آمار کل " صادرات به" کشور (ازبكستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 مشهد ازبكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 79,000 22,295,962,500 Rls. 691,250 $
2 8 1395 مشهد ازبكستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 246,251 19,537,819,597 Rls. 615,627 $
3 9 1395 مشهد ازبكستان 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 167,918 19,246,466,541 Rls. 599,064 $
4 12 1395 مشهد ازبكستان 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 168,595 19,127,000,586 Rls. 590,334 $
5 3 1395 مشهد ازبكستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 222,550 16,828,884,370 Rls. 552,831 $
6 4 1395 مشهد ازبكستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 218,354 16,717,697,520 Rls. 545,885 $
7 5 1395 مشهد ازبكستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 193,910 15,027,108,500 Rls. 484,775 $
8 2 1395 مشهد ازبكستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 193,981 14,700,485,092 Rls. 484,952 $
9 7 1395 مشهد ازبكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 53,456 14,691,713,400 Rls. 467,740 $
10 8 1395 مشهد ازبكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 47,100 14,557,248,810 Rls. 456,870 $
11 12 1395 مشهد ازبكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 184,017 14,129,625,710 Rls. 436,120 $
12 6 1395 مشهد ازبكستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 146,074 12,888,739,050 Rls. 412,784 $
13 4 1395 مشهد ازبكستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 295,131 12,056,984,580 Rls. 392,907 $
14 4 1395 مشهد ازبكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 46,000 11,257,120,000 Rls. 368,000 $
15 7 1395 مشهد ازبكستان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 40,025 11,007,518,790 Rls. 350,219 $
16 8 1395 مشهد ازبكستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 344,825 10,941,830,250 Rls. 344,825 $
17 11 1395 مشهد ازبكستان 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 108,191 10,650,266,487 Rls. 329,073 $
18 3 1395 مشهد ازبكستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 316,225 9,754,533,277 Rls. 320,145 $
19 7 1395 مشهد ازبكستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 122,339 9,614,363,730 Rls. 305,848 $
20 2 1395 مشهد ازبكستان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 272,250 9,384,756,014 Rls. 309,548 $
21 10 1395 مشهد ازبكستان 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 100,094 8,471,307,201 Rls. 261,871 $
22 1 1395 مشهد ازبكستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 109,747 8,305,277,920 Rls. 274,367 $
23 6 1395 مشهد ازبكستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 257,615 8,210,795,157 Rls. 262,531 $
24 8 1395 مشهد ازبكستان 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 69,401 7,801,599,098 Rls. 244,176 $
25 9 1395 مشهد ازبكستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 231,780 7,443,588,510 Rls. 231,780 $
26 3 1395 مشهد ازبكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 116,000 7,053,203,200 Rls. 231,200 $
27 12 1395 مشهد ازبكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 6,804,420,000 Rls. 210,000 $
28 2 1395 مشهد ازبكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 112,000 6,792,134,000 Rls. 224,000 $
29 3 1395 مشهد ازبكستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 180,000 6,779,355,750 Rls. 222,390 $
30 2 1395 مشهد ازبكستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 202,309 6,403,036,539 Rls. 211,143 $
31 12 1395 مشهد ازبكستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 242,620 6,351,183,145 Rls. 195,991 $
32 5 1395 مشهد ازبكستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 201,855 6,254,237,850 Rls. 201,855 $
33 3 1395 مشهد ازبكستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 251,968 6,133,955,938 Rls. 201,572 $
34 10 1395 مشهد ازبكستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 40,942 5,849,232,672 Rls. 181,141 $
35 12 1395 مشهد ازبكستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 177,075 5,738,396,500 Rls. 177,075 $
36 11 1395 مشهد ازبكستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 70,490 5,704,761,200 Rls. 176,225 $
37 12 1395 مشهد ازبكستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 70,380 5,703,595,200 Rls. 175,950 $
38 2 1395 مشهد ازبكستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 191,125 5,695,390,723 Rls. 187,727 $
39 9 1395 مشهد ازبكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 185,999 5,686,624,925 Rls. 177,000 $
40 7 1395 مشهد ازبكستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 169,175 5,325,968,875 Rls. 169,175 $
41 9 1395 مشهد ازبكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 17,110 5,309,541,270 Rls. 165,561 $
42 11 1395 مشهد ازبكستان 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 41,669 5,261,221,296 Rls. 162,564 $
43 3 1395 مشهد ازبكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 742,448 4,945,252,212 Rls. 162,261 $
44 4 1395 مشهد ازبكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 120,000 4,597,590,000 Rls. 150,000 $
45 10 1395 مشهد ازبكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 60,000 4,595,904,000 Rls. 142,200 $
46 11 1395 مشهد ازبكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 58,848 4,513,938,782 Rls. 139,470 $
47 4 1395 مشهد ازبكستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 175,592 4,314,566,987 Rls. 140,471 $
48 10 1395 مشهد ازبكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 122,000 4,184,578,960 Rls. 129,320 $
49 12 1395 مشهد ازبكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 42,600 4,140,975,600 Rls. 127,800 $
50 2 1395 مشهد ازبكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 583,099 4,091,156,484 Rls. 134,908 $
