آمار کل " صادرات به" کشور ( افغانستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 مشهد افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 102,173 29,789,374,752 Rls. 918,927 $
2 12 1395 مشهد افغانستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 64,181 15,287,906,752 Rls. 471,541 $
3 12 1395 مشهد افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 29,782 14,363,181,824 Rls. 443,030 $
4 12 1395 مشهد افغانستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 57,800 13,097,600,000 Rls. 404,000 $
5 12 1395 مشهد افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 204,822 11,265,042,256 Rls. 347,464 $
6 12 1395 مشهد افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 43,126 8,589,559,728 Rls. 264,962 $
7 12 1395 مشهد افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 82,970 8,213,663,328 Rls. 253,383 $
8 12 1395 مشهد افغانستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 19,159 7,746,316,680 Rls. 238,962 $
9 12 1395 مشهد افغانستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 42,816 7,353,018,528 Rls. 226,833 $
10 12 1395 مشهد افغانستان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 175 6,763,972,800 Rls. 208,650 $
11 12 1395 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 135,256 6,741,596,844 Rls. 207,981 $
12 12 1395 مشهد افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 40,592 6,141,016,704 Rls. 189,444 $
13 12 1395 مشهد افغانستان 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 42,658 5,901,220,176 Rls. 182,026 $
14 12 1395 مشهد افغانستان 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 18,900 5,513,961,600 Rls. 170,100 $
15 12 1395 مشهد افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 177,539 5,467,892,536 Rls. 168,661 $
16 12 1395 مشهد افغانستان 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 58,806 5,360,731,919 Rls. 165,369 $
17 12 1395 مشهد افغانستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 54,006 5,271,489,920 Rls. 162,620 $
18 12 1395 مشهد افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 53,322 5,185,768,248 Rls. 159,966 $
19 12 1395 مشهد افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 40,513 4,919,151,488 Rls. 151,748 $
20 12 1395 مشهد افغانستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 50,160 4,877,959,680 Rls. 150,480 $
21 12 1395 مشهد افغانستان 64022000 کفش بارويه تسمه اي يا نواري که باتوپي به تخت متصل شده، از کائوچو يا از پلاستيک. 6,895 4,751,046,560 Rls. 146,560 $
22 12 1395 مشهد افغانستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 18,950 4,707,613,600 Rls. 145,225 $
23 12 1395 مشهد افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 30,800 4,517,000,410 Rls. 139,310 $
24 12 1395 مشهد افغانستان 33051000 شامپوها 54,724 4,434,769,616 Rls. 136,807 $
25 12 1395 مشهد افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 51,200 4,149,248,000 Rls. 128,000 $
26 12 1395 مشهد افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 68,832 4,030,627,496 Rls. 124,328 $
27 12 1395 مشهد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 49,740 3,811,402,291 Rls. 117,549 $
28 12 1395 مشهد افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 39,020 3,794,703,840 Rls. 117,060 $
29 12 1395 مشهد افغانستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 39,436 3,716,631,024 Rls. 114,639 $
30 12 1395 مشهد افغانستان 76071110 ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 21,900 3,549,552,000 Rls. 109,500 $
31 12 1395 مشهد افغانستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 54,797 3,325,122,168 Rls. 102,565 $
32 12 1395 مشهد افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 114,910 3,097,646,928 Rls. 95,554 $
33 12 1395 مشهد افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 14,780 2,935,930,320 Rls. 90,570 $
34 12 1395 مشهد افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 9,512 2,929,239,424 Rls. 90,364 $
35 12 1395 مشهد افغانستان 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 23,059 2,843,117,264 Rls. 87,704 $
36 12 1395 مشهد افغانستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 5,758 2,799,894,720 Rls. 86,370 $
37 12 1395 مشهد افغانستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 9,560 2,789,072,640 Rls. 86,040 $
38 12 1395 مشهد افغانستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 30,047 2,680,284,544 Rls. 82,684 $
39 12 1395 مشهد افغانستان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 75,000 2,675,940,800 Rls. 82,550 $
40 12 1395 مشهد افغانستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 40,161 2,603,750,368 Rls. 80,323 $
41 12 1395 مشهد افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 26,625 2,589,683,400 Rls. 79,875 $
42 12 1395 مشهد افغانستان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 7,510 2,130,120,192 Rls. 65,712 $
43 12 1395 مشهد افغانستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 43,563 2,118,191,104 Rls. 65,344 $
44 12 1395 مشهد افغانستان 34011150 صابون رختشويي 65,181 2,062,745,440 Rls. 63,631 $
45 12 1395 مشهد افغانستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 4,818 1,891,196,528 Rls. 58,334 $
46 12 1395 مشهد افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 18,999 1,847,631,936 Rls. 56,997 $
47 12 1395 مشهد افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 23,554 1,809,525,952 Rls. 55,822 $
48 12 1395 مشهد افغانستان 84791090 ساير ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ،ساختماني وهمانند غيرازفنيشرها 4,570 1,740,479,872 Rls. 53,692 $
49 12 1395 مشهد افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 22,844 1,711,532,384 Rls. 52,799 $
50 12 1395 مشهد افغانستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 13,100 1,699,017,600 Rls. 52,400 $
