آمار کل " صادرات به" کشور (قرقيزستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 مشهد قرقيزستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 96,144 26,715,335,773 Rls. 841,259 $
2 7 1395 مشهد قرقيزستان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 64,962 16,538,588,833 Rls. 525,681 $
3 9 1395 مشهد قرقيزستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 57,541 16,141,016,670 Rls. 503,482 $
4 12 1395 مشهد قرقيزستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 153,271 14,899,083,699 Rls. 459,813 $
5 9 1395 مشهد قرقيزستان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 298 14,888,689,920 Rls. 464,256 $
6 4 1395 مشهد قرقيزستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 184,683 14,188,419,710 Rls. 462,307 $
7 9 1395 مشهد قرقيزستان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 47,980 13,497,793,575 Rls. 419,825 $
8 2 1395 مشهد قرقيزستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 462,942 11,927,464,449 Rls. 393,504 $
9 2 1395 مشهد قرقيزستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 47,358 11,380,707,789 Rls. 375,280 $
10 12 1395 مشهد قرقيزستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 135,430 11,232,020,650 Rls. 346,675 $
11 2 1395 مشهد قرقيزستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 142,538 10,803,453,674 Rls. 356,303 $
12 7 1395 مشهد قرقيزستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 96,416 9,156,153,720 Rls. 290,328 $
13 12 1395 مشهد قرقيزستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 34,580 9,072,074,878 Rls. 279,954 $
14 6 1395 مشهد قرقيزستان 65050000 كلاه و ساير پوششکهاي سر، كشباف يا قلابکباف، يا تهيه شده از دانتل، نمد يا ساير پارچهکهاي نسجي، به صورت توپ (ولي نه به صورت نوار)، حتي آستري کشده يا تزئين شده، تور سر از هر ماده، حتي آستريشده يا تزئين شده. 19,272 9,000,723,745 Rls. 289,087 $
15 7 1395 مشهد قرقيزستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 18,764 8,844,169,163 Rls. 281,460 $
16 8 1395 مشهد قرقيزستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 85,072 8,133,158,241 Rls. 255,216 $
17 12 1395 مشهد قرقيزستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 14,925 7,255,511,088 Rls. 223,884 $
18 3 1395 مشهد قرقيزستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 94,616 7,203,250,300 Rls. 236,540 $
19 9 1395 مشهد قرقيزستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 89,549 7,179,575,040 Rls. 223,872 $
20 11 1395 مشهد قرقيزستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,490 6,934,755,894 Rls. 214,287 $
21 10 1395 مشهد قرقيزستان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 24,278 6,876,179,039 Rls. 212,431 $
22 10 1395 مشهد قرقيزستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 70,925 6,873,436,720 Rls. 212,776 $
23 11 1395 مشهد قرقيزستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 76,742 6,863,282,986 Rls. 211,994 $
24 6 1395 مشهد قرقيزستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 72,599 6,809,564,223 Rls. 217,797 $
25 5 1395 مشهد قرقيزستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 13,372 6,219,040,380 Rls. 200,580 $
26 4 1395 مشهد قرقيزستان 34011150 صابون رختشويي 224,273 6,188,212,670 Rls. 201,845 $
27 2 1395 مشهد قرقيزستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 185,625 6,028,449,560 Rls. 198,985 $
28 5 1395 مشهد قرقيزستان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 23,039 5,894,663,082 Rls. 190,433 $
29 5 1395 مشهد قرقيزستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 88,496 5,701,728,195 Rls. 184,086 $
30 6 1395 مشهد قرقيزستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 11,626 5,435,761,290 Rls. 174,390 $
31 7 1395 مشهد قرقيزستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 68,885 5,422,602,320 Rls. 172,212 $
32 6 1395 مشهد قرقيزستان 34011150 صابون رختشويي 180,812 5,088,906,550 Rls. 162,730 $
33 8 1395 مشهد قرقيزستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 195,702 4,973,820,379 Rls. 156,558 $
34 10 1395 مشهد قرقيزستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 10,075 4,879,827,398 Rls. 151,117 $
35 1 1395 مشهد قرقيزستان 34011150 صابون رختشويي 178,363 4,859,121,525 Rls. 160,527 $
36 6 1395 مشهد قرقيزستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 59,644 4,648,547,230 Rls. 149,110 $
37 11 1395 مشهد قرقيزستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 59,700 4,579,149,996 Rls. 141,489 $
38 4 1395 مشهد قرقيزستان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 133,000 4,515,509,370 Rls. 147,268 $
39 3 1395 مشهد قرقيزستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 164,271 4,274,111,733 Rls. 140,480 $
40 12 1395 مشهد قرقيزستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 51,117 4,142,419,072 Rls. 127,792 $
41 5 1395 مشهد قرقيزستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 14,399 3,878,139,618 Rls. 125,271 $
42 8 1395 مشهد قرقيزستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 46,591 3,690,921,682 Rls. 116,477 $
43 12 1395 مشهد قرقيزستان 34011150 صابون رختشويي 125,766 3,669,578,648 Rls. 113,189 $
44 11 1395 مشهد قرقيزستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 37,641 3,654,639,972 Rls. 112,923 $
45 3 1395 مشهد قرقيزستان 34011150 صابون رختشويي 132,339 3,620,267,180 Rls. 119,106 $
46 9 1395 مشهد قرقيزستان 34011150 صابون رختشويي 122,624 3,539,277,270 Rls. 110,361 $
47 5 1395 مشهد قرقيزستان 34011150 صابون رختشويي 125,205 3,488,074,170 Rls. 112,685 $
48 6 1395 مشهد قرقيزستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,824 3,486,476,910 Rls. 112,210 $
49 10 1395 مشهد قرقيزستان 34011150 صابون رختشويي 118,874 3,461,879,832 Rls. 106,986 $
50 8 1395 مشهد قرقيزستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 208,994 3,366,829,776 Rls. 105,825 $
