آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري كره) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 مشهد جمهوري كره 08109010 انار تازه 529,821 26,455,763,632 Rls. 824,088 $
2 8 1395 مشهد جمهوري كره 08109010 انار تازه 428,130 22,212,239,376 Rls. 697,962 $
3 7 1395 مشهد جمهوري كره 08109010 انار تازه 81,960 4,639,363,419 Rls. 147,025 $
4 6 1395 مشهد جمهوري كره 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 24,000 2,257,128,000 Rls. 72,000 $
5 5 1395 مشهد جمهوري كره 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 24,000 2,228,976,000 Rls. 72,000 $
6 2 1395 مشهد جمهوري كره 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 24,000 2,181,312,000 Rls. 72,000 $
7 10 1395 مشهد جمهوري كره 08109010 انار تازه 34,890 1,745,192,073 Rls. 53,977 $
8 2 1395 مشهد جمهوري كره 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1 81,365,669 Rls. 2,681 $
9 9 1395 مشهد جمهوري كره 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 2,056 19,793,729 Rls. 617 $
مجموع کل
61,821,133,898 ريال
مجموع کل
1,942,349 دلار
[1]