آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (ملاير)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 ملاير عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,103,650 105,864,410,800 Rls. 3,365,891 $
2 12 1395 ملاير عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,314,400 68,148,470,080 Rls. 2,103,058 $
3 3 1395 ملاير عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 598,400 63,772,192,400 Rls. 2,094,400 $
4 9 1395 ملاير عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,232,535 63,308,365,896 Rls. 1,972,056 $
5 2 1395 ملاير عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,292,600 58,874,124,300 Rls. 1,941,419 $
6 3 1395 ملاير عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,062,500 48,475,210,500 Rls. 1,593,750 $
7 10 1395 ملاير عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 350,145 39,645,967,821 Rls. 1,225,507 $
8 11 1395 ملاير عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 719,700 37,272,490,560 Rls. 1,151,520 $
9 8 1395 ملاير عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 718,950 36,471,034,880 Rls. 1,150,320 $
10 11 1395 ملاير عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 262,933 29,785,266,102 Rls. 920,261 $
11 9 1395 ملاير عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 264,738 29,763,373,488 Rls. 926,575 $
12 10 1395 ملاير عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 564,000 29,185,079,040 Rls. 902,400 $
13 7 1395 ملاير عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 356,000 27,422,747,100 Rls. 872,254 $
14 6 1395 ملاير عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 248,869 27,204,775,098 Rls. 871,036 $
15 2 1395 ملاير عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 255,324 26,125,598,183 Rls. 861,828 $
16 8 1395 ملاير عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 195,185 21,684,637,699 Rls. 683,437 $
17 3 1395 ملاير عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 202,009 21,530,478,439 Rls. 707,028 $
18 6 1395 ملاير عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 405,600 20,332,353,280 Rls. 648,960 $
19 4 1395 ملاير عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 186,513 20,040,237,260 Rls. 652,794 $
20 7 1395 ملاير عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 168,583 18,571,558,192 Rls. 590,238 $
21 1 1395 ملاير عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 382,000 17,343,570,000 Rls. 572,901 $
22 12 1395 ملاير عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 152,390 17,313,733,390 Rls. 534,302 $
23 5 1395 ملاير عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 140,000 15,170,960,000 Rls. 490,000 $
24 5 1395 ملاير عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 138,955 15,073,145,472 Rls. 486,380 $
25 12 1395 ملاير عراق 04031090 ک ک ک ماست 382,405 13,826,731,252 Rls. 426,693 $
26 3 1395 ملاير عراق 04031090 ک ک ک ماست 410,510 13,733,189,426 Rls. 450,952 $
27 2 1395 ملاير عراق 04031090 ک ک ک ماست 413,542 13,532,870,191 Rls. 446,370 $
28 4 1395 ملاير عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 114,627 12,319,393,384 Rls. 401,451 $
29 4 1395 ملاير عراق 04031090 ک ک ک ماست 350,752 12,064,325,461 Rls. 392,841 $
30 7 1395 ملاير عراق 04031090 ک ک ک ماست 316,168 10,930,928,793 Rls. 347,461 $
31 1 1395 ملاير عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 97,396 10,315,768,160 Rls. 340,780 $
32 6 1395 ملاير عراق 04031090 ک ک ک ماست 289,372 9,870,112,597 Rls. 316,265 $
33 4 1395 ملاير عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 192,520 8,869,274,700 Rls. 288,780 $
34 5 1395 ملاير عراق 04031090 ک ک ک ماست 251,826 8,728,249,154 Rls. 281,659 $
35 2 1395 ملاير عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 81,230 8,627,263,645 Rls. 284,305 $
36 10 1395 ملاير عراق 04031090 ک ک ک ماست 230,783 8,264,493,006 Rls. 255,415 $
37 6 1395 ملاير عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,455,798 7,912,600,421 Rls. 253,417 $
38 9 1395 ملاير عراق 04031090 ک ک ک ماست 214,028 7,744,238,418 Rls. 241,318 $
39 11 1395 ملاير عراق 04031090 ک ک ک ماست 215,083 7,736,273,768 Rls. 239,025 $
40 12 1395 ملاير عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,811,058 7,433,537,969 Rls. 229,401 $
41 8 1395 ملاير عراق 04031090 ک ک ک ماست 197,773 6,831,356,340 Rls. 215,157 $
42 5 1395 ملاير عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,509,249 6,782,733,375 Rls. 218,954 $
43 12 1395 ملاير عراق 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 120,000 6,221,184,000 Rls. 192,000 $
44 1 1395 ملاير عراق 04031090 ک ک ک ماست 165,148 5,429,686,250 Rls. 179,364 $
45 9 1395 ملاير عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 67,800 5,333,276,130 Rls. 166,110 $
46 6 1395 ملاير عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 51,600 4,424,658,420 Rls. 141,540 $
47 12 1395 ملاير عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 36,013 4,086,405,576 Rls. 126,061 $
48 10 1395 ملاير عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,217,120 3,953,604,037 Rls. 122,245 $
49 8 1395 ملاير عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,879,102 3,480,305,001 Rls. 109,405 $
50 12 1395 ملاير عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 42,600 3,382,605,240 Rls. 104,370 $
51 5 1395 ملاير عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 69,600 3,235,758,000 Rls. 104,400 $
52 10 1395 ملاير عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 3,170,104,000 Rls. 98,000 $
