آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 1,049,914 12,821,561,980 Rls. 419,966 $
2 7 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 210,000 8,357,462,750 Rls. 273,000 $
3 2 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 124,900 4,919,609,370 Rls. 162,370 $
4 12 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 367,393 4,654,579,702 Rls. 143,651 $
5 6 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 87,500 3,456,930,750 Rls. 113,750 $
6 9 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 246,988 3,112,129,272 Rls. 96,572 $
7 2 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 211,984 2,510,172,225 Rls. 82,855 $
8 11 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 192,680 2,438,314,370 Rls. 75,338 $
9 5 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 52,500 2,112,883,500 Rls. 68,250 $
10 3 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 52,500 2,080,260,000 Rls. 68,250 $
11 7 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 1,641,995 1,769,132,057 Rls. 57,469 $
12 7 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 118,820 1,442,288,610 Rls. 46,458 $
13 8 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 918,414 1,022,082,768 Rls. 32,144 $
14 9 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 537,930 933,922,248 Rls. 29,048 $
15 5 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 827,113 893,510,885 Rls. 28,949 $
16 6 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 70,640 855,059,960 Rls. 27,620 $
17 8 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 49,441 848,916,306 Rls. 26,698 $
18 5 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 25174100 دا نه دا نه ها (granules) ,و پودر سنگ مرمر 749,230 811,706,742 Rls. 26,223 $
19 4 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 646,520 690,832,840 Rls. 22,628 $
20 4 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 28365000 کربنات کلسيم 184,606 450,867,040 Rls. 14,768 $
21 7 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 23,067 389,287,368 Rls. 12,456 $
22 5 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 28365000 کربنات کلسيم 157,601 389,145,920 Rls. 12,608 $
23 7 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 28365000 کربنات کلسيم 142,823 345,202,312 Rls. 11,426 $
24 12 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 16,431 287,547,311 Rls. 8,873 $
25 10 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 163,380 285,159,360 Rls. 8,823 $
26 6 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 25174100 دا نه دا نه ها (granules) ,و پودر سنگ مرمر 163,105 149,383,290 Rls. 4,893 $
27 7 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 69079000 ک كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،کحتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،ک كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,716 31,098,208 Rls. 992 $
28 7 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 150 28,629,510 Rls. 910 $
مجموع کل
58,087,676,654 ريال
مجموع کل
1,876,988 دلار
[1]