آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 مشهد قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,678,279 50,751,770,492 Rls. 1,673,732 $
2 8 1395 مشهد قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,314,190 47,789,817,230 Rls. 1,504,221 $
3 8 1395 مشهد قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 858,090 43,656,852,432 Rls. 1,372,944 $
4 9 1395 مشهد قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,012,677 42,048,135,891 Rls. 1,309,683 $
5 9 1395 مشهد قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 786,870 40,433,442,240 Rls. 1,258,992 $
6 10 1395 مشهد قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,670,148 35,106,887,466 Rls. 1,085,594 $
7 3 1395 مشهد قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,139,259 33,115,767,269 Rls. 1,087,872 $
8 8 1395 مشهد قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 119,212 32,935,318,934 Rls. 1,039,167 $
9 11 1395 مشهد قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,526,934 32,118,946,397 Rls. 992,292 $
10 12 1395 مشهد قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 512,460 26,570,237,952 Rls. 819,936 $
11 11 1395 مشهد قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 89,909 25,473,073,816 Rls. 786,704 $
12 7 1395 مشهد قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,168,635 24,869,368,268 Rls. 790,112 $
13 12 1395 مشهد قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 425,522 23,932,229,340 Rls. 738,427 $
14 1 1395 مشهد قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 797,473 23,353,748,960 Rls. 771,350 $
15 10 1395 مشهد قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 449,430 23,248,883,936 Rls. 719,088 $
16 9 1395 مشهد قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 81,410 22,442,844,684 Rls. 700,052 $
17 12 1395 مشهد قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 76,964 21,870,865,832 Rls. 675,056 $
18 11 1395 مشهد قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 782,109 20,250,722,517 Rls. 625,675 $
19 12 1395 مشهد قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 919,892 19,369,437,506 Rls. 597,709 $
20 11 1395 مشهد قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 364,500 18,878,652,000 Rls. 583,200 $
21 2 1395 مشهد قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 298,148 18,075,512,402 Rls. 596,296 $
22 12 1395 مشهد قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 684,987 17,756,516,734 Rls. 547,987 $
23 7 1395 مشهد قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 354,000 17,662,200,400 Rls. 560,400 $
24 1 1395 مشهد قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 314,216 17,491,629,675 Rls. 577,823 $
25 9 1395 مشهد قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 411,002 16,879,902,645 Rls. 526,123 $
26 11 1395 مشهد قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 383,336 16,784,699,965 Rls. 518,548 $
27 7 1395 مشهد قزاقستان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 60,631 16,690,721,181 Rls. 530,521 $
28 9 1395 مشهد قزاقستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 208,490 16,388,712,825 Rls. 510,800 $
29 6 1395 مشهد قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 58,252 14,817,646,094 Rls. 474,114 $
30 4 1395 مشهد قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 516,032 14,724,752,282 Rls. 479,768 $
31 7 1395 مشهد قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 45,100 12,416,298,125 Rls. 394,625 $
32 10 1395 مشهد قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 287,609 12,096,471,487 Rls. 373,890 $
33 10 1395 مشهد قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 462,205 11,961,680,815 Rls. 369,762 $
34 3 1395 مشهد قزاقستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 148,307 11,293,204,790 Rls. 370,767 $
35 3 1395 مشهد قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 243,430 11,135,758,200 Rls. 365,145 $
36 5 1395 مشهد قزاقستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 138,417 10,742,194,640 Rls. 346,042 $
37 1 1395 مشهد قزاقستان 20029010 رب گوجه فرنگي 236,350 10,728,334,990 Rls. 354,530 $
38 8 1395 مشهد قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 264,116 10,708,845,854 Rls. 336,609 $
39 4 1395 مشهد قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 39,890 10,702,610,190 Rls. 349,335 $
40 3 1395 مشهد قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 38,050 10,677,817,250 Rls. 351,425 $
41 8 1395 مشهد قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 384,247 9,781,349,237 Rls. 307,394 $
42 8 1395 مشهد قزاقستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 123,000 9,568,597,500 Rls. 301,350 $
43 5 1395 مشهد قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 40,000 8,444,240,000 Rls. 272,000 $
44 12 1395 مشهد قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 149,150 7,735,754,240 Rls. 238,640 $
45 9 1395 مشهد قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 292,140 7,504,766,124 Rls. 233,712 $
46 9 1395 مشهد قزاقستان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 30,000 7,160,269,500 Rls. 223,500 $
47 12 1395 مشهد قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 270,060 7,004,038,488 Rls. 216,047 $
48 5 1395 مشهد قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 271,984 6,740,726,864 Rls. 217,586 $
49 7 1395 مشهد قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 266,270 6,710,967,073 Rls. 213,023 $
50 12 1395 مشهد قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 23,650 6,708,069,792 Rls. 206,937 $
51 6 1395 مشهد قزاقستان 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 125,005 6,603,221,768 Rls. 211,256 $
