آمار کل " صادرات به" کشور (سوئد) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 مشهد سوئد 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 358 15,595,177,976 Rls. 481,304 $
2 11 1395 مشهد سوئد 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 398 15,558,831,730 Rls. 480,740 $
3 8 1395 مشهد سوئد 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 324 14,962,902,240 Rls. 471,120 $
4 1 1395 مشهد سوئد 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 305 14,404,728,000 Rls. 475,800 $
5 4 1395 مشهد سوئد 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 277 12,512,112,600 Rls. 407,940 $
6 6 1395 مشهد سوئد 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 276 12,271,598,300 Rls. 393,380 $
7 2 1395 مشهد سوئد 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 243 10,687,096,449 Rls. 352,487 $
8 10 1395 مشهد سوئد 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 100 5,049,564,000 Rls. 156,000 $
9 9 1395 مشهد سوئد 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 100 4,997,772,000 Rls. 156,000 $
10 1 1395 مشهد سوئد 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 12,870 3,001,213,215 Rls. 99,099 $
11 7 1395 مشهد سوئد 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 50 2,757,737,500 Rls. 87,500 $
12 4 1395 مشهد سوئد 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 17,200 1,583,036,400 Rls. 51,600 $
13 7 1395 مشهد سوئد 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 16 1,021,104,474 Rls. 32,412 $
14 9 1395 مشهد سوئد 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 13 739,760,091 Rls. 23,053 $
15 2 1395 مشهد سوئد 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 2,000 467,035,800 Rls. 15,400 $
16 10 1395 مشهد سوئد 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 1,860 463,660,428 Rls. 14,322 $
17 3 1395 مشهد سوئد 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 8 356,136,300 Rls. 11,700 $
18 10 1395 مشهد سوئد 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 4 229,710,228 Rls. 7,108 $
19 8 1395 مشهد سوئد 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 4 212,433,407 Rls. 6,685 $
20 11 1395 مشهد سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 298 151,518,884 Rls. 4,682 $
21 10 1395 مشهد سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 352 141,834,302 Rls. 4,383 $
22 5 1395 مشهد سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 343 117,375,148 Rls. 3,794 $
23 9 1395 مشهد سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 228 115,845,792 Rls. 3,616 $
24 7 1395 مشهد سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 214 103,627,895 Rls. 3,283 $
25 1 1395 مشهد سوئد 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,700 92,672,100 Rls. 3,060 $
26 7 1395 مشهد سوئد 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 176 87,949,735 Rls. 2,790 $
27 4 1395 مشهد سوئد 08109020 زرشك تازه 221 61,179,730 Rls. 1,987 $
28 3 1395 مشهد سوئد 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 292 28,547,800 Rls. 940 $
29 1 1395 مشهد سوئد 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 300 27,256,500 Rls. 900 $
30 3 1395 مشهد سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 90 26,300,420 Rls. 866 $
31 10 1395 مشهد سوئد 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 450 26,222,940 Rls. 810 $
32 4 1395 مشهد سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 72 24,445,080 Rls. 792 $
33 2 1395 مشهد سوئد 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 400 21,835,440 Rls. 720 $
34 11 1395 مشهد سوئد 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 56 21,747,264 Rls. 672 $
35 1 1395 مشهد سوئد 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 650 19,200,690 Rls. 634 $
36 2 1395 مشهد سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 74 15,572,144 Rls. 514 $
37 10 1395 مشهد سوئد 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 58 11,257,104 Rls. 348 $
38 6 1395 مشهد سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 21 10,324,710 Rls. 330 $
39 9 1395 مشهد سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 8 10,086,738 Rls. 313 $
40 8 1395 مشهد سوئد 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 24 9,321,435 Rls. 294 $
41 8 1395 مشهد سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 28 9,151,474 Rls. 289 $
42 3 1395 مشهد سوئد 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 22 6,681,400 Rls. 220 $
43 9 1395 مشهد سوئد 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 20 6,407,400 Rls. 200 $
44 12 1395 مشهد سوئد 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 20 6,363,439 Rls. 196 $
45 12 1395 مشهد سوئد 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 13 5,538,356 Rls. 171 $
46 3 1395 مشهد سوئد 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 34 5,162,900 Rls. 170 $
47 11 1395 مشهد سوئد 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 30 4,854,300 Rls. 150 $
48 11 1395 مشهد سوئد 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 14 4,530,680 Rls. 140 $
49 11 1395 مشهد سوئد 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 23 4,077,612 Rls. 126 $
50 12 1395 مشهد سوئد 08132000 آلو ,خشک کرده 8 4,023,977 Rls. 124 $
51 3 1395 مشهد سوئد 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 10 3,340,700 Rls. 110 $
52 5 1395 مشهد سوئد 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 11 3,250,170 Rls. 105 $
53 4 1395 مشهد سوئد 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 100 3,079,000 Rls. 100 $
54 8 1395 مشهد سوئد 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 7 3,052,320 Rls. 96 $
55 7 1395 مشهد سوئد 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذکور درجاي ديگر 15 2,826,900 Rls. 90 $
56 3 1395 مشهد سوئد 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 30 2,747,700 Rls. 90 $
57 7 1395 مشهد سوئد 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 10 2,525,200 Rls. 80 $
58 8 1395 مشهد سوئد 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 6 2,332,819 Rls. 73 $
59 11 1395 مشهد سوئد 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 12 2,265,340 Rls. 70 $
60 10 1395 مشهد سوئد 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 17 2,199,664 Rls. 68 $
61 7 1395 مشهد سوئد 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 10 1,736,075 Rls. 55 $
62 11 1395 مشهد سوئد 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيک. 9 1,618,100 Rls. 50 $
63 11 1395 مشهد سوئد 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 11 1,423,928 Rls. 44 $
64 10 1395 مشهد سوئد 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 12 1,358,616 Rls. 42 $
65 9 1395 مشهد سوئد 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 10 1,121,295 Rls. 35 $
66 11 1395 مشهد سوئد 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 9 1,003,222 Rls. 31 $
67 2 1395 مشهد سوئد 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 5 908,880 Rls. 30 $
68 1 1395 مشهد سوئد 21069060 سايرفراوردهاي غذايي تلغيظ شده مواد پروتئيني بهبود دهنده 15 908,550 Rls. 30 $
69 4 1395 مشهد سوئد 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيک. 4 586,435 Rls. 19 $
70 6 1395 مشهد سوئد 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 22 575,375 Rls. 18 $
71 11 1395 مشهد سوئد 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 13 517,792 Rls. 16 $
72 3 1395 مشهد سوئد 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 27 425,180 Rls. 14 $
73 10 1395 مشهد سوئد 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3 420,862 Rls. 13 $
74 11 1395 مشهد سوئد 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 4 161,810 Rls. 5 $
مجموع کل
118,092,910,460 ريال
مجموع کل
3,762,448 دلار
[1]