آمار کل " صادرات به" کشور (برزيل) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 مشهد برزيل 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 487,714 41,670,989,989 Rls. 1,334,969 $
2 5 1395 مشهد برزيل 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 53,316 4,420,605,136 Rls. 142,310 $
3 5 1395 مشهد برزيل 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 19,013 3,574,795,978 Rls. 115,076 $
4 6 1395 مشهد برزيل 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 34,241 2,171,431,619 Rls. 69,489 $
5 4 1395 مشهد برزيل 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 18,141 1,581,862,115 Rls. 51,251 $
6 4 1395 مشهد برزيل 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 4,291 1,311,577,310 Rls. 42,494 $
7 4 1395 مشهد برزيل 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 4,050 436,678,020 Rls. 14,148 $
8 9 1395 مشهد برزيل 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 0 47,836,770 Rls. 1,491 $
9 9 1395 مشهد برزيل 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10 گرم آماده براي خرده فروشي 0 16,387,911 Rls. 511 $
مجموع کل
55,232,164,848 ريال
مجموع کل
1,771,739 دلار
[1]