آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 مشهد پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 198,665 58,798,951,578 Rls. 1,879,438 $
2 8 1395 مشهد پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 164,960 49,500,287,217 Rls. 1,558,721 $
3 7 1395 مشهد پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 148,280 43,793,425,950 Rls. 1,392,450 $
4 10 1395 مشهد پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 97,462 27,899,439,952 Rls. 862,581 $
5 3 1395 مشهد پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 57,480 13,890,414,564 Rls. 455,676 $
6 7 1395 مشهد پاكستان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 46,810 12,886,016,607 Rls. 409,587 $
7 9 1395 مشهد پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 38,610 10,447,104,150 Rls. 325,425 $
8 11 1395 مشهد پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 75,000 9,712,200,000 Rls. 300,000 $
9 11 1395 مشهد پاكستان 04072900 ساير تخم پرندگان با پوست ، تازه غير مذکور در جاي ديگر 227,889 9,588,422,535 Rls. 296,259 $
10 2 1395 مشهد پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 35,768 8,680,743,456 Rls. 286,144 $
11 2 1395 مشهد پاكستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 14,760 7,389,398,610 Rls. 243,540 $
12 8 1395 مشهد پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 110,499 7,092,513,863 Rls. 222,819 $
13 11 1395 مشهد پاكستان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 13,000 6,942,292,500 Rls. 214,500 $
14 12 1395 مشهد پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 49,000 6,350,272,000 Rls. 196,000 $
15 2 1395 مشهد پاكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 20,433 6,064,177,545 Rls. 200,237 $
16 11 1395 مشهد پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 46,000 5,954,608,000 Rls. 184,000 $
17 10 1395 مشهد پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 92,932 5,913,054,103 Rls. 182,838 $
18 10 1395 مشهد پاكستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 169,400 5,810,440,244 Rls. 179,564 $
19 7 1395 مشهد پاكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 21,944 5,506,198,826 Rls. 175,017 $
20 1 1395 مشهد پاكستان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 21,000 5,022,622,500 Rls. 165,900 $
21 10 1395 مشهد پاكستان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 7,500 4,318,458,000 Rls. 133,500 $
22 12 1395 مشهد پاكستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 7,600 4,063,210,800 Rls. 125,400 $
23 8 1395 مشهد پاكستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 62,261 3,967,976,274 Rls. 124,522 $
24 11 1395 مشهد پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 13,500 3,823,115,625 Rls. 118,125 $
25 3 1395 مشهد پاكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 11,306 3,712,730,283 Rls. 121,812 $
26 9 1395 مشهد پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 57,114 3,543,305,247 Rls. 110,395 $
27 2 1395 مشهد پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 56,120 3,462,423,894 Rls. 114,172 $
28 7 1395 مشهد پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 54,104 3,435,760,744 Rls. 109,072 $
29 11 1395 مشهد پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 52,851 3,354,892,144 Rls. 103,654 $
30 10 1395 مشهد پاكستان 08132000 آلو ,خشک کرده 24,900 3,221,016,000 Rls. 99,600 $
31 10 1395 مشهد پاكستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 6,000 3,199,680,000 Rls. 99,000 $
32 6 1395 مشهد پاكستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 50,754 3,164,485,388 Rls. 101,508 $
33 1 1395 مشهد پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 47,502 3,154,357,955 Rls. 104,211 $
34 12 1395 مشهد پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 45,997 3,131,140,414 Rls. 96,637 $
35 9 1395 مشهد پاكستان 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 74,284 3,109,498,419 Rls. 96,569 $
36 10 1395 مشهد پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 24,000 3,107,424,000 Rls. 96,000 $
37 10 1395 مشهد پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 24,000 3,102,720,000 Rls. 96,000 $
38 7 1395 مشهد پاكستان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 97,384 3,070,444,040 Rls. 97,384 $
39 8 1395 مشهد پاكستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 24,000 3,052,512,000 Rls. 96,000 $
40 6 1395 مشهد پاكستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 48,490 3,023,958,668 Rls. 96,980 $
41 5 1395 مشهد پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 46,793 2,998,222,608 Rls. 96,811 $
42 3 1395 مشهد پاكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 48,300 2,939,558,000 Rls. 96,600 $
43 1 1395 مشهد پاكستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,550 2,772,433,125 Rls. 91,575 $
44 12 1395 مشهد پاكستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 42,580 2,759,216,600 Rls. 85,160 $
45 3 1395 مشهد پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,797,500 2,557,340,250 Rls. 83,925 $
46 11 1395 مشهد پاكستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 73,100 2,507,654,932 Rls. 77,486 $
47 11 1395 مشهد پاكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 72,100 2,473,451,170 Rls. 76,426 $
48 10 1395 مشهد پاكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 72,100 2,473,298,954 Rls. 76,426 $
