آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 مشهد هند 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 160 8,002,425,600 Rls. 249,600 $
2 5 1395 مشهد هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 117,570 7,738,668,720 Rls. 249,912 $
3 6 1395 مشهد هند 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 66,800 6,285,474,500 Rls. 200,500 $
4 2 1395 مشهد هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 81,550 5,275,802,494 Rls. 174,052 $
5 1 1395 مشهد هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 31,690 4,821,719,180 Rls. 159,343 $
6 7 1395 مشهد هند 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 86 4,220,458,320 Rls. 134,160 $
7 11 1395 مشهد هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 39,700 4,091,904,288 Rls. 126,432 $
8 7 1395 مشهد هند 08132000 آلو ,خشک کرده 28,350 4,010,538,825 Rls. 127,575 $
9 9 1395 مشهد هند 08132000 آلو ,خشک کرده 27,000 3,910,902,750 Rls. 121,500 $
10 6 1395 مشهد هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 52,470 3,837,765,636 Rls. 123,516 $
11 8 1395 مشهد هند 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 49,480 3,800,679,063 Rls. 119,564 $
12 1 1395 مشهد هند 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 33,937 3,696,954,980 Rls. 122,173 $
13 8 1395 مشهد هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,500 3,562,425,000 Rls. 112,500 $
14 4 1395 مشهد هند 51012900 پشم چربي زدا ئي شده (غيرا ز چيده شده ) , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 33,760 3,355,730,378 Rls. 109,382 $
15 10 1395 مشهد هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 40,200 3,290,145,696 Rls. 102,096 $
16 11 1395 مشهد هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 45,600 2,952,316,800 Rls. 91,200 $
17 7 1395 مشهد هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 38,960 2,750,008,320 Rls. 87,552 $
18 11 1395 مشهد هند 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 50 2,524,236,000 Rls. 78,000 $
19 9 1395 مشهد سرزمين انگليسي اقيانوس هند 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 6,428 2,370,678,540 Rls. 73,922 $
20 2 1395 مشهد هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 57,079 2,334,901,475 Rls. 77,057 $
21 10 1395 مشهد هند 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 38,857 2,031,215,040 Rls. 62,847 $
22 12 1395 مشهد هند 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 25,200 1,935,475,668 Rls. 59,724 $
23 9 1395 مشهد هند 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 32,310 1,826,819,820 Rls. 56,820 $
24 11 1395 مشهد هند 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 23,000 1,764,161,640 Rls. 54,510 $
25 8 1395 مشهد هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 21,100 1,483,520,832 Rls. 46,656 $
26 9 1395 مشهد هند 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 47,480 1,369,717,884 Rls. 42,732 $
27 8 1395 مشهد هند 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 47,890 1,367,664,687 Rls. 43,101 $
28 4 1395 مشهد هند 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 22,000 1,343,320,000 Rls. 44,000 $
29 12 1395 مشهد هند 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 21,460 1,293,398,400 Rls. 39,900 $
30 12 1395 مشهد هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 11,676 1,236,994,560 Rls. 38,160 $
31 6 1395 مشهد هند 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 44,002 1,236,479,098 Rls. 39,602 $
32 4 1395 مشهد هند 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 21,870 1,203,843,960 Rls. 39,240 $
33 4 1395 مشهد هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 19,320 1,183,813,920 Rls. 38,448 $
34 2 1395 مشهد هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 30,929 1,125,887,392 Rls. 37,115 $
35 11 1395 مشهد هند 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 21,420 1,106,780,400 Rls. 34,200 $
36 8 1395 مشهد هند 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 22 1,093,538,160 Rls. 34,320 $
37 7 1395 مشهد هند 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 21,480 1,077,881,400 Rls. 34,200 $
38 3 1395 مشهد هند 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 10,960 842,247,130 Rls. 27,670 $
39 8 1395 مشهد هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 19,932 825,855,645 Rls. 25,919 $
40 11 1395 مشهد هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,500 784,851,250 Rls. 24,250 $
41 7 1395 مشهد هند 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 24,002 681,867,130 Rls. 21,602 $
42 12 1395 مشهد هند 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 11 566,127,744 Rls. 17,472 $
43 5 1395 مشهد هند 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 20,000 557,244,000 Rls. 18,000 $
44 4 1395 مشهد هند 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 39,200 528,245,833 Rls. 17,115 $
45 6 1395 مشهد هند 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 11 511,364,100 Rls. 16,380 $
46 10 1395 مشهد هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 24,000 505,034,400 Rls. 15,600 $
47 8 1395 مشهد هند 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 18,225 412,307,220 Rls. 12,940 $
48 9 1395 مشهد هند 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 203 338,599,053 Rls. 10,569 $
49 11 1395 مشهد هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 1,000 313,940,500 Rls. 9,700 $
50 11 1395 مشهد هند 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 5 308,008,188 Rls. 9,517 $
51 5 1395 مشهد هند 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 5 269,315,375 Rls. 8,675 $
52 6 1395 مشهد هند 09102040 ک ک ک پودر زعفران در بسته­بندي 10-30 گرم 5 252,971,875 Rls. 8,125 $
53 4 1395 مشهد هند 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 162 249,082,801 Rls. 8,119 $
54 11 1395 مشهد هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 500 210,372,500 Rls. 6,500 $
55 12 1395 مشهد هند 51053900 موي نرم (کرک )حيوا ن حلاجي شده يا شانه زده بجز بزکشميري 93 97,642,291 Rls. 3,013 $
56 10 1395 مشهد هند 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2 92,382,446 Rls. 2,854 $
57 3 1395 مشهد هند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 191 84,133,396 Rls. 2,764 $
58 12 1395 مشهد هند 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 325 52,578,752 Rls. 1,622 $
59 2 1395 مشهد هند 51021900 موي نرم (کرک )حيوا ن بجزبزکشميري حلاجي نشده و شانه نزده 284 51,677,208 Rls. 1,704 $
60 8 1395 مشهد هند 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 0 26,143,450 Rls. 826 $
61 9 1395 مشهد هند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 80 25,416,072 Rls. 792 $
مجموع کل
115,101,657,785 ريال
مجموع کل
3,657,339 دلار
[1]