آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (مراغه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1395 مراغه ترکيه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 2,182,450 13,513,614,664 Rls. 436,518 $
2 11 1395 مراغه ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 166,000 13,163,962,700 Rls. 406,700 $
3 1 1395 مراغه ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 66,000 6,990,984,000 Rls. 231,000 $
4 12 1395 مراغه ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 140,000 6,827,307,200 Rls. 210,700 $
5 2 1395 مراغه ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 64,000 6,786,304,000 Rls. 224,000 $
6 3 1395 مراغه ترکيه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 1,087,480 6,627,005,138 Rls. 217,496 $
7 2 1395 مراغه ترکيه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 1,091,030 6,617,261,238 Rls. 218,206 $
8 5 1395 مراغه ترکيه 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 68,490 6,360,118,380 Rls. 205,470 $
9 7 1395 مراغه ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 946,790 5,956,029,434 Rls. 189,358 $
10 8 1395 مراغه ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 779,690 4,952,679,508 Rls. 155,938 $
11 5 1395 مراغه ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 712,860 4,416,311,590 Rls. 142,572 $
12 12 1395 مراغه ترکيه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 660,600 4,281,189,370 Rls. 132,120 $
13 8 1395 مراغه ترکيه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 643,940 4,100,309,988 Rls. 128,788 $
14 6 1395 مراغه ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 642,600 4,007,254,408 Rls. 128,520 $
15 9 1395 مراغه ترکيه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 620,940 3,987,987,696 Rls. 124,198 $
16 10 1395 مراغه ترکيه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 595,490 3,853,157,442 Rls. 119,098 $
17 11 1395 مراغه ترکيه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 593,370 3,841,935,724 Rls. 118,674 $
18 4 1395 مراغه ترکيه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 575,070 3,539,178,186 Rls. 115,014 $
19 7 1395 مراغه ترکيه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 546,510 3,434,565,550 Rls. 109,302 $
20 2 1395 مراغه ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 561,820 3,406,162,662 Rls. 112,364 $
21 12 1395 مراغه ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 447,930 2,902,741,882 Rls. 89,586 $
22 4 1395 مراغه ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 444,200 2,724,453,410 Rls. 88,840 $
23 9 1395 مراغه ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 400,040 2,567,591,658 Rls. 80,008 $
24 4 1395 مراغه ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 21,000 2,254,906,500 Rls. 73,500 $
25 2 1395 مراغه ترکيه 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 23,880 2,171,336,760 Rls. 71,640 $
26 3 1395 مراغه ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 326,410 1,998,796,722 Rls. 65,700 $
27 6 1395 مراغه ترکيه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 261,820 1,632,183,384 Rls. 52,364 $
28 10 1395 مراغه ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,586,326,000 Rls. 49,000 $
29 8 1395 مراغه ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,555,848,000 Rls. 49,000 $
30 1 1395 مراغه ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 188,020 1,131,146,590 Rls. 37,364 $
31 11 1395 مراغه ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 140,920 912,114,128 Rls. 28,184 $
32 10 1395 مراغه ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 117,580 761,189,404 Rls. 23,516 $
33 7 1395 مراغه ترکيه 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 21,800 550,493,600 Rls. 17,440 $
34 1 1395 مراغه ترکيه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 72,130 436,844,290 Rls. 14,426 $
35 2 1395 مراغه ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 10,000 393,848,000 Rls. 13,000 $
36 2 1395 مراغه ترکيه 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 23,950 188,846,229 Rls. 6,227 $
مجموع کل
140,431,985,435 ريال
مجموع کل
4,485,831 دلار
[1]