49 8 1395 مشهد پاكستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 6,000 2,472,743,000 Rls. 78,000 $
50 12 1395 مشهد پاكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 25,000 2,430,150,000 Rls. 75,000 $
51 3 1395 مشهد پاكستان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 6,575 2,396,193,000 Rls. 78,900 $
52 4 1395 مشهد پاكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 72,000 2,334,628,800 Rls. 76,320 $
53 7 1395 مشهد پاكستان 20029010 رب گوجه فرنگي 46,907 2,250,366,161 Rls. 71,421 $
54 3 1395 مشهد پاكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 66,000 2,131,121,520 Rls. 69,960 $
55 2 1395 مشهد پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,337,000 2,124,658,395 Rls. 70,110 $
56 11 1395 مشهد پاكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 27,500 2,109,346,215 Rls. 65,175 $
57 2 1395 مشهد پاكستان 20029010 رب گوجه فرنگي 56,480 2,042,342,880 Rls. 67,360 $
58 7 1395 مشهد پاكستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 32,080 2,019,632,640 Rls. 64,160 $
59 5 1395 مشهد پاكستان 20029010 رب گوجه فرنگي 40,180 2,004,030,000 Rls. 64,680 $
60 9 1395 مشهد پاكستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 30,960 1,993,669,920 Rls. 61,920 $
61 6 1395 مشهد پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 29,261 1,956,901,369 Rls. 62,623 $
62 5 1395 مشهد پاكستان 33051000 شامپوها 24,510 1,896,336,750 Rls. 61,275 $
63 12 1395 مشهد پاكستان 20029010 رب گوجه فرنگي 43,920 1,791,267,480 Rls. 55,290 $
64 12 1395 مشهد پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 79,635 1,768,793,895 Rls. 54,585 $
65 3 1395 مشهد پاكستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 114,261 1,755,241,814 Rls. 57,631 $
66 10 1395 مشهد پاكستان 04072900 ساير تخم پرندگان با پوست ، تازه غير مذکور در جاي ديگر 41,380 1,741,303,602 Rls. 53,793 $
67 10 1395 مشهد پاكستان 33051000 شامپوها 20,850 1,685,113,350 Rls. 52,125 $
68 8 1395 مشهد پاكستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 26,300 1,677,245,400 Rls. 52,600 $
69 7 1395 مشهد پاكستان 33051000 شامپوها 21,150 1,668,999,375 Rls. 52,875 $
70 9 1395 مشهد پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 56,217 1,619,640,732 Rls. 50,370 $
71 12 1395 مشهد پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 5,700 1,616,049,750 Rls. 49,875 $
72 2 1395 مشهد پاكستان 33051000 شامپوها 21,150 1,601,901,000 Rls. 52,875 $
73 11 1395 مشهد پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 54,550 1,589,505,480 Rls. 49,095 $
74 8 1395 مشهد پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 55,500 1,575,938,430 Rls. 49,590 $
75 10 1395 مشهد پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,278,000 1,571,677,055 Rls. 48,564 $
76 9 1395 مشهد پاكستان 33051000 شامپوها 19,499 1,570,562,322 Rls. 48,747 $
77 3 1395 مشهد پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 25,955 1,565,070,029 Rls. 51,344 $
78 5 1395 مشهد پاكستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 25,146 1,559,227,140 Rls. 50,292 $
79 12 1395 مشهد پاكستان 08132000 آلو ,خشک کرده 12,000 1,555,296,000 Rls. 48,000 $
80 12 1395 مشهد پاكستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 44,213 1,530,040,590 Rls. 47,235 $
81 10 1395 مشهد پاكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 19,900 1,525,628,724 Rls. 47,163 $
82 7 1395 مشهد پاكستان 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 23,850 1,502,705,460 Rls. 47,700 $
83 9 1395 مشهد پاكستان 04072900 ساير تخم پرندگان با پوست ، تازه غير مذکور در جاي ديگر 36,000 1,499,331,600 Rls. 46,800 $
84 1 1395 مشهد پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 53,300 1,451,566,845 Rls. 47,970 $
85 5 1395 مشهد پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,541,500 1,430,442,120 Rls. 46,245 $
86 6 1395 مشهد پاكستان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 44,555 1,387,219,925 Rls. 44,555 $
87 11 1395 مشهد پاكستان 20029010 رب گوجه فرنگي 40,488 1,357,391,728 Rls. 41,944 $
88 1 1395 مشهد پاكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 22,400 1,355,856,000 Rls. 44,800 $
89 1 1395 مشهد پاكستان 20029010 رب گوجه فرنگي 25,370 1,322,496,000 Rls. 43,680 $
90 5 1395 مشهد پاكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 16,342 1,313,334,990 Rls. 42,489 $
91 4 1395 مشهد پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 19,766 1,309,818,005 Rls. 42,437 $
92 10 1395 مشهد پاكستان 20029010 رب گوجه فرنگي 30,240 1,290,784,544 Rls. 39,928 $
93 4 1395 مشهد پاكستان 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 20,600 1,260,308,000 Rls. 41,200 $
94 3 1395 مشهد پاكستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 12,850 1,251,651,680 Rls. 41,120 $
95 1 1395 مشهد پاكستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 20,290 1,228,450,800 Rls. 40,580 $
96 8 1395 مشهد پاكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 42,800 1,221,422,940 Rls. 38,520 $
97 1 1395 مشهد پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 50,034 1,211,817,425 Rls. 40,027 $
98 5 1395 مشهد پاكستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 19,500 1,209,711,000 Rls. 39,000 $
99 1 1395 مشهد پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,319,500 1,198,663,110 Rls. 39,585 $
100 10 1395 مشهد پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 41,070 1,196,120,682 Rls. 36,963 $
مجموع کل
482,872,585,406 ريال
مجموع کل
15,300,142 دلار