آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 مشهد ايتاليا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 494 22,164,032,280 Rls. 684,840 $
2 9 1395 مشهد ايتاليا 51053900 موي نرم (کرک )حيوا ن حلاجي شده يا شانه زده بجز بزکشميري 20,190 21,005,229,015 Rls. 654,156 $
3 11 1395 مشهد ايتاليا 51053900 موي نرم (کرک )حيوا ن حلاجي شده يا شانه زده بجز بزکشميري 10,076 10,858,324,774 Rls. 335,527 $
4 12 1395 مشهد ايتاليا 51053900 موي نرم (کرک )حيوا ن حلاجي شده يا شانه زده بجز بزکشميري 10,016 10,723,663,128 Rls. 331,059 $
5 8 1395 مشهد ايتاليا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 285 10,488,125,700 Rls. 330,200 $
6 7 1395 مشهد ايتاليا 51053900 موي نرم (کرک )حيوا ن حلاجي شده يا شانه زده بجز بزکشميري 8,680 9,301,764,678 Rls. 295,534 $
7 3 1395 مشهد ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 97,605 8,377,476,591 Rls. 274,967 $
8 10 1395 مشهد ايتاليا 51053900 موي نرم (کرک )حيوا ن حلاجي شده يا شانه زده بجز بزکشميري 6,719 7,108,278,912 Rls. 219,744 $
9 6 1395 مشهد ايتاليا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 168 6,836,568,180 Rls. 219,180 $
10 9 1395 مشهد ايتاليا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 130 6,388,799,946 Rls. 199,106 $
11 10 1395 مشهد ايتاليا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 170 6,203,753,132 Rls. 191,628 $
12 1 1395 مشهد ايتاليا 51053100 موي نرم (کرک) بزکشميري حلاجي شده يا شانه زده 6,319 6,199,319,585 Rls. 204,735 $
13 7 1395 مشهد ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 58,869 5,369,931,909 Rls. 170,769 $
14 8 1395 مشهد ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 58,685 5,287,505,535 Rls. 165,945 $
15 6 1395 مشهد ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 58,670 5,181,887,415 Rls. 165,435 $
16 2 1395 مشهد ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 68,899 5,030,988,543 Rls. 165,951 $
17 6 1395 مشهد ايتاليا 51053900 موي نرم (کرک )حيوا ن حلاجي شده يا شانه زده بجز بزکشميري 4,982 5,025,718,295 Rls. 161,417 $
18 5 1395 مشهد ايتاليا 51053900 موي نرم (کرک )حيوا ن حلاجي شده يا شانه زده بجز بزکشميري 5,004 5,018,541,066 Rls. 162,129 $
19 2 1395 مشهد ايتاليا 51053100 موي نرم (کرک) بزکشميري حلاجي شده يا شانه زده 4,906 4,817,736,786 Rls. 158,954 $
20 2 1395 مشهد ايتاليا 51053900 موي نرم (کرک )حيوا ن حلاجي شده يا شانه زده بجز بزکشميري 4,043 4,417,236,252 Rls. 145,548 $
21 5 1395 مشهد ايتاليا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 113 4,165,706,795 Rls. 134,415 $
22 7 1395 مشهد ايتاليا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 83 4,067,046,360 Rls. 129,480 $
23 3 1395 مشهد ايتاليا 51053900 موي نرم (کرک )حيوا ن حلاجي شده يا شانه زده بجز بزکشميري 4,046 4,002,177,700 Rls. 131,090 $
24 4 1395 مشهد ايتاليا 51053900 موي نرم (کرک )حيوا ن حلاجي شده يا شانه زده بجز بزکشميري 3,779 3,769,896,810 Rls. 122,439 $
25 9 1395 مشهد ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 40,100 3,138,024,150 Rls. 97,950 $
26 3 1395 مشهد ايتاليا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 96 2,993,847,480 Rls. 98,280 $
27 10 1395 مشهد ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 19,630 2,622,294,000 Rls. 81,000 $
28 12 1395 مشهد ايتاليا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 90 2,233,462,400 Rls. 68,900 $
29 5 1395 مشهد ايتاليا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 912 2,109,632,910 Rls. 68,145 $
30 11 1395 مشهد ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 39,104 1,787,353,260 Rls. 55,230 $
31 4 1395 مشهد ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 19,450 1,733,977,080 Rls. 56,520 $
32 2 1395 مشهد ايتاليا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 25 1,181,544,000 Rls. 39,000 $
33 4 1395 مشهد ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 5,000 1,080,275,000 Rls. 35,000 $
34 2 1395 مشهد ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 8,360 871,020,042 Rls. 28,738 $
35 7 1395 مشهد ايتاليا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 3 217,011,690 Rls. 6,909 $
36 12 1395 مشهد ايتاليا 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 69 114,278,976 Rls. 3,528 $
37 4 1395 مشهد ايتاليا 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 1,250 45,435,599 Rls. 1,481 $
38 10 1395 مشهد ايتاليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 98 37,297,244 Rls. 1,153 $
39 12 1395 مشهد ايتاليا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1 31,499,604 Rls. 972 $
40 12 1395 مشهد ايتاليا 08109020 زرشك تازه 104 5,381,056 Rls. 166 $
41 7 1395 مشهد ايتاليا 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 32 3,030,240 Rls. 96 $
42 7 1395 مشهد ايتاليا 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 28 2,651,460 Rls. 84 $
43 7 1395 مشهد ايتاليا 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 16 410,345 Rls. 13 $
44 9 1395 مشهد ايتاليا 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 30 320,700 Rls. 10 $
مجموع کل
202,018,456,623 ريال
مجموع کل
6,397,423 دلار
[1]