آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (ماه شهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 ماه شهر چين 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 249,297,000 2,533,874,132,580 Rls. 78,198,083 $
2 10 1395 ماه شهر چين 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 87,684,000 907,648,650,240 Rls. 28,058,880 $
3 9 1395 ماه شهر چين 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 87,490,000 794,562,569,970 Rls. 24,759,670 $
مجموع کل
4,236,085,352,790 ريال
مجموع کل
131,016,633 دلار
[1]