51 12 1395 مشهد افغانستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 17,423 1,592,724,128 Rls. 49,133 $
52 12 1395 مشهد افغانستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 32,448 1,549,559,616 Rls. 47,801 $
53 12 1395 مشهد افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 21,906 1,532,935,328 Rls. 47,278 $
54 12 1395 مشهد افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 93,000 1,507,344,000 Rls. 46,500 $
55 12 1395 مشهد افغانستان 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 17,670 1,419,530,784 Rls. 43,791 $
56 12 1395 مشهد افغانستان 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 5,622 1,403,602,536 Rls. 43,289 $
57 12 1395 مشهد افغانستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 9,600 1,400,371,200 Rls. 43,200 $
58 12 1395 مشهد افغانستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 4,345 1,366,204,736 Rls. 42,146 $
59 12 1395 مشهد افغانستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 14,894 1,336,349,600 Rls. 41,225 $
60 12 1395 مشهد افغانستان 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 5,141 1,333,205,248 Rls. 41,128 $
61 12 1395 مشهد افغانستان 21023000 ک بيكينگکپودرکآمادهک(Prepared baking powders) 10,100 1,309,609,600 Rls. 40,400 $
62 12 1395 مشهد افغانستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 13,110 1,274,921,280 Rls. 39,330 $
63 12 1395 مشهد افغانستان 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 9,621 1,264,224,000 Rls. 39,000 $
64 12 1395 مشهد افغانستان 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,000 1,210,063,680 Rls. 37,320 $
65 12 1395 مشهد افغانستان 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 12,140 1,132,582,624 Rls. 34,939 $
66 12 1395 مشهد افغانستان 74130000 طناب, کابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس که برا ي مصرف برق عايق نشده باشند. 4,954 1,124,122,048 Rls. 34,678 $
67 12 1395 مشهد افغانستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 11,330 1,101,819,840 Rls. 33,990 $
68 12 1395 مشهد افغانستان 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 450 1,092,127,456 Rls. 33,691 $
69 12 1395 مشهد افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 14,769 1,021,543,096 Rls. 31,510 $
70 12 1395 مشهد افغانستان 84303190 سايرماشين آلات خودروکندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل غيرمذکوردرجاي ديگر 3,748 935,756,640 Rls. 28,860 $
71 12 1395 مشهد افغانستان 06022000 درخت، بوته، درختچه و درختچهکهاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده 4,630 900,516,480 Rls. 27,780 $
72 12 1395 مشهد افغانستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 25,000 893,060,800 Rls. 27,550 $
73 12 1395 مشهد افغانستان 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 14,000 794,192,000 Rls. 24,500 $
74 12 1395 مشهد افغانستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 5,928 791,230,560 Rls. 24,405 $
75 12 1395 مشهد افغانستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 5,908 755,875,488 Rls. 23,317 $
76 12 1395 مشهد افغانستان 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 1,680 750,008,992 Rls. 23,137 $
77 12 1395 مشهد افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 6,638 740,478,688 Rls. 22,843 $
78 12 1395 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 3,101 722,098,816 Rls. 22,276 $
79 12 1395 مشهد افغانستان 70053000 ورق هاي کارنشده مسلح شده باسيم ا زشيشه فلوت/ سائيده شده/ صيقلي شده. 37,000 719,812,800 Rls. 22,200 $
80 12 1395 مشهد افغانستان 32041510 ک ک ک گرانول مستربچ (Master Batch) 5,375 709,100,000 Rls. 21,875 $
81 12 1395 مشهد افغانستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 5,975 708,417,600 Rls. 21,850 $
82 12 1395 مشهد افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 27,395 699,731,776 Rls. 21,586 $
83 12 1395 مشهد افغانستان 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 2,705 674,350,048 Rls. 20,803 $
84 12 1395 مشهد افغانستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 20,395 665,662,560 Rls. 20,535 $
85 12 1395 مشهد افغانستان 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 5,100 578,734,800 Rls. 17,850 $
86 12 1395 مشهد افغانستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 998 575,837,824 Rls. 17,764 $
87 12 1395 مشهد افغانستان 11031300 بلغور و زبره ذرت 70,574 538,573,424 Rls. 16,614 $
88 12 1395 مشهد افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 21,773 536,519,928 Rls. 16,547 $
89 12 1395 مشهد افغانستان 96099000 مدا دشمعي,ذغال رسامي,گچ برا ي نوشتن يارساميوگچ خياطي. 2,261 523,662,400 Rls. 16,154 $
90 12 1395 مشهد افغانستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 3,200 518,656,000 Rls. 16,000 $
91 12 1395 مشهد افغانستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 12,000 513,469,440 Rls. 15,840 $
92 12 1395 مشهد افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 12,960 504,225,792 Rls. 15,552 $
93 12 1395 مشهد افغانستان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 6,105 494,732,992 Rls. 15,262 $
94 12 1395 مشهد افغانستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 2,120 470,699,472 Rls. 14,520 $
95 12 1395 مشهد افغانستان 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 1,700 440,857,600 Rls. 13,600 $
96 12 1395 مشهد افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 14,588 425,499,928 Rls. 13,123 $
97 12 1395 مشهد افغانستان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 5,154 402,703,968 Rls. 12,423 $
98 12 1395 مشهد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 6,426 394,928,176 Rls. 12,181 $
99 12 1395 مشهد افغانستان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 3,148 393,537,040 Rls. 12,140 $
100 12 1395 مشهد افغانستان 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 3,000 389,088,000 Rls. 12,000 $
مجموع کل
311,728,005,016 ريال
مجموع کل
9,615,891 دلار