آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 مشهد قطر 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 176 9,993,367,070 Rls. 328,674 $
2 2 1395 مشهد قطر 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 135 6,934,214,290 Rls. 228,576 $
3 4 1395 مشهد قطر 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 159 6,447,690,727 Rls. 210,058 $
4 12 1395 مشهد قطر 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 129 6,033,341,495 Rls. 186,221 $
5 10 1395 مشهد قطر 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 131 5,858,667,670 Rls. 181,009 $
6 10 1395 مشهد قطر 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 117 5,569,999,418 Rls. 172,107 $
7 12 1395 مشهد قطر 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 101 4,366,153,542 Rls. 134,781 $
8 10 1395 مشهد قطر 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 94 4,281,147,207 Rls. 132,318 $
9 9 1395 مشهد قطر 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 81 3,768,283,335 Rls. 117,217 $
10 7 1395 مشهد قطر 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 63 3,613,558,359 Rls. 114,481 $
11 8 1395 مشهد قطر 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 85 3,403,719,294 Rls. 106,774 $
12 6 1395 مشهد قطر 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 88 3,381,423,530 Rls. 108,180 $
13 11 1395 مشهد قطر 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 81 3,351,488,204 Rls. 103,545 $
14 11 1395 مشهد قطر 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 59 3,132,627,958 Rls. 96,799 $
15 1 1395 مشهد قطر 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 70 2,857,086,900 Rls. 94,340 $
16 2 1395 مشهد قطر 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 65 2,845,500,456 Rls. 93,900 $
17 8 1395 مشهد قطر 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 55 2,417,936,145 Rls. 75,885 $
18 9 1395 مشهد قطر 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 38 2,152,281,414 Rls. 66,914 $
19 11 1395 مشهد قطر 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 46 2,063,221,165 Rls. 63,753 $
20 12 1395 مشهد قطر 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 33 1,969,727,122 Rls. 60,801 $
21 1 1395 مشهد قطر 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 49 1,792,487,925 Rls. 59,237 $
22 2 1395 مشهد قطر 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 38 1,561,318,255 Rls. 51,526 $
23 6 1395 مشهد قطر 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 33 1,371,559,020 Rls. 44,052 $
24 5 1395 مشهد قطر 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 24 1,200,475,041 Rls. 38,825 $
25 12 1395 مشهد قطر 04090000 عسل طبيعي 2,941 966,029,216 Rls. 29,801 $
26 7 1395 مشهد قطر 01063920 ک ک ک پرندگان زينتي شامل قناري، مرغ عشق و فنچ 25 848,070,000 Rls. 27,000 $
27 7 1395 مشهد قطر 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 17 787,862,400 Rls. 24,960 $
28 9 1395 مشهد قطر 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 12 703,226,927 Rls. 21,873 $
29 8 1395 مشهد قطر 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 17 677,344,228 Rls. 21,358 $
30 2 1395 مشهد قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 500 553,698,737 Rls. 18,253 $
31 10 1395 مشهد قطر 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,000 497,728,000 Rls. 15,400 $
32 11 1395 مشهد قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 154 331,593,339 Rls. 10,241 $
33 1 1395 مشهد قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 271 317,356,515 Rls. 10,479 $
34 1 1395 مشهد قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 738 252,249,443 Rls. 8,333 $
35 4 1395 مشهد قطر 08109020 زرشك تازه 836 246,708,962 Rls. 8,065 $
36 2 1395 مشهد قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 828 238,923,462 Rls. 7,881 $
37 10 1395 مشهد قطر 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 209 204,747,109 Rls. 6,325 $
38 9 1395 مشهد قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 149 194,237,121 Rls. 6,053 $
39 2 1395 مشهد قطر 08109020 زرشك تازه 750 191,390,475 Rls. 6,312 $
40 12 1395 مشهد قطر 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 2,144 187,573,882 Rls. 5,789 $
41 12 1395 مشهد قطر 08109020 زرشك تازه 790 187,228,318 Rls. 5,780 $
42 7 1395 مشهد قطر 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 152 160,754,232 Rls. 5,093 $
43 12 1395 مشهد قطر 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 63 159,598,465 Rls. 4,927 $
44 6 1395 مشهد قطر 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 2 139,999,618 Rls. 4,466 $
45 2 1395 مشهد قطر 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 168 107,485,774 Rls. 3,544 $
46 2 1395 مشهد قطر 94052090 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان برقي غير از نوع (LED) 130 95,204,813 Rls. 3,137 $
47 12 1395 مشهد قطر 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 71 92,385,600 Rls. 2,850 $
48 2 1395 مشهد قطر 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 54 82,496,008 Rls. 2,723 $
49 2 1395 مشهد قطر 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 140 79,879,899 Rls. 2,633 $