51 11 1395 مشهد ازبكستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 155,052 4,014,768,090 Rls. 124,040 $
52 8 1395 مشهد ازبكستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 26,003 3,880,538,928 Rls. 122,214 $
53 5 1395 مشهد ازبكستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 152,133 3,775,860,493 Rls. 121,701 $
54 9 1395 مشهد ازبكستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 144,316 3,705,277,032 Rls. 115,451 $
55 12 1395 مشهد ازبكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 121,144 3,693,246,373 Rls. 113,976 $
56 10 1395 مشهد ازبكستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 112,320 3,628,993,140 Rls. 112,320 $
57 2 1395 مشهد ازبكستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 25,344 3,607,458,345 Rls. 119,117 $
58 4 1395 مشهد ازبكستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 24,842 3,564,591,210 Rls. 116,757 $
59 1 1395 مشهد ازبكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 57,000 3,448,158,000 Rls. 114,000 $
60 8 1395 مشهد ازبكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 120,000 3,427,002,000 Rls. 108,000 $
61 7 1395 مشهد ازبكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 120,000 3,400,812,000 Rls. 108,000 $
62 8 1395 مشهد ازبكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 479,010 3,381,598,643 Rls. 106,503 $
63 5 1395 مشهد ازبكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 120,000 3,343,032,000 Rls. 108,000 $
64 6 1395 مشهد ازبكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 114,976 3,233,338,822 Rls. 103,478 $
65 6 1395 مشهد ازبكستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 6,731 3,143,545,275 Rls. 100,965 $
66 3 1395 مشهد ازبكستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 17,156 3,126,166,320 Rls. 102,936 $
67 7 1395 مشهد ازبكستان 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 32,235 3,052,493,325 Rls. 96,705 $
68 5 1395 مشهد ازبكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 451,050 3,017,924,180 Rls. 97,461 $
69 12 1395 مشهد ازبكستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 92,410 2,995,562,560 Rls. 92,410 $
70 7 1395 مشهد ازبكستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 84,000 2,797,935,720 Rls. 89,040 $
71 9 1395 مشهد ازبكستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 19,819 2,731,658,460 Rls. 85,178 $
72 11 1395 مشهد ازبكستان 04022130 شيرخشك صنعتي 21,000 2,718,408,000 Rls. 84,000 $
73 7 1395 مشهد ازبكستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 5,762 2,714,766,300 Rls. 86,430 $
74 11 1395 مشهد ازبكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 79,897 2,456,442,481 Rls. 75,901 $
75 12 1395 مشهد ازبكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 55,985 2,449,321,060 Rls. 75,580 $
76 6 1395 مشهد ازبكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 332,289 2,398,354,798 Rls. 76,720 $
77 9 1395 مشهد ازبكستان 34012030 صابون چيپس 126,250 2,353,034,625 Rls. 73,225 $
78 4 1395 مشهد ازبكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 327,403 2,342,065,946 Rls. 76,198 $
79 8 1395 مشهد ازبكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 10,340 2,318,838,060 Rls. 72,380 $
80 7 1395 مشهد ازبكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 335,403 2,302,182,730 Rls. 73,137 $
81 10 1395 مشهد ازبكستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 88,835 2,300,234,530 Rls. 71,065 $
82 12 1395 مشهد ازبكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 373,914 2,299,916,467 Rls. 70,965 $
83 6 1395 مشهد ازبكستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 138 2,253,393,204 Rls. 72,524 $
84 4 1395 مشهد ازبكستان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 63,835 2,234,504,965 Rls. 72,835 $
85 2 1395 مشهد ازبكستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 91,022 2,208,591,869 Rls. 72,817 $
86 11 1395 مشهد ازبكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 63,000 2,161,261,560 Rls. 66,780 $
87 2 1395 مشهد ازبكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 83,503 2,151,254,006 Rls. 70,977 $
88 9 1395 مشهد ازبكستان 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 62,000 2,117,892,720 Rls. 65,720 $
89 7 1395 مشهد ازبكستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 60,000 2,095,916,000 Rls. 66,400 $
90 12 1395 مشهد ازبكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 60,480 2,078,157,344 Rls. 64,109 $
91 12 1395 مشهد ازبكستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 60,000 2,060,767,200 Rls. 63,600 $
92 9 1395 مشهد ازبكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 281,987 2,035,562,862 Rls. 63,484 $
93 8 1395 مشهد ازبكستان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 5,302 1,928,030,130 Rls. 60,510 $
94 5 1395 مشهد ازبكستان 39051900 پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد,به ا شکال ا بتدا ئي 56,192 1,918,894,680 Rls. 61,812 $
95 8 1395 مشهد ازبكستان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 12,040 1,906,293,200 Rls. 60,200 $
96 7 1395 مشهد ازبكستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 74,469 1,873,084,818 Rls. 59,574 $
97 1 1395 مشهد ازبكستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 61,785 1,871,158,725 Rls. 61,785 $
98 9 1395 مشهد ازبكستان 39051900 پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد,به ا شکال ا بتدا ئي 51,200 1,806,182,400 Rls. 56,320 $
99 3 1395 مشهد ازبكستان 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي وقطعات مربوطه 7,560 1,790,858,160 Rls. 58,968 $
100 3 1395 مشهد ازبكستان 76069299 ساير صفحه ها،ورق ها ،ونوارها ازآلياژ آلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 23,220 1,753,806,760 Rls. 57,748 $
مجموع کل
596,748,051,314 ريال
مجموع کل
18,980,537 دلار