آمار کل " صادرات به" کشور (هلند) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 مشهد هلند 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 1,500,000 67,674,600,000 Rls. 2,100,000 $
2 11 1395 مشهد هلند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 80,000 33,819,217,920 Rls. 1,044,480 $
3 12 1395 مشهد هلند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 40,000 16,931,020,800 Rls. 522,240 $
4 12 1395 مشهد هلند 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 249,637 11,491,003,265 Rls. 354,486 $
5 12 1395 مشهد هلند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,000 8,462,115,840 Rls. 261,120 $
6 10 1395 مشهد هلند 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 100 5,785,280,000 Rls. 179,000 $
7 1 1395 مشهد هلند 20097100 آب سيب با يک مقياس بريکس که از20 تجاوز نکند 59,400 3,235,399,200 Rls. 106,920 $
8 9 1395 مشهد هلند 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 4,000 856,502,640 Rls. 26,640 $
9 12 1395 مشهد هلند 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,300 573,927,970 Rls. 17,710 $
10 4 1395 مشهد هلند 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 19,250 475,321,000 Rls. 15,400 $
11 9 1395 مشهد هلند 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 18,447 474,452,307 Rls. 14,757 $
12 6 1395 مشهد هلند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 736 287,639,355 Rls. 9,222 $
13 6 1395 مشهد هلند 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 2,134 213,426,737 Rls. 6,829 $
14 10 1395 مشهد هلند 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,475 200,460,556 Rls. 6,197 $
15 12 1395 مشهد هلند 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 1,273 125,860,500 Rls. 3,885 $
16 1 1395 مشهد هلند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 373 106,474,495 Rls. 3,519 $
17 10 1395 مشهد هلند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 305 90,911,916 Rls. 2,809 $
18 11 1395 مشهد هلند 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 666 90,522,108 Rls. 2,797 $
19 6 1395 مشهد هلند 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 964 90,383,676 Rls. 2,892 $
20 11 1395 مشهد هلند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 251 87,123,888 Rls. 2,692 $
21 9 1395 مشهد هلند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 216 82,238,862 Rls. 2,557 $
22 3 1395 مشهد هلند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 281 79,164,348 Rls. 2,597 $
23 8 1395 مشهد هلند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 105 76,949,145 Rls. 2,415 $
24 6 1395 مشهد هلند 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 1,301 73,194,526 Rls. 2,342 $
25 1 1395 مشهد هلند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 42 69,988,635 Rls. 2,311 $
26 6 1395 مشهد هلند 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,140 67,693,998 Rls. 2,166 $
27 6 1395 مشهد هلند 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 480 63,006,048 Rls. 2,016 $
28 6 1395 مشهد هلند 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 418 58,786,893 Rls. 1,881 $
29 12 1395 مشهد هلند 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1 50,581,440 Rls. 1,560 $
30 6 1395 مشهد هلند 33019012 ساير عرقيات سنتي 400 50,004,800 Rls. 1,600 $
31 2 1395 مشهد هلند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 84 40,258,603 Rls. 1,327 $
32 7 1395 مشهد هلند 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 126 38,930,440 Rls. 1,240 $
33 6 1395 مشهد هلند 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 1,218 36,566,010 Rls. 1,170 $
34 6 1395 مشهد هلند 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 1,232 32,721,891 Rls. 1,047 $
35 6 1395 مشهد هلند 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 400 31,253,000 Rls. 1,000 $
36 6 1395 مشهد هلند 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 473 29,565,338 Rls. 946 $
37 12 1395 مشهد هلند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 400 23,333,040 Rls. 720 $
38 1 1395 مشهد هلند 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 28 18,261,855 Rls. 603 $
39 6 1395 مشهد هلند 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 99 13,907,585 Rls. 445 $
40 2 1395 مشهد هلند 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 290 13,481,720 Rls. 445 $
41 7 1395 مشهد هلند 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 90 11,363,400 Rls. 360 $
42 5 1395 مشهد هلند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 42 11,236,302 Rls. 363 $
43 7 1395 مشهد هلند 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 27 8,464,230 Rls. 270 $
44 8 1395 مشهد هلند 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 5 8,061,339 Rls. 253 $
45 12 1395 مشهد هلند 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 87 6,774,944 Rls. 209 $
46 6 1395 مشهد هلند 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 31 5,125,492 Rls. 164 $
47 2 1395 مشهد هلند 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 19 4,309,558 Rls. 142 $
48 1 1395 مشهد هلند 49090000 كارت پستال چاپ شده يا مصور، كارتکهاي چاپ شده با مضمون تهنيت، پيغام يا اطلاعيهکهاي شخصي، حتي مصور، با يا بدون پاكت و تزئينات يا ملحقات. 20 4,209,615 Rls. 139 $
49 6 1395 مشهد هلند 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 46 2,812,770 Rls. 90 $
50 6 1395 مشهد هلند 08059000 ساير مرکبات , تازه يا خشک کرده , که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 68 2,562,746 Rls. 82 $
51 9 1395 مشهد هلند 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 13 2,288,046 Rls. 71 $
52 10 1395 مشهد هلند 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيک. 11 1,942,440 Rls. 60 $
53 6 1395 مشهد هلند 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 20 1,875,180 Rls. 60 $
54 1 1395 مشهد هلند 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 17 1,817,100 Rls. 60 $
55 9 1395 مشهد هلند 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 9 1,611,300 Rls. 50 $
56 11 1395 مشهد هلند 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 7 1,262,196 Rls. 39 $
57 6 1395 مشهد هلند 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 9 937,590 Rls. 30 $
58 6 1395 مشهد هلند 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيک. 5 875,084 Rls. 28 $
59 6 1395 مشهد هلند 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 8 875,084 Rls. 28 $
60 6 1395 مشهد هلند 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 12 683,562 Rls. 22 $
61 6 1395 مشهد هلند 63041900 روتختي ورختخوا ب پوش (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 3 562,554 Rls. 18 $
62 6 1395 مشهد هلند 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 3 468,795 Rls. 15 $
63 9 1395 مشهد هلند 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 4 386,712 Rls. 12 $
64 2 1395 مشهد هلند 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 1 305,989 Rls. 10 $
65 6 1395 مشهد هلند 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 5 125,012 Rls. 4 $
مجموع کل
152,102,469,390 ريال
مجموع کل
4,716,562 دلار
[1]