52 12 1395 مشهد قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 118,450 6,425,090,528 Rls. 198,172 $
53 12 1395 مشهد قزاقستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 65,086 6,327,695,076 Rls. 195,258 $
54 2 1395 مشهد قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 135,860 6,182,611,890 Rls. 203,790 $
55 4 1395 مشهد قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 242,508 6,097,619,768 Rls. 198,605 $
56 6 1395 مشهد قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 229,277 5,723,885,825 Rls. 183,537 $
57 7 1395 مشهد قزاقستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 73,000 5,645,400,250 Rls. 178,850 $
58 2 1395 مشهد قزاقستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 144,040 5,601,943,107 Rls. 184,734 $
59 12 1395 مشهد قزاقستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 68,476 5,592,969,688 Rls. 172,522 $
60 9 1395 مشهد قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 245,000 5,576,286,750 Rls. 173,950 $
61 12 1395 مشهد قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 262,299 5,526,915,128 Rls. 170,493 $
62 4 1395 مشهد قزاقستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 67,375 5,181,820,230 Rls. 168,437 $
63 12 1395 مشهد قزاقستان 41151000 چرم دوباره ساخته شده برا ساس چرم ياا لياف چرم به شکل صفحه ورق يا نوا رحتي به صورت رول 30,644 4,964,669,440 Rls. 153,220 $
64 12 1395 مشهد قزاقستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 61,085 4,948,842,159 Rls. 152,712 $
65 8 1395 مشهد قزاقستان 41151000 چرم دوباره ساخته شده برا ساس چرم ياا لياف چرم به شکل صفحه ورق يا نوا رحتي به صورت رول 29,912 4,756,822,555 Rls. 149,564 $
66 6 1395 مشهد قزاقستان 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 30,391 4,721,424,876 Rls. 151,956 $
67 8 1395 مشهد قزاقستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 49,247 4,693,250,841 Rls. 147,741 $
68 10 1395 مشهد قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 204,125 4,687,645,680 Rls. 144,928 $
69 7 1395 مشهد قزاقستان 41151000 چرم دوباره ساخته شده برا ساس چرم ياا لياف چرم به شکل صفحه ورق يا نوا رحتي به صورت رول 29,430 4,613,005,350 Rls. 147,150 $
70 7 1395 مشهد قزاقستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 44,068 4,575,278,847 Rls. 145,427 $
71 4 1395 مشهد قزاقستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 44,420 4,475,301,110 Rls. 146,587 $
72 5 1395 مشهد قزاقستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 42,980 4,390,896,972 Rls. 141,834 $
73 8 1395 مشهد قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 197,000 4,342,924,567 Rls. 136,579 $
74 3 1395 مشهد قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 86,825 4,315,661,550 Rls. 141,930 $
75 5 1395 مشهد قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 165,254 4,314,832,599 Rls. 139,468 $
76 12 1395 مشهد قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 181,030 4,165,470,647 Rls. 128,531 $
77 12 1395 مشهد قزاقستان 34011150 صابون رختشويي 141,193 4,117,725,170 Rls. 127,073 $
78 4 1395 مشهد قزاقستان 41151000 چرم دوباره ساخته شده برا ساس چرم ياا لياف چرم به شکل صفحه ورق يا نوا رحتي به صورت رول 26,191 4,011,019,370 Rls. 130,958 $
79 10 1395 مشهد قزاقستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 50,000 3,964,247,000 Rls. 122,500 $
80 11 1395 مشهد قزاقستان 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 53,776 3,844,092,510 Rls. 118,774 $
81 5 1395 مشهد قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 82,000 3,801,930,000 Rls. 123,000 $
82 9 1395 مشهد قزاقستان 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 47,349 3,671,727,645 Rls. 114,585 $
83 9 1395 مشهد قزاقستان 20029010 رب گوجه فرنگي 75,640 3,654,378,720 Rls. 113,760 $
84 11 1395 مشهد قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 155,700 3,577,673,884 Rls. 110,547 $
85 5 1395 مشهد قزاقستان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 11,780 3,566,148,432 Rls. 115,208 $
86 9 1395 مشهد قزاقستان 41151000 چرم دوباره ساخته شده برا ساس چرم ياا لياف چرم به شکل صفحه ورق يا نوا رحتي به صورت رول 21,837 3,510,406,935 Rls. 109,185 $
87 12 1395 مشهد قزاقستان 20029010 رب گوجه فرنگي 133,509 3,487,004,005 Rls. 107,575 $
88 2 1395 مشهد قزاقستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 45,780 3,470,925,150 Rls. 114,450 $
89 3 1395 مشهد قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 134,000 3,465,645,500 Rls. 113,900 $
90 10 1395 مشهد قزاقستان 34011150 صابون رختشويي 118,316 3,447,047,931 Rls. 106,484 $
91 7 1395 مشهد قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 83,221 3,408,124,932 Rls. 108,188 $
92 9 1395 مشهد قزاقستان 34011150 صابون رختشويي 117,131 3,385,531,938 Rls. 105,418 $
93 1 1395 مشهد قزاقستان 34011150 صابون رختشويي 123,347 3,360,022,635 Rls. 111,012 $
94 3 1395 مشهد قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 137,153 3,341,905,285 Rls. 109,720 $
95 12 1395 مشهد قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 144,360 3,322,477,920 Rls. 102,495 $
96 12 1395 مشهد قزاقستان 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 62,500 3,240,200,000 Rls. 100,000 $
97 6 1395 مشهد قزاقستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 30,065 3,216,128,139 Rls. 103,509 $
98 6 1395 مشهد قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 78,287 3,188,668,773 Rls. 101,773 $
99 3 1395 مشهد قزاقستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 41,820 3,182,397,450 Rls. 104,550 $
100 1 1395 مشهد قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 70,000 3,178,875,000 Rls. 105,000 $
مجموع کل
1,184,177,084,049 ريال
مجموع کل
37,443,400 دلار