آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 مشهد تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 851,211 77,262,642,450 Rls. 2,548,343 $
2 3 1395 مشهد تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 622,825 56,952,881,415 Rls. 1,868,475 $
3 1 1395 مشهد تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 565,519 51,349,050,015 Rls. 1,696,557 $
4 5 1395 مشهد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 439,163 40,790,378,505 Rls. 1,317,489 $
5 2 1395 مشهد تركمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 451,452 34,193,850,343 Rls. 1,127,942 $
6 3 1395 مشهد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 356,660 32,603,681,664 Rls. 1,069,980 $
7 6 1395 مشهد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 342,949 32,133,071,883 Rls. 1,028,847 $
8 12 1395 مشهد تركمنستان 01022110 گاو شيري مولد نژاد خالص 178,640 31,292,612,300 Rls. 965,600 $
9 7 1395 مشهد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 312,052 29,482,613,787 Rls. 936,156 $
10 12 1395 مشهد تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 656,075 28,529,780,044 Rls. 880,366 $
11 2 1395 مشهد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 304,702 27,712,833,978 Rls. 914,106 $
12 10 1395 مشهد تركمنستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 272,160 26,409,946,602 Rls. 816,480 $
13 2 1395 مشهد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,498,840 25,767,077,126 Rls. 850,001 $
14 6 1395 مشهد تركمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 334,858 25,208,516,417 Rls. 806,463 $
15 2 1395 مشهد تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 380,960 23,525,463,803 Rls. 776,025 $
16 1 1395 مشهد تركمنستان 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 18,350 23,009,000,000 Rls. 760,000 $
17 8 1395 مشهد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 235,129 22,472,453,151 Rls. 705,387 $
18 9 1395 مشهد تركمنستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 329,383 22,078,524,729 Rls. 687,350 $
19 4 1395 مشهد تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 302,072 20,891,928,394 Rls. 680,127 $
20 7 1395 مشهد تركمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 271,557 20,657,609,539 Rls. 656,670 $
21 11 1395 مشهد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 206,424 20,045,462,517 Rls. 619,272 $
22 3 1395 مشهد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,717,822 20,038,188,950 Rls. 658,241 $
23 12 1395 مشهد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,627,573 19,364,042,825 Rls. 597,617 $
24 6 1395 مشهد تركمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 335,780 18,858,081,569 Rls. 604,405 $
25 11 1395 مشهد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,447,634 18,401,653,677 Rls. 568,438 $
26 6 1395 مشهد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,432,336 17,965,635,866 Rls. 575,706 $
27 5 1395 مشهد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,335,036 17,741,266,643 Rls. 572,935 $
28 12 1395 مشهد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 184,274 17,519,148,278 Rls. 540,619 $
29 9 1395 مشهد تركمنستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 176,907 17,077,352,796 Rls. 530,721 $
30 3 1395 مشهد تركمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 243,533 16,985,387,730 Rls. 557,601 $
31 8 1395 مشهد تركمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 276,290 16,964,185,808 Rls. 533,214 $
32 3 1395 مشهد تركمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 169,777 16,922,906,949 Rls. 555,323 $
33 3 1395 مشهد تركمنستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 459,488 16,595,801,484 Rls. 544,885 $
34 11 1395 مشهد تركمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 207,595 16,450,403,174 Rls. 508,246 $
35 3 1395 مشهد تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 320,169 16,295,042,300 Rls. 534,754 $
36 6 1395 مشهد تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 172,049 16,109,174,997 Rls. 516,147 $
37 1 1395 مشهد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,186,143 16,027,946,164 Rls. 529,448 $
38 2 1395 مشهد تركمنستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 2,664,941 15,875,022,279 Rls. 523,564 $
39 4 1395 مشهد تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 171,082 15,726,992,340 Rls. 513,246 $
40 7 1395 مشهد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,062,198 15,610,478,227 Rls. 495,731 $
41 5 1395 مشهد تركمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 199,424 14,918,425,289 Rls. 481,636 $
42 7 1395 مشهد تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 182,534 14,881,152,555 Rls. 472,734 $
43 2 1395 مشهد تركمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 249,772 14,729,742,266 Rls. 485,804 $
44 4 1395 مشهد تركمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 198,922 14,544,924,450 Rls. 473,305 $
45 7 1395 مشهد تركمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 140,394 14,414,291,242 Rls. 457,361 $
46 4 1395 مشهد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,777,761 14,292,375,311 Rls. 464,966 $
47 10 1395 مشهد تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 259,855 13,982,958,286 Rls. 432,953 $
48 9 1395 مشهد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,733,682 13,935,542,799 Rls. 433,947 $
49 4 1395 مشهد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 148,850 13,724,526,300 Rls. 446,550 $
50 6 1395 مشهد تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 210,988 13,721,430,899 Rls. 439,053 $
51 10 1395 مشهد تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 127,103 13,571,334,058 Rls. 419,441 $
