آمار کل " صادرات به" کشور (يونان) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 كرمان يونان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 177,500 46,885,513,875 Rls. 1,460,125 $
2 6 1395 كرمان يونان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 128,000 38,084,910,800 Rls. 1,217,600 $
3 3 1395 كرمان يونان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 146,500 36,161,285,500 Rls. 1,188,250 $
4 10 1395 كرمان يونان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 132,950 34,804,837,625 Rls. 1,075,438 $
5 4 1395 كرمان يونان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 85,050 21,665,800,250 Rls. 708,925 $
6 12 1395 كرمان يونان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 82,450 20,576,380,160 Rls. 634,761 $
7 5 1395 كرمان يونان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 77,450 19,055,668,400 Rls. 615,600 $
8 8 1395 كرمان يونان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 72,350 18,799,291,688 Rls. 589,063 $
9 11 1395 كرمان يونان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 63,250 13,921,954,500 Rls. 430,100 $
10 8 1395 كرمان يونان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 21,875 12,363,435,000 Rls. 389,375 $
11 12 1395 كرمان يونان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 35,400 10,040,856,000 Rls. 309,750 $
12 7 1395 كرمان يونان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 33,550 9,118,876,113 Rls. 289,363 $
13 2 1395 كرمان يونان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 4,788,822,000 Rls. 158,000 $
14 5 1395 كرمان يونان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 4,045 875,216,650 Rls. 28,315 $
15 4 1395 كرمان يونان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 1,205 259,713,650 Rls. 8,435 $
مجموع کل
287,402,562,210 ريال
مجموع کل
9,103,099 دلار
[1]