آمار کل " صادرات به" کشور (سنگاپور) گمرک (ماه شهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 ماه شهر سنگاپور 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 338,037,000 3,411,428,276,040 Rls. 105,408,879 $
2 10 1395 ماه شهر سنگاپور 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 173,538,000 1,833,991,652,790 Rls. 56,654,492 $
3 8 1395 ماه شهر سنگاپور 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 171,389,000 1,452,809,256,760 Rls. 45,677,138 $
4 9 1395 ماه شهر سنگاپور 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 90,042,000 803,291,514,520 Rls. 25,031,676 $
5 12 1395 ماه شهر سنگاپور 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 80,000,000 783,170,560,000 Rls. 24,160,000 $
6 7 1395 ماه شهر سنگاپور 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 86,557,000 701,100,361,030 Rls. 22,245,149 $
مجموع کل
8,985,791,621,140 ريال
مجموع کل
279,177,334 دلار
[1]