آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (ملاير)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 ملاير فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,112,250 56,563,157,600 Rls. 1,779,600 $
2 12 1395 ملاير فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 580,000 30,067,744,000 Rls. 928,000 $
3 7 1395 ملاير فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 420,000 21,174,112,000 Rls. 672,098 $
4 9 1395 ملاير فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 335,000 17,198,472,000 Rls. 536,000 $
5 11 1395 ملاير فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 80,000 4,142,528,000 Rls. 128,000 $
6 10 1395 ملاير فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 2,071,104,000 Rls. 64,000 $
7 12 1395 ملاير فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,037,312,000 Rls. 32,000 $
مجموع کل
132,254,429,600 ريال
مجموع کل
4,139,698 دلار
[1]