آمار کل " صادرات به" کشور (فرانسه) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 مشهد فرانسه 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1,060 40,395,576,000 Rls. 1,248,000 $
2 9 1395 مشهد فرانسه 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 797 29,718,860,340 Rls. 925,340 $
3 10 1395 مشهد فرانسه 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 735 29,107,052,000 Rls. 899,990 $
4 3 1395 مشهد فرانسه 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 573 21,800,674,403 Rls. 715,566 $
5 4 1395 مشهد فرانسه 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 371 16,194,929,580 Rls. 529,234 $
6 7 1395 مشهد فرانسه 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 361 12,315,976,400 Rls. 391,560 $
7 6 1395 مشهد فرانسه 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 300 9,736,376,000 Rls. 312,000 $
8 8 1395 مشهد فرانسه 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 124 6,105,341,970 Rls. 192,010 $
9 12 1395 مشهد فرانسه 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 84 4,244,928,480 Rls. 131,040 $
10 2 1395 مشهد فرانسه 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 116 3,928,802,196 Rls. 129,548 $
11 2 1395 مشهد فرانسه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,144 1,826,302,053 Rls. 60,217 $
12 5 1395 مشهد فرانسه 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 21 1,037,542,002 Rls. 33,517 $
13 4 1395 مشهد فرانسه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 19,750 904,451,250 Rls. 29,625 $
14 12 1395 مشهد فرانسه 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 10 580,863,272 Rls. 17,927 $
15 12 1395 مشهد فرانسه 09102040 ک ک ک پودر زعفران در بسته­بندي 10-30 گرم 10 557,314,400 Rls. 17,200 $
16 12 1395 مشهد فرانسه 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 5 294,348,518 Rls. 9,084 $
17 12 1395 مشهد فرانسه 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10 گرم آماده براي خرده فروشي 5 259,118,794 Rls. 7,997 $
18 12 1395 مشهد فرانسه 08109020 زرشك تازه 1,010 229,084,940 Rls. 7,070 $
19 12 1395 مشهد فرانسه 42031000 لباس ا زچرم طبيعي يادوباره ساخته شده 66 210,515,794 Rls. 6,497 $
20 5 1395 مشهد فرانسه 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 4 191,097,498 Rls. 6,156 $
21 5 1395 مشهد فرانسه 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 300 186,270,000 Rls. 6,000 $
22 11 1395 مشهد فرانسه 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 150 106,801,200 Rls. 3,300 $
23 10 1395 مشهد فرانسه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 154 71,459,520 Rls. 2,211 $
24 12 1395 مشهد فرانسه 42022100 کيف دستي باسطح خارجي ا ز چرم طبيعي,دوباره ساخته ياا زچرم ورني شده 43 62,244,242 Rls. 1,921 $
25 8 1395 مشهد فرانسه 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1 58,130,857 Rls. 1,824 $
26 8 1395 مشهد فرانسه 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1 56,280,690 Rls. 1,770 $
27 6 1395 مشهد فرانسه 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1 50,786,125 Rls. 1,625 $
28 8 1395 مشهد فرانسه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 120 49,781,349 Rls. 1,567 $
29 8 1395 مشهد فرانسه 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 57 39,893,751 Rls. 1,252 $
30 8 1395 مشهد فرانسه 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 60 29,326,700 Rls. 92 $
31 5 1395 مشهد فرانسه 08109020 زرشك تازه 105 29,251,530 Rls. 945 $
32 9 1395 مشهد فرانسه 49119100 تصاوير,گرا ورها,عکس ها 94 29,202,810 Rls. 910 $
33 12 1395 مشهد فرانسه 09109120 سايرا دويه جات مخلوط ياددا شت 1-ب فصل به صورت کوبيده دربسته هاي غيرخرده فروشي 160 28,504,960 Rls. 880 $
34 4 1395 مشهد فرانسه 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 100 27,711,000 Rls. 900 $
35 9 1395 مشهد فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 17 23,202,720 Rls. 720 $
36 6 1395 مشهد فرانسه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 41 20,549,100 Rls. 660 $
37 3 1395 مشهد فرانسه 08109020 زرشك تازه 75 20,499,750 Rls. 675 $
38 7 1395 مشهد فرانسه 08109020 زرشك تازه 70 19,885,950 Rls. 630 $
39 7 1395 مشهد فرانسه 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 70 19,694,070 Rls. 627 $
40 9 1395 مشهد فرانسه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 52 16,338,582 Rls. 507 $
41 1 1395 مشهد فرانسه 48171000 پاکت کاغذي يامقوا ئي 125 15,130,000 Rls. 500 $
42 11 1395 مشهد فرانسه 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 200 11,651,400 Rls. 360 $
43 12 1395 مشهد فرانسه 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 6 8,294,912 Rls. 256 $
44 12 1395 مشهد فرانسه 07132010 ---لپه 108 6,523,425 Rls. 201 $
45 3 1395 مشهد فرانسه 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 20 6,096,000 Rls. 200 $
46 8 1395 مشهد فرانسه 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 12 5,039,771 Rls. 158 $
47 12 1395 مشهد فرانسه 08059000 ساير مرکبات , تازه يا خشک کرده , که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 20 3,206,808 Rls. 99 $
48 8 1395 مشهد فرانسه 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 8 2,543,760 Rls. 80 $
49 11 1395 مشهد فرانسه 08109020 زرشك تازه 10 2,265,550 Rls. 70 $
50 7 1395 مشهد فرانسه 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 7 2,198,700 Rls. 70 $
51 8 1395 مشهد فرانسه 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 2 1,513,493 Rls. 48 $
52 3 1395 مشهد فرانسه 11081900 ساير نشاسته و فکول ها ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 60 1,280,160 Rls. 42 $
53 8 1395 مشهد فرانسه 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 8 890,316 Rls. 28 $
مجموع کل
180,651,605,090 ريال
مجموع کل
5,700,706 دلار
[1]