آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيكستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 مشهد تاجيكستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 986,463 95,000,046,096 Rls. 2,931,720 $
2 10 1395 مشهد تاجيكستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 464,407 41,447,166,994 Rls. 1,281,107 $
3 11 1395 مشهد تاجيكستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 495,829 41,279,587,841 Rls. 1,275,417 $
4 11 1395 مشهد تاجيكستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 487,936 40,643,957,430 Rls. 1,255,754 $
5 4 1395 مشهد تاجيكستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 501,621 38,572,709,254 Rls. 1,255,901 $
6 7 1395 مشهد تاجيكستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 404,835 34,919,060,878 Rls. 1,109,041 $
7 12 1395 مشهد تاجيكستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 341,752 33,223,245,129 Rls. 1,025,256 $
8 9 1395 مشهد تاجيكستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 379,683 29,016,018,015 Rls. 903,987 $
9 4 1395 مشهد تاجيكستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 306,585 28,253,934,976 Rls. 919,753 $
10 8 1395 مشهد تاجيكستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 346,567 27,547,752,688 Rls. 866,382 $
11 6 1395 مشهد تاجيكستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 326,917 25,573,591,074 Rls. 818,974 $
12 3 1395 مشهد تاجيكستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 317,989 24,242,816,530 Rls. 796,631 $
13 3 1395 مشهد تاجيكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 250,779 22,096,221,600 Rls. 725,526 $
14 8 1395 مشهد تاجيكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,591,337 20,388,804,982 Rls. 641,571 $
15 6 1395 مشهد تاجيكستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 248,315 20,145,249,463 Rls. 644,467 $
16 3 1395 مشهد تاجيكستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 217,042 19,828,184,832 Rls. 651,126 $
17 5 1395 مشهد تاجيكستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 236,364 18,202,800,068 Rls. 588,103 $
18 8 1395 مشهد تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 157,625 16,531,972,701 Rls. 520,161 $
19 9 1395 مشهد تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 140,630 14,924,102,973 Rls. 464,078 $
20 12 1395 مشهد تاجيكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 184,356 14,162,504,170 Rls. 436,922 $
21 5 1395 مشهد تاجيكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,764,386 13,692,281,564 Rls. 441,971 $
22 11 1395 مشهد تاجيكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 142,694 13,232,357,404 Rls. 408,870 $
23 6 1395 مشهد تاجيكستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 139,783 13,097,727,957 Rls. 419,349 $
24 6 1395 مشهد تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 123,819 12,778,565,248 Rls. 408,604 $
25 7 1395 مشهد تاجيكستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 160,802 12,655,198,225 Rls. 402,005 $
26 8 1395 مشهد تاجيكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 130,352 12,323,415,193 Rls. 388,028 $
27 8 1395 مشهد تاجيكستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 151,941 12,319,525,272 Rls. 387,456 $
28 6 1395 مشهد تاجيكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,496,322 11,881,547,091 Rls. 380,739 $
29 8 1395 مشهد تاجيكستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 120,610 11,490,017,004 Rls. 361,818 $
30 7 1395 مشهد تاجيكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,413,641 11,280,201,545 Rls. 358,331 $
31 7 1395 مشهد تاجيكستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 118,920 11,224,314,018 Rls. 356,760 $
32 12 1395 مشهد تاجيكستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 130,971 11,098,555,791 Rls. 342,523 $
33 5 1395 مشهد تاجيكستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 114,723 10,657,234,779 Rls. 344,169 $
34 4 1395 مشهد تاجيكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 40,000 10,645,320,000 Rls. 348,000 $
35 10 1395 مشهد تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 99,051 10,563,387,240 Rls. 326,868 $
36 3 1395 مشهد تاجيكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,360,534 10,460,180,307 Rls. 343,353 $
37 3 1395 مشهد تاجيكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 41,911 10,091,533,680 Rls. 331,127 $
38 2 1395 مشهد تاجيكستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 110,851 10,076,417,232 Rls. 332,553 $
39 5 1395 مشهد تاجيكستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 135,252 10,055,077,048 Rls. 324,586 $
40 4 1395 مشهد تاجيكستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 115,486 9,747,535,390 Rls. 317,467 $
41 10 1395 مشهد تاجيكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 113,637 9,675,770,565 Rls. 299,045 $
42 7 1395 مشهد تاجيكستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 20,378 9,636,695,550 Rls. 305,670 $
43 11 1395 مشهد تاجيكستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 112,908 9,502,342,966 Rls. 293,557 $
44 11 1395 مشهد تاجيكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 120,853 9,269,915,042 Rls. 286,422 $
45 10 1395 مشهد تاجيكستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 282,118 9,124,188,129 Rls. 282,118 $
46 9 1395 مشهد تاجيكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,064,922 8,986,912,209 Rls. 280,217 $
47 10 1395 مشهد تاجيكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,167,618 8,973,056,109 Rls. 277,476 $
48 11 1395 مشهد تاجيكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 67,000 8,673,820,000 Rls. 268,000 $
49 5 1395 مشهد تاجيكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 98,040 8,518,487,089 Rls. 275,140 $
