آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه آزاد حسن رود)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 448,616 57,416,752,080 Rls. 1,794,464 $
2 10 1395 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 406,285 52,551,200,744 Rls. 1,625,048 $
3 12 1395 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 311,537 50,472,141,772 Rls. 1,557,686 $
4 12 1395 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 368,574 47,776,983,312 Rls. 1,474,296 $
5 11 1395 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 250,977 32,501,380,812 Rls. 1,003,908 $
6 10 1395 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 131,500 25,475,664,000 Rls. 789,000 $
7 12 1395 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 186,860 24,216,789,040 Rls. 747,440 $
8 8 1395 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 223,371 20,621,443,356 Rls. 647,700 $
9 8 1395 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 187,810 20,067,236,730 Rls. 631,490 $
10 7 1395 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 89,742 12,726,458,316 Rls. 404,481 $
11 10 1395 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 129,357 12,544,743,804 Rls. 388,071 $
12 7 1395 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 96,594 12,172,055,656 Rls. 386,376 $
13 3 1395 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 69,488 11,663,873,496 Rls. 382,184 $
14 9 1395 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 100,480 9,673,511,040 Rls. 301,440 $
15 11 1395 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 42,695 8,294,528,430 Rls. 256,170 $
16 4 1395 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 34,744 5,883,722,680 Rls. 191,092 $
17 9 1395 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 34,995 5,287,800,510 Rls. 164,730 $
18 9 1395 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 20,869 4,654,642,629 Rls. 146,083 $
19 7 1395 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 61099000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 914 3,036,017,961 Rls. 96,501 $
20 9 1395 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 43,261 2,498,896,611 Rls. 77,721 $
21 12 1395 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 19,034 2,464,065,504 Rls. 76,136 $
22 10 1395 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 34,980 2,264,885,040 Rls. 69,960 $
23 10 1395 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 20,378 1,317,233,920 Rls. 40,756 $
24 12 1395 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 61099000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 538 1,301,862,106 Rls. 40,172 $
25 10 1395 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 09021000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده در بستهکهاي اوليه كه محتوي آن از 3 كيلوگرم بيشتر نباشد. 19,249 1,244,255,360 Rls. 38,498 $
26 7 1395 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 44,160 1,175,140,877 Rls. 37,286 $
27 10 1395 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 61099000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 479 677,264,080 Rls. 20,920 $
28 11 1395 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 61099000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 505 604,462,428 Rls. 18,677 $
29 8 1395 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 22,080 512,532,480 Rls. 16,262 $
30 2 1395 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 244 21,192,500 Rls. 700 $
مجموع کل
431,118,737,274 ريال
مجموع کل
13,425,248 دلار
[1]