آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 كرمان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 650,000 168,935,735,625 Rls. 5,313,125 $
2 9 1395 كرمان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 596,000 167,147,482,500 Rls. 5,208,750 $
3 7 1395 كرمان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 475,000 125,565,168,750 Rls. 3,987,500 $
4 5 1395 كرمان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 50,000 14,280,700,000 Rls. 460,000 $
5 10 1395 كرمان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 50,000 14,163,625,000 Rls. 437,500 $
6 3 1395 كرمان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 50,000 12,485,700,000 Rls. 410,000 $
7 4 1395 كرمان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 6,882,750,000 Rls. 225,000 $
8 6 1395 كرمان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 6,844,031,250 Rls. 218,750 $
9 2 1395 كرمان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 6,069,800,000 Rls. 200,000 $
10 12 1395 كرمان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 5,267,600,000 Rls. 162,500 $
11 8 1395 كرمان ويتنام 87049000 وسايل نقليه موتوري, برا ي حمل ونقل کالا,که درجاي ديگري مذکورنباشد. 25,000 5,159,700,000 Rls. 162,500 $
12 8 1395 كرمان ويتنام 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 40,201 4,962,077,883 Rls. 155,980 $
13 5 1395 كرمان ويتنام 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 31,406 3,772,694,855 Rls. 121,856 $
14 9 1395 كرمان ويتنام 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 23,011 2,877,201,732 Rls. 89,282 $
15 1 1395 كرمان ويتنام 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 21,441 2,519,439,435 Rls. 83,191 $
16 3 1395 كرمان ويتنام 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 20,167 2,384,999,040 Rls. 78,248 $
17 9 1395 كرمان ويتنام 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر. 13,810 2,380,985,784 Rls. 73,884 $
18 7 1395 كرمان ويتنام 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 18,794 2,298,251,157 Rls. 72,921 $
19 4 1395 كرمان ويتنام 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 18,074 2,140,977,310 Rls. 70,127 $
20 11 1395 كرمان ويتنام 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 14,516 1,822,805,208 Rls. 56,322 $
21 5 1395 كرمان ويتنام 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر. 9,850 1,635,978,365 Rls. 52,697 $
22 11 1395 كرمان ويتنام 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 3,284 412,382,088 Rls. 12,742 $
23 9 1395 كرمان ويتنام 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 3,157 394,736,274 Rls. 12,249 $
24 4 1395 كرمان ويتنام 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 3,146 372,649,180 Rls. 12,206 $
25 11 1395 كرمان ويتنام 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 1,824 315,807,912 Rls. 9,758 $
26 7 1395 كرمان ويتنام 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 2,320 283,716,034 Rls. 9,002 $
27 9 1395 كرمان ويتنام 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 1,502 258,968,136 Rls. 8,036 $
28 10 1395 كرمان ويتنام 13019020 آنغوزه ( تلخ و شيرين ) 1,967 127,146,880 Rls. 3,934 $
مجموع کل
561,763,110,398 ريال
مجموع کل
17,708,060 دلار
[1]