51 2 1395 مشهد قرقيزستان 34011150 صابون رختشويي 120,780 3,293,235,792 Rls. 108,702 $
52 12 1395 مشهد قرقيزستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 88,000 3,185,124,282 Rls. 98,296 $
53 8 1395 مشهد قرقيزستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 6,506 3,102,956,280 Rls. 97,590 $
54 1 1395 مشهد قرقيزستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 33,434 3,037,646,070 Rls. 100,302 $
55 9 1395 مشهد قرقيزستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 6,009 2,894,666,825 Rls. 90,120 $
56 8 1395 مشهد قرقيزستان 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 6,052 2,892,523,140 Rls. 90,780 $
57 12 1395 مشهد قرقيزستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 29,706 2,888,881,504 Rls. 89,119 $
58 8 1395 مشهد قرقيزستان 34011150 صابون رختشويي 96,343 2,753,184,168 Rls. 86,709 $
59 6 1395 مشهد قرقيزستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 35,300 2,752,478,150 Rls. 88,250 $
60 5 1395 مشهد قرقيزستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 109,493 2,714,421,272 Rls. 87,593 $
61 1 1395 مشهد قرقيزستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 52,124 2,616,253,195 Rls. 86,422 $
62 12 1395 مشهد قرقيزستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 158,317 2,565,268,781 Rls. 79,158 $
63 3 1395 مشهد قرقيزستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 20,390 2,387,247,245 Rls. 78,599 $
64 11 1395 مشهد قرقيزستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 91,837 2,378,078,408 Rls. 73,468 $
65 7 1395 مشهد قرقيزستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 92,656 2,337,185,640 Rls. 74,124 $
66 4 1395 مشهد قرقيزستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 8,160 2,261,217,600 Rls. 73,440 $
67 7 1395 مشهد قرقيزستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 138,089 2,178,073,860 Rls. 69,044 $
68 3 1395 مشهد قرقيزستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 23,485 2,147,759,295 Rls. 70,455 $
69 12 1395 مشهد قرقيزستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 7,100 2,092,387,968 Rls. 64,548 $
70 12 1395 مشهد قرقيزستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 90,230 1,901,479,176 Rls. 58,649 $
71 11 1395 مشهد قرقيزستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 16,988 1,885,573,747 Rls. 58,261 $
72 7 1395 مشهد قرقيزستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 78,173 1,851,170,068 Rls. 58,788 $
73 9 1395 مشهد قرقيزستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 94,737 1,822,563,873 Rls. 56,647 $
74 5 1395 مشهد قرقيزستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 23,460 1,819,014,450 Rls. 58,650 $
75 2 1395 مشهد قرقيزستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 19,937 1,813,767,483 Rls. 59,811 $
76 11 1395 مشهد قرقيزستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 37,800 1,712,755,800 Rls. 52,920 $
77 12 1395 مشهد قرقيزستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 11,120 1,693,982,457 Rls. 52,263 $
78 6 1395 مشهد قرقيزستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 60,384 1,692,866,540 Rls. 54,002 $
79 4 1395 مشهد قرقيزستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 60,760 1,687,821,660 Rls. 54,684 $
80 1 1395 مشهد قرقيزستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 22,047 1,669,122,345 Rls. 55,117 $
81 3 1395 مشهد قرقيزستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 51,959 1,625,711,946 Rls. 53,351 $
82 4 1395 مشهد قرقيزستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 62,370 1,618,547,950 Rls. 53,015 $
83 3 1395 مشهد قرقيزستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 44,000 1,607,179,200 Rls. 52,800 $
84 5 1395 مشهد قرقيزستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 20,494 1,586,133,130 Rls. 51,235 $
85 11 1395 مشهد قرقيزستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 3,267 1,585,965,510 Rls. 49,005 $
86 4 1395 مشهد قرقيزستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 56,496 1,565,566,814 Rls. 50,847 $
87 9 1395 مشهد قرقيزستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 60,520 1,553,058,084 Rls. 48,416 $
88 8 1395 مشهد قرقيزستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 53,770 1,541,946,159 Rls. 48,393 $
89 10 1395 مشهد قرقيزستان 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,176 1,539,724,800 Rls. 47,640 $
90 8 1395 مشهد قرقيزستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 48,540 1,539,386,340 Rls. 48,540 $
91 7 1395 مشهد قرقيزستان 55096900 نخ از الياف غيريکسره آکريليک يامدآکريليک, مخلوط باالياف غيرمذکوردرجاي ديگرغيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 7,434 1,520,226,981 Rls. 48,321 $
92 12 1395 مشهد قرقيزستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 71,674 1,509,053,282 Rls. 46,586 $
93 4 1395 مشهد قرقيزستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 15,933 1,471,731,210 Rls. 47,799 $
94 3 1395 مشهد قرقيزستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 6,635 1,471,526,784 Rls. 48,384 $
95 12 1395 مشهد قرقيزستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 15,004 1,458,703,884 Rls. 45,012 $
96 7 1395 مشهد قرقيزستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 18,900 1,457,987,350 Rls. 46,190 $
97 3 1395 مشهد قرقيزستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 5,030 1,451,230,450 Rls. 47,785 $
98 3 1395 مشهد قرقيزستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 16,560 1,434,982,500 Rls. 47,250 $
99 7 1395 مشهد قرقيزستان 34011150 صابون رختشويي 50,678 1,434,936,210 Rls. 45,610 $
100 8 1395 مشهد قرقيزستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 15,000 1,430,865,000 Rls. 45,000 $
مجموع کل
481,555,536,245 ريال
مجموع کل
15,290,336 دلار