آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (ماهيرود)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 4,834,180 182,561,333,839 Rls. 5,743,239 $
2 5 1395 ماهيرود افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 6,064,030 175,569,485,872 Rls. 5,670,392 $
3 2 1395 ماهيرود افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 6,728,110 161,133,427,382 Rls. 5,317,196 $
4 3 1395 ماهيرود افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 4,933,300 152,353,051,406 Rls. 5,000,150 $
5 2 1395 ماهيرود افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 9,990,500 145,331,983,440 Rls. 4,795,440 $
6 6 1395 ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,625,735 141,524,506,840 Rls. 4,532,166 $
7 4 1395 ماهيرود افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,520,048 133,936,829,954 Rls. 4,361,116 $
8 7 1395 ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,356,205 126,521,563,643 Rls. 4,023,354 $
9 1 1395 ماهيرود افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 3,698,914 101,119,221,655 Rls. 3,340,283 $
10 8 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 6,878,108 85,956,209,932 Rls. 2,705,387 $
11 1 1395 ماهيرود افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 5,820,100 84,550,909,680 Rls. 2,793,648 $
12 9 1395 ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 5,712,865 82,588,726,827 Rls. 2,570,783 $
13 6 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 5,617,395 72,286,515,611 Rls. 2,318,726 $
14 7 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 5,142,509 66,181,787,880 Rls. 2,101,784 $
15 5 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 4,345,709 56,700,027,486 Rls. 1,829,784 $
16 9 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 4,267,334 54,441,113,439 Rls. 1,697,156 $
17 10 1395 ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,283,140 47,797,727,840 Rls. 1,477,411 $
18 11 1395 ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,103,980 45,209,544,137 Rls. 1,396,791 $
19 12 1395 ماهيرود افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 4,087,336 41,337,622,370 Rls. 1,275,540 $
20 12 1395 ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,719,000 39,563,807,149 Rls. 1,221,050 $
21 9 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 28,393,050 33,864,236,150 Rls. 1,054,875 $
22 11 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 24,293,700 32,403,192,915 Rls. 1,001,020 $
23 12 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 600,729 31,536,466,025 Rls. 973,426 $
24 2 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,758,591 30,637,236,644 Rls. 1,010,647 $
25 9 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 510,427 26,232,995,496 Rls. 815,596 $
26 4 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 518,923 24,606,925,561 Rls. 807,910 $
27 2 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 495,499 24,605,150,165 Rls. 812,022 $
28 10 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 251,789 24,422,308,968 Rls. 755,367 $
29 9 1395 ماهيرود افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,902,320 23,291,266,278 Rls. 725,578 $
30 10 1395 ماهيرود افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,760,530 22,513,734,122 Rls. 695,687 $
31 12 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 18,462,475 22,288,131,123 Rls. 687,866 $
32 7 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 18,851,150 21,951,870,366 Rls. 697,558 $
33 8 1395 ماهيرود افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,512,410 19,972,061,709 Rls. 628,101 $
34 11 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 33,577 19,559,139,732 Rls. 604,386 $
35 10 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 15,588,270 18,651,064,598 Rls. 576,608 $
36 12 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 357,430 17,824,860,112 Rls. 549,801 $
37 5 1395 ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 432,500 16,797,759,375 Rls. 540,625 $
38 1 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 319,112 16,020,320,891 Rls. 529,233 $
39 6 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 12,628,950 15,055,766,186 Rls. 479,291 $
40 10 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 237,081 14,798,065,957 Rls. 457,526 $
41 5 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 242,210 13,662,401,611 Rls. 441,304 $
42 5 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 11,313,800 13,470,735,395 Rls. 434,704 $
43 3 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 14,287,197 13,047,421,332 Rls. 428,609 $
44 1 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 13,967,550 12,703,512,418 Rls. 453,033 $
45 7 1395 ماهيرود افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,580,090 12,438,387,550 Rls. 395,022 $
46 8 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 10,476,000 12,373,673,053 Rls. 388,726 $
47 2 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 12,832,100 11,868,042,940 Rls. 391,495 $
48 11 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 202,303 11,832,601,338 Rls. 365,771 $
49 10 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 877,387 11,578,216,368 Rls. 358,595 $
50 3 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 249,172 11,495,857,386 Rls. 377,756 $
51 4 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 917,631 10,936,120,479 Rls. 355,915 $
