آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (ملاير)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 ملاير قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 958,000 48,722,078,400 Rls. 1,532,800 $
2 7 1395 ملاير قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 764,000 38,536,944,000 Rls. 1,222,497 $
3 12 1395 ملاير قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 381,000 19,752,971,200 Rls. 609,600 $
4 9 1395 ملاير قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 348,000 17,875,104,000 Rls. 556,800 $
5 10 1395 ملاير قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 260,000 14,554,380,000 Rls. 450,000 $
6 8 1395 ملاير قزاقستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 140,000 10,906,420,000 Rls. 343,000 $
7 11 1395 ملاير قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 190,000 9,839,888,000 Rls. 304,000 $
8 9 1395 ملاير قزاقستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 100,000 7,866,117,000 Rls. 245,000 $
9 2 1395 ملاير قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 142,000 6,452,025,000 Rls. 213,000 $
10 12 1395 ملاير قزاقستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 61,000 4,843,667,150 Rls. 149,450 $
11 11 1395 ملاير قزاقستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 45,000 3,568,094,250 Rls. 110,250 $
12 7 1395 ملاير قزاقستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 3,093,370,000 Rls. 98,000 $
13 4 1395 ملاير قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 62,000 2,863,470,000 Rls. 93,000 $
14 6 1395 ملاير قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,000 2,798,310,000 Rls. 90,000 $
15 12 1395 ملاير قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 2,074,624,000 Rls. 64,000 $
16 3 1395 ملاير قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 1,827,570,000 Rls. 60,000 $
17 1 1395 ملاير قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 1,815,600,000 Rls. 60,000 $
18 9 1395 ملاير قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 40,000 1,093,134,000 Rls. 34,000 $
19 5 1395 ملاير قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 927,300,000 Rls. 30,000 $
مجموع کل
199,411,067,000 ريال
مجموع کل
6,265,397 دلار
[1]