53 11 1395 ملاير عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,504,854 3,076,158,634 Rls. 95,041 $
54 7 1395 ملاير عراق 25239010 ک کک ک سيمان كوره بلند هيدروليك حتي رنگ شده حتي پودرنشده 2,504,305 2,981,085,931 Rls. 94,683 $
55 12 1395 ملاير عراق 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 50,680 2,735,163,704 Rls. 84,400 $
56 5 1395 ملاير عراق 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 56,003 2,600,341,475 Rls. 84,005 $
57 12 1395 ملاير عراق 04031090 ک ک ک ماست 69,753 2,593,793,072 Rls. 80,016 $
58 6 1395 ملاير عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 56,000 2,440,043,200 Rls. 78,400 $
59 12 1395 ملاير عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 25,600 2,242,149,888 Rls. 69,168 $
60 12 1395 ملاير عراق 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 22,525 2,189,849,595 Rls. 67,575 $
61 6 1395 ملاير عراق 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 20,000 2,174,970,000 Rls. 70,000 $
62 5 1395 ملاير عراق 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 20,000 2,173,150,000 Rls. 70,000 $
63 10 1395 ملاير عراق 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 40,000 2,071,936,000 Rls. 64,000 $
64 6 1395 ملاير عراق 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 40,000 2,000,192,000 Rls. 64,000 $
65 8 1395 ملاير عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 24,000 1,866,454,100 Rls. 58,800 $
66 2 1395 ملاير عراق 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 40,000 1,819,620,000 Rls. 60,000 $
67 12 1395 ملاير عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 35,000 1,815,296,000 Rls. 56,000 $
68 11 1395 ملاير عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 28,878 1,711,324,728 Rls. 52,862 $
69 11 1395 ملاير عراق 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 35,648 1,656,758,561 Rls. 51,190 $
70 12 1395 ملاير عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 27,500 1,649,393,020 Rls. 50,900 $
71 11 1395 ملاير عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,585,738,000 Rls. 49,000 $
72 12 1395 ملاير عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 16,960 1,572,404,256 Rls. 48,528 $
73 10 1395 ملاير عراق 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 14,900 1,446,894,300 Rls. 44,700 $
74 10 1395 ملاير عراق 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 27,200 1,228,640,000 Rls. 38,080 $
75 5 1395 ملاير عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 21,000 1,172,348,100 Rls. 37,800 $
76 7 1395 ملاير عراق 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 19,440 1,164,111,912 Rls. 36,936 $
77 8 1395 ملاير عراق 25239010 ک کک ک سيمان كوره بلند هيدروليك حتي رنگ شده حتي پودرنشده 966,243 1,157,661,742 Rls. 36,512 $
78 12 1395 ملاير عراق 25239010 ک کک ک سيمان كوره بلند هيدروليك حتي رنگ شده حتي پودرنشده 936,975 1,138,392,704 Rls. 35,113 $
79 9 1395 ملاير عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 850,139 1,023,876,489 Rls. 31,842 $
80 10 1395 ملاير عراق 58110000 محصولات نسجي لايهکدوزي شده به صورت توپ، متشكل از يك يا چندلايه ازمواد نسجي كه با لايهکگذاري از طريق به هم دوختن يا به نحوي ديگر، غير از گلدوزي و قلابدوزي مشمول شماره 1058 جور شده باشند. 7,190 929,523,200 Rls. 28,760 $
81 11 1395 ملاير عراق 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 17,133 776,572,398 Rls. 23,987 $
82 9 1395 ملاير عراق 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 8,000 771,624,000 Rls. 24,000 $
83 5 1395 ملاير عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 711,138 728,231,468 Rls. 23,546 $
84 9 1395 ملاير عراق 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 16,000 720,182,400 Rls. 22,400 $
85 11 1395 ملاير عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 7,525 706,403,133 Rls. 21,821 $
86 11 1395 ملاير عراق 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 7,205 699,872,085 Rls. 21,615 $
87 9 1395 ملاير عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 11,250 651,057,750 Rls. 20,250 $
88 8 1395 ملاير عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 11,250 642,978,000 Rls. 20,250 $
89 7 1395 ملاير عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 11,250 634,817,250 Rls. 20,250 $
90 10 1395 ملاير عراق 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 13,937 631,464,436 Rls. 19,511 $
91 12 1395 ملاير عراق 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 6,048 610,069,120 Rls. 18,820 $
92 6 1395 ملاير عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 10,500 588,451,500 Rls. 18,900 $
93 9 1395 ملاير عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 5,627 524,608,611 Rls. 16,321 $
94 12 1395 ملاير عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 4,900 476,499,000 Rls. 14,701 $
95 12 1395 ملاير عراق 25239010 ک کک ک سيمان كوره بلند هيدروليك حتي رنگ شده حتي پودرنشده 302,817 365,198,656 Rls. 11,266 $
96 12 1395 ملاير عراق 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 6,154 279,175,632 Rls. 8,616 $
97 10 1395 ملاير عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 5,280 255,974,400 Rls. 7,920 $
98 9 1395 ملاير عراق 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 4,736 213,658,380 Rls. 6,630 $
99 12 1395 ملاير عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 1,980 192,551,040 Rls. 5,940 $
100 6 1395 ملاير عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 200,000 187,518,000 Rls. 6,000 $
مجموع کل
1,139,494,884,564 ريال
مجموع کل
36,263,109 دلار