50 8 1395 مشهد تاجيكستان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 29,900 8,318,890,125 Rls. 261,625 $
51 12 1395 مشهد تاجيكستان 01022110 گاو شيري مولد نژاد خالص 32,736 8,136,142,200 Rls. 251,100 $
52 12 1395 مشهد تاجيكستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 152,667 7,915,736,767 Rls. 244,267 $
53 6 1395 مشهد تاجيكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 84,586 7,910,850,930 Rls. 253,758 $
54 3 1395 مشهد تاجيكستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 74,248 7,455,551,585 Rls. 244,748 $
55 12 1395 مشهد تاجيكستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 76,338 7,421,526,522 Rls. 229,014 $
56 8 1395 مشهد تاجيكستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 39,792 7,367,804,064 Rls. 231,372 $
57 5 1395 مشهد تاجيكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 127,881 7,335,258,584 Rls. 237,068 $
58 9 1395 مشهد تاجيكستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 75,204 7,242,402,789 Rls. 225,612 $
59 10 1395 مشهد تاجيكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 109,844 7,220,259,974 Rls. 223,270 $
60 10 1395 مشهد تاجيكستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 493,067 7,192,011,604 Rls. 222,332 $
61 4 1395 مشهد تاجيكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 862,818 7,154,559,032 Rls. 233,059 $
62 4 1395 مشهد تاجيكستان 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 46,256 7,138,457,200 Rls. 231,280 $
63 3 1395 مشهد تاجيكستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 140,013 7,057,230,712 Rls. 231,600 $
64 5 1395 مشهد تاجيكستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 124,260 7,012,831,182 Rls. 226,518 $
65 5 1395 مشهد تاجيكستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 225,650 6,988,783,260 Rls. 225,650 $
66 9 1395 مشهد تاجيكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 106,348 6,988,430,715 Rls. 217,579 $
67 10 1395 مشهد تاجيكستان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 24,500 6,939,104,375 Rls. 214,375 $
68 2 1395 مشهد تاجيكستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 90,346 6,888,529,709 Rls. 227,321 $
69 8 1395 مشهد تاجيكستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 27,961 6,858,708,352 Rls. 215,300 $
70 9 1395 مشهد تاجيكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 31,315 6,757,404,225 Rls. 210,925 $
71 3 1395 مشهد تاجيكستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 75,922 6,700,470,756 Rls. 220,131 $
72 12 1395 مشهد تاجيكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 804,557 6,669,522,432 Rls. 205,816 $
73 4 1395 مشهد تاجيكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 147,200 6,435,639,560 Rls. 209,480 $
74 9 1395 مشهد تاجيكستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 79,286 6,347,161,074 Rls. 198,042 $
75 12 1395 مشهد تاجيكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 102,743 6,318,891,638 Rls. 195,062 $
76 6 1395 مشهد تاجيكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 85,882 6,214,486,959 Rls. 198,577 $
77 6 1395 مشهد تاجيكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 81,758 6,141,283,867 Rls. 196,849 $
78 12 1395 مشهد تاجيكستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 62,746 6,102,751,896 Rls. 188,238 $
79 4 1395 مشهد تاجيكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 65,837 6,081,558,840 Rls. 197,511 $
80 7 1395 مشهد تاجيكستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 193,435 6,078,827,260 Rls. 193,435 $
81 11 1395 مشهد تاجيكستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 77,434 6,030,327,804 Rls. 186,294 $
82 6 1395 مشهد تاجيكستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 100,872 5,976,901,056 Rls. 191,656 $
83 6 1395 مشهد تاجيكستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 190,038 5,932,429,034 Rls. 190,038 $
84 12 1395 مشهد تاجيكستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 60,259 5,857,621,359 Rls. 180,777 $
85 4 1395 مشهد تاجيكستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 118,656 5,841,234,454 Rls. 189,850 $
86 11 1395 مشهد تاجيكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 687,216 5,645,822,985 Rls. 174,420 $
87 12 1395 مشهد تاجيكستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 173,291 5,615,434,310 Rls. 173,291 $
88 11 1395 مشهد تاجيكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 56,800 5,515,292,991 Rls. 170,400 $
89 11 1395 مشهد تاجيكستان 84321090 ساير گاوآهن ها(خيش )غير مذكور درجاي ديگر 41,718 5,400,687,408 Rls. 166,872 $
90 2 1395 مشهد تاجيكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 58,596 5,331,454,584 Rls. 175,788 $
91 4 1395 مشهد تاجيكستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 112,089 5,296,013,260 Rls. 172,789 $
92 2 1395 مشهد تاجيكستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 96,400 5,265,198,576 Rls. 173,520 $
93 2 1395 مشهد تاجيكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 57,464 5,224,372,095 Rls. 172,392 $
94 8 1395 مشهد تاجيكستان 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 161,476 5,146,898,031 Rls. 162,023 $
95 12 1395 مشهد تاجيكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 65,354 5,020,852,650 Rls. 154,888 $
96 6 1395 مشهد تاجيكستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 100,289 5,002,210,084 Rls. 160,462 $
97 3 1395 مشهد تاجيكستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 54,500 4,980,814,380 Rls. 163,500 $
98 7 1395 مشهد تاجيكستان 20029010 رب گوجه فرنگي 93,926 4,958,525,850 Rls. 157,107 $
99 10 1395 مشهد تاجيكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 50,695 4,914,370,131 Rls. 152,085 $
100 2 1395 مشهد تاجيكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 707,752 4,908,987,654 Rls. 161,857 $
مجموع کل
1,241,987,824,225 ريال
مجموع کل
39,295,022 دلار