آمار کل " صادرات به" کشور (اوكراين) گمرک (ملاير)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 ملاير اوكراين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 978,500 50,732,624,000 Rls. 1,565,613 $
2 8 1395 ملاير اوكراين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 798,000 40,565,526,400 Rls. 1,276,800 $
3 11 1395 ملاير اوكراين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 694,500 35,966,011,200 Rls. 1,111,200 $
4 7 1395 ملاير اوكراين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 641,200 32,296,044,800 Rls. 1,025,920 $
5 10 1395 ملاير اوكراين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 501,000 25,911,911,720 Rls. 801,580 $
6 9 1395 ملاير اوكراين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 265,800 13,658,873,280 Rls. 425,280 $
7 12 1395 ملاير اوكراين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 262,000 13,590,656,000 Rls. 419,224 $
8 1 1395 ملاير اوكراين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 200,000 9,082,500,000 Rls. 299,940 $
9 12 1395 ملاير اوكراين 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 63,000 6,432,073,200 Rls. 198,478 $
10 6 1395 ملاير اوكراين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 125,000 6,118,569,000 Rls. 195,800 $
11 6 1395 ملاير اوكراين 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 42,000 3,219,432,300 Rls. 102,900 $
12 3 1395 ملاير اوكراين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,000 2,739,510,000 Rls. 90,000 $
13 11 1395 ملاير اوكراين 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 31,000 2,458,048,250 Rls. 75,950 $
14 4 1395 ملاير اوكراين 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 20,000 2,141,300,000 Rls. 70,000 $
15 7 1395 ملاير اوكراين 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 21,000 1,616,044,500 Rls. 51,450 $
16 10 1395 ملاير اوكراين 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,586,326,000 Rls. 49,000 $
17 9 1395 ملاير اوكراين 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 24,000 1,573,929,000 Rls. 49,000 $
18 12 1395 ملاير اوكراين 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 25,500 1,460,340,800 Rls. 45,050 $
19 5 1395 ملاير اوكراين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 21,000 978,736,500 Rls. 31,500 $
20 4 1395 ملاير اوكراين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 917,700,000 Rls. 30,000 $
21 2 1395 ملاير اوكراين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 908,550,000 Rls. 30,000 $
22 8 1395 ملاير اوكراين 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 8,000 622,339,200 Rls. 19,600 $
23 12 1395 ملاير اوكراين 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 500 11,340,700 Rls. 350 $
مجموع کل
254,588,386,850 ريال
مجموع کل
7,964,635 دلار
[1]