آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 مشهد چين 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 2,790 141,492,355,200 Rls. 4,373,064 $
2 4 1395 مشهد چين 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1,626 77,699,542,190 Rls. 2,535,930 $
3 2 1395 مشهد چين 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1,110 51,680,128,640 Rls. 1,705,840 $
4 3 1395 مشهد چين 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1,127 47,629,592,675 Rls. 1,563,671 $
5 5 1395 مشهد چين 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 788 37,103,265,436 Rls. 1,197,352 $
6 1 1395 مشهد چين 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 570 26,154,627,760 Rls. 863,980 $
7 1 1395 مشهد چين 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 440 17,616,309,360 Rls. 581,776 $
8 2 1395 مشهد چين 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 110 5,196,906,000 Rls. 171,600 $
9 8 1395 مشهد چين 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 34 1,685,857,680 Rls. 53,040 $
10 1 1395 مشهد چين 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 3,000 1,072,089,000 Rls. 35,400 $
11 7 1395 مشهد چين 57024100 ک کک از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان 3,160 1,043,043,928 Rls. 33,272 $
12 7 1395 مشهد چين 51022000 موي زبر حيوا ن , حلاجي نشده و شانه نزده. 63,284 956,879,048 Rls. 30,376 $
13 10 1395 مشهد چين 51022000 موي زبر حيوا ن , حلاجي نشده و شانه نزده. 51,142 794,200,912 Rls. 24,547 $
14 5 1395 مشهد چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,656 736,583,694 Rls. 23,793 $
15 12 1395 مشهد چين 51022000 موي زبر حيوا ن , حلاجي نشده و شانه نزده. 18,831 705,825,984 Rls. 21,774 $
16 4 1395 مشهد چين 51053100 موي نرم (کرک) بزکشميري حلاجي شده يا شانه زده 30,270 665,370,820 Rls. 21,794 $
17 3 1395 مشهد چين 51022000 موي زبر حيوا ن , حلاجي نشده و شانه نزده. 45,122 658,622,806 Rls. 21,625 $
18 11 1395 مشهد چين 51022000 موي زبر حيوا ن , حلاجي نشده و شانه نزده. 36,770 571,201,111 Rls. 17,649 $
19 6 1395 مشهد چين 51022000 موي زبر حيوا ن , حلاجي نشده و شانه نزده. 33,852 507,153,695 Rls. 16,249 $
20 5 1395 مشهد چين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 15,900 393,785,760 Rls. 12,720 $
21 12 1395 مشهد چين 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 11,000 392,064,200 Rls. 12,100 $
22 5 1395 مشهد چين 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 45,205 350,839,545 Rls. 11,301 $
23 2 1395 مشهد چين 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 6 291,750,480 Rls. 9,630 $
24 9 1395 مشهد چين 51022000 موي زبر حيوا ن , حلاجي نشده و شانه نزده. 17,010 261,819,480 Rls. 8,164 $
25 8 1395 مشهد چين 51022000 موي زبر حيوا ن , حلاجي نشده و شانه نزده. 16,800 256,048,128 Rls. 8,064 $
26 5 1395 مشهد چين 51022000 موي زبر حيوا ن , حلاجي نشده و شانه نزده. 16,800 249,258,240 Rls. 8,064 $
27 7 1395 مشهد چين 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 3 137,666,256 Rls. 4,368 $
28 3 1395 مشهد چين 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 36 102,047,040 Rls. 3,348 $
29 1 1395 مشهد چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 191 48,153,224 Rls. 1,592 $
30 12 1395 مشهد چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 45 21,385,320 Rls. 660 $
31 3 1395 مشهد چين 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 30 14,975,988 Rls. 492 $
32 1 1395 مشهد چين 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 56 6,775,328 Rls. 224 $
مجموع کل
416,496,124,928 ريال
مجموع کل
13,373,459 دلار
[1]