آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 مشهد اسپانيا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 8,781 335,965,904,350 Rls. 10,463,875 $
2 8 1395 مشهد اسپانيا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 7,031 322,385,235,294 Rls. 10,142,058 $
3 11 1395 مشهد اسپانيا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 5,814 268,865,037,891 Rls. 8,307,370 $
4 10 1395 مشهد اسپانيا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 6,300 210,588,417,139 Rls. 6,510,965 $
5 12 1395 مشهد اسپانيا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 3,680 151,558,209,260 Rls. 4,677,267 $
6 2 1395 مشهد اسپانيا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 4,124 141,207,901,169 Rls. 4,658,051 $
7 4 1395 مشهد اسپانيا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 2,766 123,108,660,848 Rls. 4,012,783 $
8 3 1395 مشهد اسپانيا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 2,685 111,913,655,905 Rls. 3,674,119 $
9 1 1395 مشهد اسپانيا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 2,402 94,836,688,850 Rls. 3,132,398 $
10 5 1395 مشهد اسپانيا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 2,064 83,704,964,450 Rls. 2,701,553 $
11 7 1395 مشهد اسپانيا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1,716 71,987,684,564 Rls. 2,283,473 $
12 6 1395 مشهد اسپانيا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1,584 66,196,123,965 Rls. 2,121,483 $
13 12 1395 مشهد اسپانيا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 845 38,415,302,976 Rls. 1,184,994 $
14 9 1395 مشهد اسپانيا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 5,936,835,000 Rls. 185,000 $
15 6 1395 مشهد اسپانيا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 68 3,286,389,845 Rls. 105,025 $
16 2 1395 مشهد اسپانيا 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 100 3,229,553,600 Rls. 106,600 $
17 1 1395 مشهد اسپانيا 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 48 2,892,784,175 Rls. 95,560 $
18 4 1395 مشهد اسپانيا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 7,494 2,141,506,295 Rls. 69,383 $
19 11 1395 مشهد اسپانيا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 28 1,923,114,369 Rls. 59,421 $
20 12 1395 مشهد اسپانيا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 29 1,864,051,631 Rls. 57,530 $
21 1 1395 مشهد اسپانيا 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 15 995,685,350 Rls. 32,890 $
22 12 1395 مشهد اسپانيا 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10 گرم آماده براي خرده فروشي 15 815,359,648 Rls. 25,153 $
23 12 1395 مشهد اسپانيا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,565 776,999,960 Rls. 23,980 $
24 10 1395 مشهد اسپانيا 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10 گرم آماده براي خرده فروشي 10 763,412,800 Rls. 23,600 $
25 12 1395 مشهد اسپانيا 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10 گرم آماده براي خرده فروشي 8 596,116,300 Rls. 18,400 $
26 8 1395 مشهد اسپانيا 9102040 پودرزعفران دربسته بند? 10-20گرم 7 330,992,844 Rls. 10,388 $
27 9 1395 مشهد اسپانيا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 5 257,594,457 Rls. 8,027 $
28 8 1395 مشهد اسپانيا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 3 151,315,744 Rls. 4,766 $
29 7 1395 مشهد اسپانيا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 3 132,389,774 Rls. 4,198 $
30 8 1395 مشهد اسپانيا 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 3 123,928,808 Rls. 3,898 $
31 9 1395 مشهد اسپانيا 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 169 95,053,542 Rls. 2,962 $
32 11 1395 مشهد اسپانيا 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 162 91,560,585 Rls. 2,829 $
33 10 1395 مشهد اسپانيا 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 146 82,358,008 Rls. 2,546 $
34 8 1395 مشهد اسپانيا 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 144 78,460,462 Rls. 2,471 $
35 6 1395 مشهد اسپانيا 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,830 73,694,574 Rls. 2,358 $
36 3 1395 مشهد اسپانيا 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 112 72,079,552 Rls. 2,368 $
37 11 1395 مشهد اسپانيا 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10 گرم آماده براي خرده فروشي 1 57,286,050 Rls. 1,770 $
38 4 1395 مشهد اسپانيا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 150 55,835,780 Rls. 1,820 $
39 1 1395 مشهد اسپانيا 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 1 55,073,273 Rls. 1,819 $
40 7 1395 مشهد اسپانيا 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10 گرم آماده براي خرده فروشي 1 52,839,810 Rls. 1,674 $
41 10 1395 مشهد اسپانيا 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 108 51,311,232 Rls. 1,588 $
42 1 1395 مشهد اسپانيا 09102014 انواع پودرزعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 1 50,848,515 Rls. 1,679 $
43 12 1395 مشهد اسپانيا 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 126 48,624,000 Rls. 1,500 $
44 10 1395 مشهد اسپانيا 09102040 ک ک ک پودر زعفران در بسته­بندي 10-30 گرم 1 48,512,320 Rls. 1,501 $
45 10 1395 مشهد اسپانيا 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1 47,733,085 Rls. 1,477 $
46 5 1395 مشهد اسپانيا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 86 40,196,555 Rls. 1,299 $
47 2 1395 مشهد اسپانيا 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 100 39,425,100 Rls. 1,300 $
48 7 1395 مشهد اسپانيا 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 480 26,474,280 Rls. 840 $
49 1 1395 مشهد اسپانيا 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 140 19,382,400 Rls. 640 $
50 1 1395 مشهد اسپانيا 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 35 19,063,800 Rls. 630 $
51 12 1395 مشهد اسپانيا 09102040 ک ک ک پودر زعفران در بسته­بندي 10-30 گرم 0 18,896,522 Rls. 583 $
52 9 1395 مشهد اسپانيا 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 90 14,985,090 Rls. 465 $
53 7 1395 مشهد اسپانيا 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 109 9,772,502 Rls. 326 $
54 9 1395 مشهد اسپانيا 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 50 9,409,992 Rls. 292 $
55 3 1395 مشهد اسپانيا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 230 8,798,052 Rls. 289 $
56 11 1395 مشهد اسپانيا 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 20 2,602,146 Rls. 80 $
57 8 1395 مشهد اسپانيا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 13 1,460,592 Rls. 46 $
58 9 1395 مشهد اسپانيا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 5 480,555 Rls. 15 $
مجموع کل
2,048,124,035,635 ريال
مجموع کل
64,741,375 دلار
[1]