آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1395 مشهد عراق 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 2,620,019 103,044,539,396 Rls. 3,405,936 $
2 7 1395 مشهد عراق 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 253,839 61,899,131,745 Rls. 1,965,738 $
3 7 1395 مشهد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 6,816,662 53,785,443,954 Rls. 1,708,733 $
4 8 1395 مشهد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 184,677 53,776,784,460 Rls. 1,694,514 $
5 8 1395 مشهد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 6,330,862 50,310,227,532 Rls. 1,584,234 $
6 2 1395 مشهد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 6,634,190 49,575,428,044 Rls. 1,634,929 $
7 12 1395 مشهد عراق 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 187,759 48,313,405,904 Rls. 1,490,930 $
8 6 1395 مشهد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 5,552,468 43,831,929,300 Rls. 1,403,886 $
9 12 1395 مشهد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 4,971,802 41,440,672,479 Rls. 1,278,811 $
10 5 1395 مشهد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 4,953,621 38,285,377,772 Rls. 1,235,999 $
11 9 1395 مشهد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 175,058 35,927,469,897 Rls. 1,118,549 $
12 1 1395 مشهد عراق 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 135,970 34,990,089,050 Rls. 1,155,742 $
13 11 1395 مشهد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 4,079,213 34,054,886,245 Rls. 1,052,109 $
14 9 1395 مشهد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 4,094,881 33,562,462,974 Rls. 1,045,075 $
15 3 1395 مشهد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 4,985,963 33,373,859,099 Rls. 1,097,304 $
16 2 1395 مشهد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 356,465 32,422,776,519 Rls. 1,069,395 $
17 8 1395 مشهد عراق 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 128,050 31,860,928,905 Rls. 999,935 $
18 9 1395 مشهد عراق 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 124,546 31,336,626,852 Rls. 972,402 $
19 9 1395 مشهد عراق 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 158,847 29,938,215,843 Rls. 932,157 $
20 9 1395 مشهد عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 611,714 28,466,511,036 Rls. 886,985 $
21 6 1395 مشهد عراق 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 688,114 27,943,541,067 Rls. 894,543 $
22 6 1395 مشهد عراق 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 111,619 27,049,501,417 Rls. 868,781 $
23 3 1395 مشهد عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 704,424 26,050,672,014 Rls. 856,287 $
24 10 1395 مشهد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,096,956 25,589,028,653 Rls. 791,159 $
25 4 1395 مشهد عراق 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 105,629 25,533,442,410 Rls. 834,699 $
26 6 1395 مشهد عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 553,489 25,070,889,689 Rls. 802,557 $
27 10 1395 مشهد عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 56,500 23,759,151,000 Rls. 734,500 $
28 5 1395 مشهد عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 523,957 23,553,835,488 Rls. 759,737 $
29 12 1395 مشهد عراق 04022130 شيرخشك صنعتي 200,000 23,490,575,000 Rls. 725,000 $
30 7 1395 مشهد عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 497,747 22,685,696,685 Rls. 721,733 $
31 12 1395 مشهد عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 46,000 22,367,040,000 Rls. 690,000 $
32 7 1395 مشهد عراق 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 107,259 22,292,207,544 Rls. 707,971 $
33 2 1395 مشهد عراق 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 574,157 22,164,662,871 Rls. 730,779 $
34 10 1395 مشهد عراق 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 82,440 21,966,347,887 Rls. 678,623 $
35 11 1395 مشهد عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 465,978 21,869,494,387 Rls. 675,667 $
36 1 1395 مشهد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,943,426 21,641,539,000 Rls. 714,838 $
37 7 1395 مشهد عراق 04072900 ساير تخم پرندگان با پوست ، تازه غير مذکور در جاي ديگر 522,243 21,342,313,533 Rls. 678,911 $
38 2 1395 مشهد عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 482,622 21,221,163,972 Rls. 699,803 $
39 5 1395 مشهد عراق 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 88,685 20,867,742,830 Rls. 675,113 $
40 12 1395 مشهد عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 443,336 20,830,169,954 Rls. 642,837 $
41 12 1395 مشهد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 214,182 20,822,797,089 Rls. 642,546 $
42 9 1395 مشهد عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 243,482 20,497,501,767 Rls. 638,930 $
43 10 1395 مشهد عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 415,057 19,450,277,130 Rls. 601,832 $
44 3 1395 مشهد عراق 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 486,636 19,246,252,882 Rls. 632,633 $
45 8 1395 مشهد عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,732,960 19,206,600,642 Rls. 606,537 $
46 12 1395 مشهد عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 146,000 18,930,944,000 Rls. 584,000 $
47 4 1395 مشهد عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,526,217 18,209,103,237 Rls. 591,968 $
48 3 1395 مشهد عراق 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 69,696 17,443,890,230 Rls. 574,379 $
49 7 1395 مشهد عراق 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 215,708 17,119,130,761 Rls. 544,029 $
