آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 مشهد امارات متحده عربي 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 5,317 260,119,401,495 Rls. 8,041,925 $
2 11 1395 مشهد امارات متحده عربي 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 4,965 242,134,309,145 Rls. 7,480,877 $
3 12 1395 مشهد امارات متحده عربي 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 4,925 239,774,442,993 Rls. 7,399,594 $
4 9 1395 مشهد امارات متحده عربي 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 4,835 234,138,124,890 Rls. 7,292,580 $
5 3 1395 مشهد امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 3,637 179,493,310,266 Rls. 5,896,609 $
6 1 1395 مشهد امارات متحده عربي 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 3,408 154,977,212,077 Rls. 5,119,528 $
7 2 1395 مشهد امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 3,430 147,659,208,107 Rls. 4,868,744 $
8 8 1395 مشهد امارات متحده عربي 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2,674 129,081,721,389 Rls. 4,057,195 $
9 2 1395 مشهد امارات متحده عربي 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2,672 121,558,318,514 Rls. 4,012,102 $
10 5 1395 مشهد امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 2,408 112,880,847,333 Rls. 3,645,192 $
11 8 1395 مشهد امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1,977 97,751,727,744 Rls. 3,073,533 $
12 4 1395 مشهد امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1,983 91,847,572,980 Rls. 2,989,965 $
13 11 1395 مشهد امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1,738 85,301,576,839 Rls. 2,635,562 $
14 9 1395 مشهد امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1,611 78,345,558,923 Rls. 2,442,002 $
15 12 1395 مشهد امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1,696 74,829,305,734 Rls. 2,309,102 $
16 10 1395 مشهد امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1,516 72,795,443,702 Rls. 2,250,572 $
17 6 1395 مشهد امارات متحده عربي 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1,492 69,979,834,138 Rls. 2,248,372 $
18 12 1395 مشهد امارات متحده عربي 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1,347 66,874,272,077 Rls. 2,062,661 $
19 1 1395 مشهد امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1,196 52,371,462,780 Rls. 1,730,118 $
20 6 1395 مشهد امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 755 36,082,145,319 Rls. 1,156,657 $
21 7 1395 مشهد امارات متحده عربي 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 120,000 33,014,887,500 Rls. 1,050,000 $
22 12 1395 مشهد امارات متحده عربي 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 376 20,737,947,061 Rls. 639,959 $
23 12 1395 مشهد امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 411 20,324,734,216 Rls. 626,909 $
24 7 1395 مشهد امارات متحده عربي 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 370 19,943,449,641 Rls. 632,842 $
25 7 1395 مشهد امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 406 19,487,193,228 Rls. 619,474 $
26 10 1395 مشهد امارات متحده عربي 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 333 18,497,435,311 Rls. 572,061 $
27 8 1395 مشهد امارات متحده عربي 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 221 12,471,568,142 Rls. 391,752 $
28 11 1395 مشهد امارات متحده عربي 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 213 12,258,200,224 Rls. 378,728 $
29 5 1395 مشهد امارات متحده عربي 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 225 10,841,379,675 Rls. 349,215 $
30 9 1395 مشهد امارات متحده عربي 08132000 آلو ,خشک کرده 72,000 10,398,132,000 Rls. 324,000 $
31 9 1395 مشهد امارات متحده عربي 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 149 9,036,838,174 Rls. 281,407 $
32 10 1395 مشهد امارات متحده عربي 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 67,667 7,661,059,312 Rls. 236,834 $
33 11 1395 مشهد امارات متحده عربي 08119000 ساير ميوه ها ومغزهاي نپخته يا پخته شده در آب يخ زده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 48,000 6,993,432,000 Rls. 216,000 $
34 1 1395 مشهد امارات متحده عربي 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 63,500 6,728,177,750 Rls. 222,250 $
35 12 1395 مشهد امارات متحده عربي 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 120 6,645,362,367 Rls. 204,972 $
36 6 1395 مشهد امارات متحده عربي 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 118 6,333,208,804 Rls. 202,924 $
37 2 1395 مشهد امارات متحده عربي 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 114 6,227,701,424 Rls. 205,537 $
38 1 1395 مشهد امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 21,376 5,590,484,820 Rls. 184,597 $
39 9 1395 مشهد امارات متحده عربي 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 41,730 4,689,810,909 Rls. 146,055 $
40 1 1395 مشهد امارات متحده عربي 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 80 4,216,345,922 Rls. 139,314 $
41 12 1395 مشهد امارات متحده عربي 08119000 ساير ميوه ها ومغزهاي نپخته يا پخته شده در آب يخ زده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 24,000 3,499,956,000 Rls. 108,000 $
42 10 1395 مشهد امارات متحده عربي 08132000 آلو ,خشک کرده 23,750 3,454,200,000 Rls. 106,875 $
43 12 1395 مشهد امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 186 2,601,621,384 Rls. 80,292 $
44 6 1395 مشهد امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 9,500 2,600,731,875 Rls. 83,125 $
45 12 1395 مشهد امارات متحده عربي 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 22,000 2,494,954,000 Rls. 77,000 $
46 7 1395 مشهد امارات متحده عربي 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 22,138 2,445,750,895 Rls. 77,483 $
47 12 1395 مشهد امارات متحده عربي 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 21,510 2,438,631,720 Rls. 75,285 $
48 8 1395 مشهد امارات متحده عربي 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 21,662 2,400,821,122 Rls. 75,817 $
49 2 1395 مشهد امارات متحده عربي 15060000 ساير چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته. 22,120 2,346,522,780 Rls. 77,420 $
