آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 كرمان پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 11,325,000 13,605,112,625 Rls. 420,375 $
2 9 1395 كرمان پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 11,000,000 12,836,091,000 Rls. 399,000 $
3 3 1395 كرمان پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 10,644,000 11,016,650,080 Rls. 361,896 $
4 10 1395 كرمان پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 7,500,000 8,572,212,000 Rls. 265,000 $
5 6 1395 كرمان پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 7,000,000 7,254,172,000 Rls. 232,000 $
6 10 1395 كرمان پاكستان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 51,880 6,705,534,640 Rls. 207,520 $
7 8 1395 كرمان پاكستان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 50,480 6,418,206,080 Rls. 201,920 $
8 5 1395 كرمان پاكستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 6,000,000 6,314,888,000 Rls. 204,000 $
9 8 1395 كرمان پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,000,000 5,416,710,000 Rls. 170,000 $
10 2 1395 كرمان پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 5,000,000 5,153,924,000 Rls. 170,000 $
11 10 1395 كرمان پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,500,000 5,026,715,500 Rls. 155,500 $
12 5 1395 كرمان پاكستان 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 40,100 4,972,532,720 Rls. 160,400 $
13 1 1395 كرمان پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,250,000 4,418,210,000 Rls. 146,000 $
14 8 1395 كرمان پاكستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 4,000,000 4,318,272,000 Rls. 136,000 $
15 3 1395 كرمان پاكستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 4,134,000 4,309,500,960 Rls. 141,360 $
16 7 1395 كرمان پاكستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 4,000,000 4,279,036,000 Rls. 136,000 $
17 5 1395 كرمان پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 4,000,000 4,214,130,000 Rls. 136,000 $
18 4 1395 كرمان پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 4,000,000 4,160,240,000 Rls. 136,000 $
19 11 1395 كرمان پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 3,500,000 4,094,104,500 Rls. 126,500 $
20 8 1395 كرمان پاكستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 66,468 4,007,230,932 Rls. 126,288 $
21 5 1395 كرمان پاكستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 65,610 3,861,894,267 Rls. 124,659 $
22 4 1395 كرمان پاكستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 66,366 3,858,568,334 Rls. 126,096 $
23 12 1395 كرمان پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 3,000,000 3,792,672,000 Rls. 117,000 $
24 6 1395 كرمان پاكستان 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 24,400 3,032,529,600 Rls. 97,600 $
25 9 1395 كرمان پاكستان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 23,660 3,031,981,680 Rls. 94,640 $
26 7 1395 كرمان پاكستان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 21,580 2,711,311,200 Rls. 86,320 $
27 6 1395 كرمان پاكستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 44,750 2,647,241,543 Rls. 85,025 $
28 7 1395 كرمان پاكستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 43,740 2,623,240,890 Rls. 83,106 $
29 12 1395 كرمان پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,333,000 2,603,035,752 Rls. 80,322 $
30 3 1395 كرمان پاكستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 43,384 2,512,676,298 Rls. 82,429 $
31 9 1395 كرمان پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 2,000,000 2,503,098,000 Rls. 78,000 $
32 2 1395 كرمان پاكستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 42,795 2,466,071,285 Rls. 81,311 $
33 12 1395 كرمان پاكستان 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 16,989 2,202,250,092 Rls. 67,956 $
34 6 1395 كرمان پاكستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 2,000,000 2,125,204,000 Rls. 68,000 $
35 3 1395 كرمان پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,000,000 2,069,852,000 Rls. 68,000 $
36 2 1395 كرمان پاكستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,000,000 2,062,236,000 Rls. 68,000 $
37 1 1395 كرمان پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 2,000,000 2,058,700,000 Rls. 68,000 $
38 11 1395 كرمان پاكستان 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 14,994 1,941,050,318 Rls. 59,976 $
39 7 1395 كرمان پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 1,500,000 1,837,485,000 Rls. 58,500 $
40 4 1395 كرمان پاكستان 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 14,100 1,725,276,000 Rls. 56,400 $
41 10 1395 كرمان پاكستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 1,250,000 1,405,116,250 Rls. 43,438 $
42 12 1395 كرمان پاكستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 21,870 1,346,608,071 Rls. 41,553 $
43 12 1395 كرمان پاكستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 21,811 1,343,323,578 Rls. 41,440 $
44 12 1395 كرمان پاكستان 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 689,165 1,170,410,808 Rls. 36,120 $
45 11 1395 كرمان پاكستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 1,000,000 1,124,683,750 Rls. 34,750 $
46 11 1395 كرمان پاكستان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 8,027 1,039,156,258 Rls. 32,108 $
47 12 1395 كرمان پاكستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 7,991 1,035,857,348 Rls. 31,964 $
48 1 1395 كرمان پاكستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 1,000,000 1,029,350,000 Rls. 34,000 $
49 3 1395 كرمان پاكستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 500,000 914,580,000 Rls. 30,000 $
50 11 1395 كرمان پاكستان 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 631,935 818,388,900 Rls. 25,284 $
51 10 1395 كرمان پاكستان 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 124,675 687,470,102 Rls. 21,317 $
52 5 1395 كرمان پاكستان 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 51,765 560,889,305 Rls. 18,118 $
53 12 1395 كرمان پاكستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 500,000 534,468,000 Rls. 16,500 $
54 12 1395 كرمان پاكستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 3,722 444,812,352 Rls. 13,722 $
55 12 1395 كرمان پاكستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 3,750 417,240,125 Rls. 12,875 $
56 8 1395 كرمان پاكستان 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 20,860 139,579,058 Rls. 4,381 $
مجموع کل
192,771,781,201 ريال
مجموع کل
6,120,669 دلار
[1]