52 1 1395 مشهد تركمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 174,878 13,236,048,350 Rls. 437,194 $
53 5 1395 مشهد تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 142,280 13,229,354,115 Rls. 426,840 $
54 7 1395 مشهد تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 126,187 13,101,804,282 Rls. 416,416 $
55 4 1395 مشهد تركمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 232,449 12,854,029,873 Rls. 418,408 $
56 2 1395 مشهد تركمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 121,725 12,710,645,137 Rls. 419,247 $
57 3 1395 مشهد تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 126,211 12,680,722,161 Rls. 416,496 $
58 11 1395 مشهد تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 127,655 12,395,261,730 Rls. 382,965 $
59 9 1395 مشهد تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 157,075 12,339,503,802 Rls. 384,179 $
60 5 1395 مشهد تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 233,142 12,263,930,597 Rls. 396,239 $
61 4 1395 مشهد تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 1,243,020 12,029,861,730 Rls. 390,548 $
62 10 1395 مشهد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,551,887 11,861,962,064 Rls. 366,909 $
63 6 1395 مشهد تركمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 99,502 11,731,607,091 Rls. 376,363 $
64 5 1395 مشهد تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 2,476,902 11,707,613,849 Rls. 378,053 $
65 9 1395 مشهد تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 108,850 11,536,826,967 Rls. 359,205 $
66 8 1395 مشهد تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,519,341 11,535,929,417 Rls. 362,951 $
67 5 1395 مشهد تركمنستان 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 566,067 11,400,355,111 Rls. 367,944 $
68 10 1395 مشهد تركمنستان 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 538,225 11,316,630,012 Rls. 349,845 $
69 9 1395 مشهد تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 135,264 11,262,091,776 Rls. 351,079 $
70 2 1395 مشهد تركمنستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 185,987 11,223,324,043 Rls. 370,191 $
71 4 1395 مشهد تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 110,031 11,141,544,822 Rls. 363,102 $
72 11 1395 مشهد تركمنستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 54,000 11,100,166,000 Rls. 343,000 $
73 11 1395 مشهد تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 99,275 10,602,872,185 Rls. 327,607 $
74 12 1395 مشهد تركمنستان 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 490,282 10,566,377,471 Rls. 326,050 $
75 6 1395 مشهد تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 101,375 10,422,497,409 Rls. 333,517 $
76 3 1395 مشهد تركمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 168,105 10,204,822,640 Rls. 335,183 $
77 4 1395 مشهد تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 173,185 9,987,285,364 Rls. 326,132 $
78 5 1395 مشهد تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 97,688 9,976,670,773 Rls. 322,370 $
79 1 1395 مشهد تركمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 176,107 9,932,266,230 Rls. 328,181 $
80 1 1395 مشهد تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 99,614 9,749,762,359 Rls. 321,975 $
81 10 1395 مشهد تركمنستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 46,000 9,679,078,500 Rls. 299,000 $
82 10 1395 مشهد تركمنستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 98,756 9,581,546,730 Rls. 296,268 $
83 11 1395 مشهد تركمنستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 98,670 9,580,193,820 Rls. 296,010 $
84 3 1395 مشهد تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 1,774,260 9,497,402,502 Rls. 311,904 $
85 8 1395 مشهد تركمنستان 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 456,689 9,431,289,022 Rls. 296,845 $
86 8 1395 مشهد تركمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 59,173 9,351,717,938 Rls. 292,986 $
87 3 1395 مشهد تركمنستان 73145000 ورق ونوا رهاي مشبک شده بوسيله ا تساع ا زآهن ياا زفولاد. 166,827 9,149,828,550 Rls. 300,306 $
88 8 1395 مشهد تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 2,437,564 9,018,724,257 Rls. 283,897 $
89 8 1395 مشهد تركمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 85,328 8,944,447,602 Rls. 281,582 $
90 7 1395 مشهد تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 169,410 8,929,899,456 Rls. 283,488 $
91 12 1395 مشهد تركمنستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 90,130 8,761,124,880 Rls. 270,390 $
92 6 1395 مشهد تركمنستان 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 427,519 8,665,064,976 Rls. 277,888 $
93 11 1395 مشهد تركمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 88,084 8,553,711,108 Rls. 264,252 $
94 5 1395 مشهد تركمنستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 91,267 8,450,886,450 Rls. 272,835 $
95 9 1395 مشهد تركمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 75,420 8,099,505,234 Rls. 252,124 $
96 2 1395 مشهد تركمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 86,945 7,932,010,542 Rls. 261,594 $
97 12 1395 مشهد تركمنستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 243,132 7,925,624,384 Rls. 244,604 $
98 11 1395 مشهد تركمنستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 27,960 7,918,631,172 Rls. 244,649 $
99 1 1395 مشهد تركمنستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 1,391,606 7,826,268,848 Rls. 258,583 $
100 8 1395 مشهد تركمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 107,530 7,822,318,455 Rls. 245,910 $
مجموع کل
1,664,835,835,959 ريال
مجموع کل
53,413,531 دلار