آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه آزاد حسن رود)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 90,375 269,074,653,750 Rls. 8,884,750 $
2 9 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 164,753 10,458,995,933 Rls. 325,514 $
3 12 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 156,316 9,756,796,869 Rls. 301,063 $
4 10 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 132,760 8,018,046,762 Rls. 247,849 $
5 11 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 128,314 7,945,541,579 Rls. 245,454 $
6 5 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 166,756 7,710,445,244 Rls. 250,004 $
7 3 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 163,926 5,949,544,094 Rls. 195,145 $
8 10 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111399 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 67,080 5,638,160,496 Rls. 174,320 $
9 10 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 43,574 5,567,898,000 Rls. 172,000 $
10 9 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 102,300 5,037,459,069 Rls. 156,460 $
11 12 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 96,180 4,362,904,896 Rls. 134,652 $
12 5 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 128,580 4,218,084,150 Rls. 135,870 $
13 12 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 66,339 4,015,154,706 Rls. 123,834 $
14 10 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 66,350 3,680,778,635 Rls. 113,956 $
15 4 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 103,032 3,472,563,651 Rls. 113,593 $
16 7 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111399 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 38,520 2,968,688,250 Rls. 94,157 $
17 3 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 108,579 2,885,907,360 Rls. 94,682 $
18 12 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 20,710 2,836,400,000 Rls. 87,500 $
19 8 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 66,240 2,680,694,352 Rls. 84,426 $
20 8 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 41,873 2,663,557,750 Rls. 83,927 $
21 5 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 84,420 2,538,246,420 Rls. 81,990 $
22 12 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111399 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 26,610 2,018,082,960 Rls. 62,280 $
23 7 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 45,725 2,013,837,035 Rls. 64,015 $
24 11 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 21,593 1,751,981,594 Rls. 54,137 $
25 12 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 35,880 1,609,691,760 Rls. 49,680 $
26 11 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111399 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 20,640 1,553,376,000 Rls. 48,000 $
27 4 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 79,458 1,500,841,023 Rls. 49,231 $
28 6 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 40,200 1,345,032,000 Rls. 43,200 $
29 10 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 20,005 1,268,363,675 Rls. 39,205 $
30 2 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 22,500 1,227,514,500 Rls. 40,500 $
31 7 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 24,840 1,126,870,500 Rls. 35,731 $
32 10 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 22,880 1,036,171,136 Rls. 32,032 $
33 9 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 22,800 1,028,653,920 Rls. 31,920 $
34 8 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 22,975 1,022,750,505 Rls. 32,165 $
35 8 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111391 پروفيل روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 21,778 1,016,820,593 Rls. 32,111 $
36 6 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 22,500 993,829,200 Rls. 31,920 $
37 5 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 22,500 975,051,000 Rls. 31,500 $
38 3 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 22,500 956,655,000 Rls. 31,500 $
39 10 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 20057000 زيتون , محفوظ شده به جز در سرکه يا درجوهر سرکه , يخ نزده 10,440 941,057,990 Rls. 29,068 $
40 8 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 5,742 820,439,928 Rls. 25,839 $
41 7 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 5,742 815,608,035 Rls. 25,839 $
42 4 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111399 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 22,560 719,729,340 Rls. 23,460 $
43 11 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 34011190 صابون ومحصولات وفرآورده هاي آلي تاانسيواكتيف به شكل شمش ،ميله ،چونه ،تكه يابه اشكال قالبي وكاغذ براي مصارف پاكيزگي وطبي غير از رديفهاي10 340111 لغايت 34011150 6,089 690,984,346 Rls. 21,350 $
44 9 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111399 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 7,849 632,513,610 Rls. 19,710 $
45 9 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 3,240 364,327,839 Rls. 11,353 $
46 4 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 5,712 327,617,430 Rls. 10,731 $
47 8 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 3,024 326,534,725 Rls. 10,312 $
48 2 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 3,870 315,001,437 Rls. 10,393 $
49 8 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111399 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 2,473 208,671,024 Rls. 6,590 $
50 9 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111291 پروفيل روكش شده 1,643 206,384,327 Rls. 6,404 $
51 7 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 3,603 173,017,235 Rls. 5,490 $
52 12 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111291 پروفيل روكش شده 970 122,765,680 Rls. 3,790 $
53 12 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 1,210 111,946,752 Rls. 3,456 $
54 6 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 6,000 102,745,500 Rls. 3,300 $
55 11 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 684 37,281,024 Rls. 1,152 $
56 4 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 44111391 پروفيل روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 400 21,475,300 Rls. 700 $
مجموع کل
400,864,145,889 ريال
مجموع کل
13,029,210 دلار
[1]