,591 ريال
مجموع کل
2,547,810 دلار
[1]