50 3 1395 مشهد عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 39,100 16,672,836,600 Rls. 547,400 $
51 2 1395 مشهد عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 35,000 16,115,236,500 Rls. 531,500 $
52 3 1395 مشهد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 175,860 16,056,868,680 Rls. 527,580 $
53 3 1395 مشهد عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 361,708 15,986,884,782 Rls. 524,477 $
54 9 1395 مشهد عراق 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 15,142 15,176,251,083 Rls. 472,913 $
55 5 1395 مشهد عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 73,710 15,067,742,657 Rls. 486,491 $
56 7 1395 مشهد عراق 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 70,589 14,079,393,621 Rls. 447,177 $
57 11 1395 مشهد عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,234,680 13,986,614,477 Rls. 432,118 $
58 9 1395 مشهد عراق 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 63,606 13,481,180,766 Rls. 419,853 $
59 6 1395 مشهد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 40,267 13,109,538,137 Rls. 419,769 $
60 9 1395 مشهد عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 118,584 12,910,208,859 Rls. 402,265 $
61 12 1395 مشهد عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 130,275 12,665,426,396 Rls. 390,822 $
62 11 1395 مشهد عراق 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 20,160 12,649,083,003 Rls. 390,657 $
63 8 1395 مشهد عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 274,199 12,613,761,445 Rls. 397,588 $
64 4 1395 مشهد عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 265,800 11,862,462,543 Rls. 385,410 $
65 1 1395 مشهد عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 266,196 11,683,753,355 Rls. 385,984 $
66 6 1395 مشهد عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 145,549 11,671,089,982 Rls. 373,794 $
67 7 1395 مشهد عراق 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 39,790 11,273,436,605 Rls. 357,895 $
68 10 1395 مشهد عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 100,029 11,262,623,446 Rls. 348,212 $
69 9 1395 مشهد عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 152,977 11,200,805,220 Rls. 348,530 $
70 7 1395 مشهد عراق 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 39,715 11,081,815,797 Rls. 351,865 $
71 1 1395 مشهد عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 302,597 11,031,134,680 Rls. 364,572 $
72 1 1395 مشهد عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 180,973 10,957,216,232 Rls. 361,946 $
73 9 1395 مشهد عراق 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 41,490 10,750,218,999 Rls. 334,907 $
74 4 1395 مشهد عراق 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 265,773 10,630,573,337 Rls. 346,060 $
75 11 1395 مشهد عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 95,475 10,617,885,826 Rls. 328,018 $
76 7 1395 مشهد عراق 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 40,901 10,613,855,140 Rls. 337,182 $
77 2 1395 مشهد عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 259,174 10,560,752,188 Rls. 348,207 $
78 2 1395 مشهد عراق 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 44,160 10,297,428,624 Rls. 339,894 $
79 1 1395 مشهد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 24,000 10,172,352,300 Rls. 335,940 $
80 10 1395 مشهد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 202,941 9,949,465,442 Rls. 307,634 $
81 2 1395 مشهد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 26,350 9,935,213,561 Rls. 327,533 $
82 7 1395 مشهد عراق 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 157,296 9,911,514,334 Rls. 314,592 $
83 11 1395 مشهد عراق 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 33,804 9,851,120,580 Rls. 304,252 $
84 9 1395 مشهد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 217,477 9,812,963,852 Rls. 305,575 $
85 11 1395 مشهد عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 23,000 9,676,836,000 Rls. 299,000 $
86 10 1395 مشهد عراق 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 69,110 9,625,175,460 Rls. 297,618 $
87 6 1395 مشهد عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 46,136 9,496,523,312 Rls. 304,494 $
88 9 1395 مشهد عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 84,831 9,350,631,021 Rls. 291,509 $
89 10 1395 مشهد عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 124,236 9,240,232,874 Rls. 285,575 $
90 8 1395 مشهد عراق 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 50,748 9,214,336,926 Rls. 290,646 $
91 7 1395 مشهد عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 245,963 9,151,876,210 Rls. 290,234 $
92 10 1395 مشهد عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 67,975 8,797,435,100 Rls. 271,900 $
93 5 1395 مشهد عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 18,500 8,614,987,500 Rls. 277,500 $
94 10 1395 مشهد عراق 04022130 شيرخشك صنعتي 66,525 8,613,390,900 Rls. 266,100 $
95 6 1395 مشهد عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 21,200 8,563,167,600 Rls. 275,600 $
96 12 1395 مشهد عراق 39269060 پريفرم (PET) 167,861 8,537,163,213 Rls. 263,429 $
97 2 1395 مشهد عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 139,989 8,487,110,064 Rls. 279,978 $
98 8 1395 مشهد عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 57,988 8,474,158,440 Rls. 266,742 $
99 8 1395 مشهد عراق 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 132,411 8,392,504,638 Rls. 264,819 $
100 3 1395 مشهد عراق 39269060 پريفرم (PET) 195,539 8,334,168,162 Rls. 273,557 $
مجموع کل
2,076,680,686,614 ريال
مجموع کل
66,131,068 دلار