52 5 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 70134290 سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300غيراز اوپال غير مذكور درجاي ديگر 280,738 10,441,686,535 Rls. 336,860 $
53 6 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 177,009 10,353,640,309 Rls. 332,017 $
54 3 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,315,478 10,207,685,841 Rls. 335,379 $
55 8 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 105,361 10,047,288,126 Rls. 316,083 $
56 11 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 109,382 9,748,116,531 Rls. 301,146 $
57 11 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 1,301,101 9,542,656,320 Rls. 294,801 $
58 10 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 84321010 گاوا هن (خيش ) دا را ي خاک برگردا ن 72,947 9,438,758,224 Rls. 291,788 $
59 8 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 7,750,940 9,346,915,840 Rls. 293,983 $
60 4 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 8,524,414 9,207,000,181 Rls. 299,567 $
61 1 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 752,044 9,107,128,906 Rls. 300,818 $
62 5 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 92,853 8,643,196,200 Rls. 279,006 $
63 7 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 6,948,760 8,277,833,481 Rls. 263,023 $
64 12 1395 ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 621,570 8,261,135,840 Rls. 254,845 $
65 8 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 6,518,270 7,895,907,930 Rls. 249,143 $
66 3 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 70134290 سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300غيراز اوپال غير مذكور درجاي ديگر 215,032 7,854,517,220 Rls. 258,038 $
67 12 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,299,570 7,581,272,889 Rls. 233,917 $
68 8 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 109,967 6,889,169,028 Rls. 216,804 $
69 6 1395 ماهيرود افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 864,660 6,767,143,838 Rls. 216,399 $
70 2 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 70134290 سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300غيراز اوپال غير مذكور درجاي ديگر 185,060 6,733,860,751 Rls. 222,071 $
71 10 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 5,483,500 6,722,882,654 Rls. 207,793 $
72 7 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 106,113 6,673,513,308 Rls. 212,226 $
73 3 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 27,325 6,652,950,800 Rls. 218,600 $
74 10 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 5,124,020 6,631,078,323 Rls. 205,015 $
75 9 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 65,555 6,319,217,097 Rls. 196,665 $
76 6 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 33051000 شامپوها 90,966 6,306,583,604 Rls. 202,090 $
77 10 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 49,542 6,253,082,459 Rls. 193,211 $
78 6 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 84321010 گاوا هن (خيش ) دا را ي خاک برگردا ن 49,715 6,225,047,740 Rls. 198,860 $
79 5 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 687,709 6,217,665,348 Rls. 200,708 $
80 4 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 397,450 6,067,074,250 Rls. 198,725 $
81 7 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 23,600 5,943,188,400 Rls. 188,800 $
82 9 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 4,628,140 5,874,814,431 Rls. 182,771 $
83 7 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 4,570,236 5,754,405,180 Rls. 182,824 $
84 12 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 58,590 5,696,000,190 Rls. 175,770 $
85 9 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 33051000 شامپوها 69,857 5,605,740,984 Rls. 174,642 $
86 8 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 26,100 5,581,144,600 Rls. 175,700 $
87 9 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 70134290 سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300غيراز اوپال غير مذكور درجاي ديگر 140,449 5,424,938,934 Rls. 168,539 $
88 7 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 43,000 5,276,302,200 Rls. 167,700 $
89 3 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 345,250 5,262,195,750 Rls. 172,625 $
90 11 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 52,648 5,111,546,568 Rls. 157,944 $
91 8 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 3,982,758 5,067,671,619 Rls. 159,307 $
92 8 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 40,000 4,953,312,000 Rls. 156,000 $
93 8 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 07142000 قلقاس هندي شيرين (سيب زميني شيرين ) ,تازه يا خشک کرده سردکرده يا يخ زده حتي بريده شده به قطعات نازك فشرده 984,292 4,947,011,218 Rls. 155,808 $
94 6 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 3,906,800 4,885,338,082 Rls. 156,477 $
95 7 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 54,753 4,881,265,638 Rls. 155,214 $
96 4 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 317,300 4,867,223,350 Rls. 158,650 $
97 4 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 52,250 4,852,720,500 Rls. 157,877 $
98 12 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 830,394 4,846,145,160 Rls. 149,482 $
99 5 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 312,265 4,839,269,190 Rls. 156,132 $
100 9 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 38,325 4,807,597,542 Rls. 149,467 $
مجموع کل
2,923,996,759,734 ريال
مجموع کل
93,596,759 دلار