آمار کل " صادرات به" کشور (هنگ كنگ) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 مشهد هنگ كنگ 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 5,218 258,830,862,894 Rls. 8,060,256 $
2 9 1395 مشهد هنگ كنگ 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 5,411 257,928,663,000 Rls. 8,033,884 $
3 10 1395 مشهد هنگ كنگ 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 4,583 226,612,895,008 Rls. 7,009,815 $
4 8 1395 مشهد هنگ كنگ 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 4,665 224,043,940,342 Rls. 7,034,376 $
5 12 1395 مشهد هنگ كنگ 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 3,126 152,180,108,070 Rls. 4,696,266 $
6 12 1395 مشهد هنگ كنگ 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 2,337 117,303,769,398 Rls. 3,619,962 $
7 10 1395 مشهد هنگ كنگ 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1,883 92,749,684,731 Rls. 2,867,971 $
8 8 1395 مشهد هنگ كنگ 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1,766 87,211,882,764 Rls. 2,737,780 $
9 11 1395 مشهد هنگ كنگ 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1,875 87,041,724,640 Rls. 2,688,608 $
10 6 1395 مشهد هنگ كنگ 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1,777 80,809,206,712 Rls. 2,590,744 $
11 4 1395 مشهد هنگ كنگ 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1,435 62,543,202,607 Rls. 2,037,022 $
12 3 1395 مشهد هنگ كنگ 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1,130 47,053,242,608 Rls. 1,546,959 $
13 11 1395 مشهد هنگ كنگ 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 921 46,155,732,485 Rls. 1,425,598 $
14 12 1395 مشهد هنگ كنگ 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 869 43,343,426,880 Rls. 1,336,920 $
15 5 1395 مشهد هنگ كنگ 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 897 43,335,666,576 Rls. 1,398,591 $
16 12 1395 مشهد هنگ كنگ 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 492 24,870,115,872 Rls. 767,028 $
17 1 1395 مشهد هنگ كنگ 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 519 22,936,241,952 Rls. 757,361 $
18 7 1395 مشهد هنگ كنگ 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 259 12,252,725,160 Rls. 388,440 $
19 6 1395 مشهد هنگ كنگ 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 128 6,250,932,852 Rls. 200,769 $
20 3 1395 مشهد هنگ كنگ 51053900 موي نرم (کرک )حيوا ن حلاجي شده يا شانه زده بجز بزکشميري 4,965 5,126,536,540 Rls. 167,918 $
21 2 1395 مشهد هنگ كنگ 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 72 3,548,894,457 Rls. 117,027 $
22 1 1395 مشهد هنگ كنگ 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 91 3,256,336,096 Rls. 107,526 $
23 9 1395 مشهد هنگ كنگ 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 56 2,245,940,571 Rls. 69,956 $
24 2 1395 مشهد هنگ كنگ 41131000 چرم آماده شده بعدا زدباغي چرم پارشمينه شده ا زبزيا بزغاله پشم ياموکنده حتي لايه لايه بريده شد 2,870 2,081,821,185 Rls. 68,741 $
25 12 1395 مشهد هنگ كنگ 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 39 1,566,009,282 Rls. 48,330 $
26 10 1395 مشهد هنگ كنگ 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 30 1,196,426,151 Rls. 36,959 $
27 1 1395 مشهد هنگ كنگ 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 20 943,974,500 Rls. 31,180 $
28 2 1395 مشهد هنگ كنگ 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 10 746,705,512 Rls. 24,647 $
29 5 1395 مشهد هنگ كنگ 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 10 483,991,550 Rls. 15,590 $
30 11 1395 مشهد هنگ كنگ 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 4 290,304,841 Rls. 8,969 $
31 7 1395 مشهد هنگ كنگ 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2 129,134,625 Rls. 4,091 $
32 6 1395 مشهد هنگ كنگ 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1 118,922,513 Rls. 3,801 $
33 12 1395 مشهد هنگ كنگ 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2 103,238,016 Rls. 3,184 $
34 3 1395 مشهد هنگ كنگ 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 360 102,067,128 Rls. 3,348 $
35 8 1395 مشهد هنگ كنگ 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 106 43,167,725 Rls. 1,363 $
36 2 1395 مشهد هنگ كنگ 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 106 28,217,391 Rls. 931 $
37 9 1395 مشهد هنگ كنگ 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 60 7,701,840 Rls. 240 $
38 10 1395 مشهد هنگ كنگ 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 20 1,933,560 Rls. 60 $
39 12 1395 مشهد هنگ كنگ 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 12 1,166,652 Rls. 36 $
مجموع کل
1,915,476,514,685 ريال
مجموع کل
59,912,248 دلار
[1]