50 10 1395 مشهد قطر 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 60 77,568,000 Rls. 2,400 $
51 8 1395 مشهد قطر 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 58 71,691,750 Rls. 2,250 $
52 7 1395 مشهد قطر 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 56 71,021,250 Rls. 2,250 $
53 2 1395 مشهد قطر 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 91 70,057,632 Rls. 2,308 $
54 11 1395 مشهد قطر 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 472 64,210,176 Rls. 1,984 $
55 9 1395 مشهد قطر 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 472 63,497,334 Rls. 1,982 $
56 8 1395 مشهد قطر 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 472 62,964,216 Rls. 1,983 $
57 3 1395 مشهد قطر 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 217 60,907,642 Rls. 2,006 $
58 4 1395 مشهد قطر 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 472 60,629,380 Rls. 1,982 $
59 3 1395 مشهد قطر 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 472 60,193,340 Rls. 1,982 $
60 1 1395 مشهد قطر 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 472 59,975,320 Rls. 1,982 $
61 3 1395 مشهد قطر 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 244 57,664,430 Rls. 1,899 $
62 10 1395 مشهد قطر 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 48 54,888,437 Rls. 1,696 $
63 3 1395 مشهد قطر 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 144 53,922,542 Rls. 1,776 $
64 12 1395 مشهد قطر 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 48 46,451,507 Rls. 1,434 $
65 3 1395 مشهد قطر 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 58 46,040,920 Rls. 1,516 $
66 8 1395 مشهد قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 86 41,912,640 Rls. 1,320 $
67 10 1395 مشهد قطر 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 700 40,723,200 Rls. 1,260 $
68 3 1395 مشهد قطر 70151000 شيشه برا ي عينک هاي طبي,کارنشده باا صول ا پتيکي. 49 38,630,640 Rls. 1,272 $
69 3 1395 مشهد قطر 08109020 زرشك تازه 110 37,542,787 Rls. 1,236 $
70 10 1395 مشهد قطر 08109020 زرشك تازه 102 34,898,314 Rls. 1,078 $
71 1 1395 مشهد قطر 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 37 33,162,075 Rls. 1,095 $
72 2 1395 مشهد قطر 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 500 27,278,100 Rls. 900 $
73 4 1395 مشهد قطر 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 72 26,209,512 Rls. 857 $
74 5 1395 مشهد قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 82 24,587,640 Rls. 792 $
75 12 1395 مشهد قطر 08013200 بادام هندي , بدون پوست سخت, تازه يا خشک 30 24,321,589 Rls. 751 $
76 6 1395 مشهد قطر 63023900 شستنيهاي رختخوا ب ا زسايرموا دنسجي(باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 127 23,840,694 Rls. 762 $
77 9 1395 مشهد قطر 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 21 23,694,644 Rls. 737 $
78 4 1395 مشهد قطر 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 77 23,340,170 Rls. 763 $
79 9 1395 مشهد قطر 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 105 23,076,380 Rls. 718 $
80 12 1395 مشهد قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 20 22,811,008 Rls. 704 $
81 7 1395 مشهد قطر 08109020 زرشك تازه 61 22,485,959 Rls. 712 $
82 9 1395 مشهد قطر 08109020 زرشك تازه 62 22,441,720 Rls. 698 $
83 5 1395 مشهد قطر 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 1,944 21,079,674 Rls. 681 $
84 4 1395 مشهد قطر 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 22 20,156,103 Rls. 657 $
85 10 1395 مشهد قطر 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 54 19,717,900 Rls. 609 $
86 10 1395 مشهد قطر 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 16 18,540,963 Rls. 573 $
87 3 1395 مشهد قطر 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده ، غير ازرديف 09061110 72 17,908,582 Rls. 590 $
88 12 1395 مشهد قطر 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 30 17,433,896 Rls. 538 $
89 12 1395 مشهد قطر 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 30 17,235,272 Rls. 532 $
90 12 1395 مشهد قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 30 16,069,772 Rls. 496 $
91 4 1395 مشهد قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 96 15,974,725 Rls. 523 $
92 3 1395 مشهد قطر 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 72 14,256,893 Rls. 469 $
93 10 1395 مشهد قطر 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60 13,193,281 Rls. 408 $
94 6 1395 مشهد قطر 08109020 زرشك تازه 46 12,952,818 Rls. 414 $
95 4 1395 مشهد قطر 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 99 12,685,515 Rls. 411 $
96 4 1395 مشهد قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3 11,754,050 Rls. 385 $
97 2 1395 مشهد قطر 69139090 ساير مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )غيرمذكور درجاي ديگر 26 10,986,338 Rls. 362 $
98 12 1395 مشهد قطر 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 48 10,883,712 Rls. 336 $
99 3 1395 مشهد قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 21 10,044,870 Rls. 330 $
100 9 1395 مشهد قطر 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 95 8,680,770 Rls. 270 $
مجموع کل
100,413,244,167 ريال
مجموع کل
3,188,918 دلار