آمار کل " صادرات به" کشور (لبنان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 مشهد لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 32,000 13,463,372,000 Rls. 416,000 $
2 5 1395 مشهد لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,270 11,375,671,890 Rls. 367,455 $
3 2 1395 مشهد لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 21,210 10,621,087,785 Rls. 349,965 $
4 9 1395 مشهد لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 25,000 10,449,075,000 Rls. 325,000 $
5 4 1395 مشهد لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 20,000 10,074,900,000 Rls. 330,000 $
6 12 1395 مشهد لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 21,500 9,060,272,000 Rls. 279,500 $
7 10 1395 مشهد لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 26,880 8,505,041,290 Rls. 262,910 $
8 8 1395 مشهد لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 31,750 8,454,508,575 Rls. 265,339 $
9 12 1395 مشهد لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 106,500 8,179,820,370 Rls. 252,405 $
10 12 1395 مشهد لبنان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 25,000 8,104,000,000 Rls. 250,000 $
11 3 1395 مشهد لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 7,440,650,000 Rls. 245,000 $
12 5 1395 مشهد لبنان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 25,000 7,351,575,000 Rls. 237,500 $
13 4 1395 مشهد لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 7,286,262,500 Rls. 237,500 $
14 1 1395 مشهد لبنان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 25,000 6,965,550,000 Rls. 230,000 $
15 8 1395 مشهد لبنان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 16,000 6,613,776,000 Rls. 207,569 $
16 11 1395 مشهد لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 16,710 5,323,648,372 Rls. 164,498 $
17 9 1395 مشهد لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 17,500 5,304,915,000 Rls. 165,000 $
18 11 1395 مشهد لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 63,000 4,833,065,160 Rls. 149,310 $
19 2 1395 مشهد لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 64,500 3,911,427,000 Rls. 129,000 $
20 1 1395 مشهد لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 63,000 3,812,844,000 Rls. 126,000 $
21 10 1395 مشهد لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 42,000 3,219,820,380 Rls. 99,540 $
22 4 1395 مشهد لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 42,000 2,570,778,000 Rls. 84,000 $
23 7 1395 مشهد لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 85,500 2,422,915,200 Rls. 76,950 $
24 9 1395 مشهد لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 63,000 1,817,518,500 Rls. 56,700 $
25 8 1395 مشهد لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 43,500 1,244,002,050 Rls. 39,150 $
26 6 1395 مشهد لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 42,000 1,177,923,600 Rls. 37,800 $
27 8 1395 مشهد لبنان 20029010 رب گوجه فرنگي 37,600 1,150,494,317 Rls. 36,182 $
28 12 1395 مشهد لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 3,150 1,056,402,406 Rls. 32,603 $
29 12 1395 مشهد لبنان 20029010 رب گوجه فرنگي 36,368 995,730,080 Rls. 30,740 $
30 5 1395 مشهد لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 21,000 584,199,000 Rls. 18,900 $
31 9 1395 مشهد لبنان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 710 326,408,460 Rls. 10,178 $
32 6 1395 مشهد لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 112 190,006,289 Rls. 6,061 $
33 12 1395 مشهد لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 400 158,510,584 Rls. 4,892 $
34 5 1395 مشهد لبنان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,540 143,007,480 Rls. 4,620 $
35 3 1395 مشهد لبنان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,087 132,348,772 Rls. 4,348 $
36 5 1395 مشهد لبنان 90292090 سرعت سنج وتاکومتر وا ستروبوسکوپ ،كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 700 106,447,092 Rls. 3,439 $
37 12 1395 مشهد لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 68 82,174,560 Rls. 2,535 $
38 6 1395 مشهد لبنان 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 61 77,400,681 Rls. 2,469 $
39 12 1395 مشهد لبنان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 580 75,149,440 Rls. 2,320 $
40 6 1395 مشهد لبنان 44201010 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء تزئيني ازچوب به صورت صنايع دستي شامل خراطي ،معرق ،مشبك ،ازك كاري ،منبت ،نقاشي روي چوب خاتم 38 64,202,752 Rls. 2,048 $
41 10 1395 مشهد لبنان 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 363 58,711,620 Rls. 1,815 $
42 10 1395 مشهد لبنان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 516 56,608,595 Rls. 1,750 $
43 10 1395 مشهد لبنان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 500 56,395,500 Rls. 1,750 $
44 12 1395 مشهد لبنان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 143 48,199,296 Rls. 1,488 $
45 11 1395 مشهد لبنان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 309 43,679,271 Rls. 1,349 $
46 10 1395 مشهد لبنان 16029000 سا?ر فرآورده هاوکنسرو ها? گوشت ،همچن?ن فرآورده ها? خون ح?وانات 320 41,438,720 Rls. 1,280 $
47 10 1395 مشهد لبنان 04090000 عسل طبيعي 202 32,671,480 Rls. 1,010 $
48 12 1395 مشهد لبنان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 93 23,581,376 Rls. 728 $
49 3 1395 مشهد لبنان 85234110 ديسك فشرده ليزري يكبار قابل ضبط CD/R و DVD/R 12 22,890,128 Rls. 752 $
50 10 1395 مشهد لبنان 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 106 20,573,328 Rls. 636 $
51 12 1395 مشهد لبنان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 176 17,115,648 Rls. 528 $
52 6 1395 مشهد لبنان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 92 16,113,386 Rls. 514 $
53 11 1395 مشهد لبنان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 50 14,563,800 Rls. 450 $
54 12 1395 مشهد لبنان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 140 11,345,600 Rls. 350 $
55 12 1395 مشهد لبنان 19022000 خميرهاي غذا ئي پرشده ( حتي پخته شده يا ا ماده شده به نحو ي ديگر) 34 10,883,712 Rls. 336 $
56 12 1395 مشهد لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 31 10,408,104 Rls. 321 $
57 12 1395 مشهد لبنان 33019012 ساير عرقيات سنتي 480 9,335,808 Rls. 288 $
58 12 1395 مشهد لبنان 18061000 پودر کاکائو ,که به آن شکر (قند)يا موا د شيرين کننده ديگر ا فزوده شده باشد 40 8,752,320 Rls. 270 $
59 12 1395 مشهد لبنان 09109929 ساير ادويه جات به صورت كوبيده دربسته بندي هاي غير خرده فروشي به غيراز آويشن وبرگ غار. 14 6,353,536 Rls. 196 $
60 10 1395 مشهد لبنان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 82 5,800,680 Rls. 180 $
61 12 1395 مشهد لبنان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 120 2,333,952 Rls. 72 $
62 12 1395 مشهد لبنان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 20 1,620,800 Rls. 50 $
63 12 1395 مشهد لبنان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 26 1,263,288 Rls. 39 $
64 7 1395 مشهد لبنان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 14 189,102 Rls. 6 $
مجموع کل
175,247,730,635 ريال
مجموع کل
5,561,585 دلار
[1]