50 11 1395 مشهد امارات متحده عربي 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 20,670 2,341,228,890 Rls. 72,345 $
51 9 1395 مشهد امارات متحده عربي 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 24,000 2,306,664,000 Rls. 72,000 $
52 2 1395 مشهد امارات متحده عربي 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 21,702 2,305,218,993 Rls. 75,957 $
53 6 1395 مشهد امارات متحده عربي 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 21,028 2,300,158,294 Rls. 73,598 $
54 3 1395 مشهد امارات متحده عربي 15060000 ساير چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته. 20,770 2,215,743,600 Rls. 72,695 $
55 5 1395 مشهد امارات متحده عربي 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 19,800 2,145,389,400 Rls. 69,300 $
56 1 1395 مشهد امارات متحده عربي 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 20,220 2,143,269,450 Rls. 70,770 $
57 10 1395 مشهد امارات متحده عربي 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 26,000 1,994,885,880 Rls. 61,620 $
58 2 1395 مشهد امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 16,610 1,817,909,830 Rls. 59,902 $
59 5 1395 مشهد امارات متحده عربي 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 21,700 1,679,471,500 Rls. 54,250 $
60 3 1395 مشهد امارات متحده عربي 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 22,322 1,509,092,999 Rls. 49,491 $
61 7 1395 مشهد امارات متحده عربي 08132000 آلو ,خشک کرده 10,000 1,420,425,000 Rls. 45,000 $
62 12 1395 مشهد امارات متحده عربي 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 5,450 1,360,205,770 Rls. 41,965 $
63 3 1395 مشهد امارات متحده عربي 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 11,588 1,236,451,188 Rls. 40,558 $
64 9 1395 مشهد امارات متحده عربي 02069000 15,000 1,201,387,500 Rls. 37,500 $
65 4 1395 مشهد امارات متحده عربي 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 12,472 1,144,555,440 Rls. 37,416 $
66 8 1395 مشهد امارات متحده عربي 08132000 آلو ,خشک کرده 8,218 1,087,823,844 Rls. 33,984 $
67 9 1395 مشهد امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 10,584 1,020,858,552 Rls. 31,752 $
68 9 1395 مشهد امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 486,500 984,827,139 Rls. 30,649 $
69 8 1395 مشهد امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 8,242 857,736,942 Rls. 27,087 $
70 8 1395 مشهد امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 5,330 843,898,900 Rls. 26,650 $
71 11 1395 مشهد امارات متحده عربي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 9,521 828,770,555 Rls. 25,607 $
72 2 1395 مشهد امارات متحده عربي 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 25,000 804,248,500 Rls. 26,500 $
73 1 1395 مشهد امارات متحده عربي 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 25,000 802,287,500 Rls. 26,500 $
74 12 1395 مشهد امارات متحده عربي 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 749 778,262,654 Rls. 24,018 $
75 3 1395 مشهد امارات متحده عربي 02068000 احشاء خوراكي حيوانات تازه يا سردكرده غير مذكور 10,050 765,960,750 Rls. 25,125 $
76 8 1395 مشهد امارات متحده عربي 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 1,070 666,917,626 Rls. 21,061 $
77 1 1395 مشهد امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 361,500 656,452,350 Rls. 21,690 $
78 12 1395 مشهد امارات متحده عربي 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 5,460 636,991,992 Rls. 19,656 $
79 10 1395 مشهد امارات متحده عربي 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 5,415 630,591,912 Rls. 19,494 $
80 8 1395 مشهد امارات متحده عربي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 4,569 609,296,024 Rls. 19,189 $
81 7 1395 مشهد امارات متحده عربي 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 5,280 599,987,520 Rls. 19,008 $
82 8 1395 مشهد امارات متحده عربي 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 9,120 577,587,840 Rls. 18,240 $
83 11 1395 مشهد امارات متحده عربي 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 540 553,985,232 Rls. 17,117 $
84 8 1395 مشهد امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,900 526,447,250 Rls. 16,625 $
85 8 1395 مشهد امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 10,512 501,589,440 Rls. 15,840 $
86 8 1395 مشهد امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 252,500 497,347,032 Rls. 15,676 $
87 7 1395 مشهد امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 261,500 493,785,330 Rls. 15,690 $
88 8 1395 مشهد امارات متحده عربي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,884 490,094,682 Rls. 15,477 $
89 4 1395 مشهد امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 260,500 481,594,200 Rls. 15,630 $
90 2 1395 مشهد امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 261,000 475,129,380 Rls. 15,660 $
91 7 1395 مشهد امارات متحده عربي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 4,945 467,982,690 Rls. 14,826 $
92 5 1395 مشهد امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 246,000 456,881,040 Rls. 14,760 $
93 6 1395 مشهد امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 234,500 438,069,450 Rls. 14,070 $
94 3 1395 مشهد امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 239,500 438,006,600 Rls. 14,370 $
95 11 1395 مشهد امارات متحده عربي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 3,115 423,391,543 Rls. 13,082 $
96 7 1395 مشهد امارات متحده عربي 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 5,687 412,870,200 Rls. 13,080 $
97 11 1395 مشهد امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 13,440 401,855,769 Rls. 12,411 $
98 6 1395 مشهد امارات متحده عربي 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 3,108 398,982,975 Rls. 12,795 $
99 1 1395 مشهد امارات متحده عربي 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 3,027 385,013,205 Rls. 12,713 $
100 12 1395 مشهد امارات متحده عربي 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 5,000 384,022,950 Rls. 11,850 $
مجموع کل
2,864,877,942,003 ريال
مجموع کل
90,711,267 دلار