آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (ملاير)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 ملاير عمان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 51,250,000 47,995,687,500 Rls. 1,537,500 $
2 5 1395 ملاير عمان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 43,500,000 40,457,055,000 Rls. 1,305,000 $
3 4 1395 ملاير عمان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 35,000,000 32,408,250,000 Rls. 1,050,000 $
4 8 1395 ملاير عمان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 30,000,000 23,932,500,000 Rls. 750,000 $
5 10 1395 ملاير عمان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 15,936,000 19,325,300,850 Rls. 597,600 $
6 6 1395 ملاير عمان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 14,960,000 18,684,518,400 Rls. 598,400 $
7 9 1395 ملاير عمان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 7,788,000 9,407,461,257 Rls. 292,707 $
8 5 1395 ملاير عمان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,980,000 6,166,833,600 Rls. 199,200 $
9 8 1395 ملاير عمان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,000,000 5,961,937,500 Rls. 187,500 $
10 7 1395 ملاير عمان 25239010 ک کک ک سيمان كوره بلند هيدروليك حتي رنگ شده حتي پودرنشده 1,992,000 2,357,905,500 Rls. 74,700 $
11 8 1395 ملاير عمان 25239010 ک کک ک سيمان كوره بلند هيدروليك حتي رنگ شده حتي پودرنشده 1,494,000 1,774,087,650 Rls. 56,025 $
مجموع کل
208,471,537,257 ريال
مجموع کل
6,648,632 دلار
[1]