آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (ملاير)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 ملاير امارات متحده عربي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 376,000 19,495,232,000 Rls. 601,600 $
2 8 1395 ملاير امارات متحده عربي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 286,000 14,529,670,400 Rls. 457,600 $
3 11 1395 ملاير امارات متحده عربي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 256,000 13,256,531,200 Rls. 409,600 $
4 9 1395 ملاير امارات متحده عربي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 206,000 10,581,868,800 Rls. 329,600 $
5 10 1395 ملاير امارات متحده عربي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 176,000 9,108,595,200 Rls. 281,600 $
6 2 1395 ملاير امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 66,000 7,000,763,000 Rls. 231,000 $
7 11 1395 ملاير امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 88,000 6,981,608,200 Rls. 215,600 $
8 1 1395 ملاير امارات متحده عربي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 102,000 5,961,220,000 Rls. 196,970 $
9 7 1395 ملاير امارات متحده عربي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 110,000 5,537,136,000 Rls. 176,000 $
10 2 1395 ملاير امارات متحده عربي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 80,000 3,636,510,000 Rls. 120,000 $
11 1 1395 ملاير امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 22,000 2,330,020,000 Rls. 77,000 $
12 10 1395 ملاير امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,500 1,624,678,300 Rls. 50,225 $
13 5 1395 ملاير امارات متحده عربي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 927,300,000 Rls. 30,000 $
14 4 1395 ملاير امارات متحده عربي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 920,370,000 Rls. 30,000 $
15 7 1395 ملاير امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,000 773,342,500 Rls. 24,500 $
مجموع کل
102,664,845,600 ريال
مجموع کل
3,231,295 دلار
[1]