آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 كرمان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 169,500 47,760,536,925 Rls. 1,475,700 $
2 12 1395 كرمان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 144,500 40,803,471,000 Rls. 1,259,000 $
3 5 1395 كرمان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 145,500 39,228,293,288 Rls. 1,265,963 $
4 8 1395 كرمان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 133,500 36,845,995,125 Rls. 1,160,375 $
5 6 1395 كرمان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 118,000 31,515,474,400 Rls. 1,011,400 $
6 11 1395 كرمان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 107,000 30,446,780,875 Rls. 940,675 $
7 3 1395 كرمان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 98,500 25,640,057,350 Rls. 840,800 $
8 2 1395 كرمان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 96,250 21,695,829,000 Rls. 715,560 $
9 7 1395 كرمان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 62,500 17,225,733,675 Rls. 548,175 $
10 4 1395 كرمان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 62,500 16,328,335,750 Rls. 532,300 $
11 12 1395 كرمان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 32,996 16,036,416,480 Rls. 494,940 $
12 3 1395 كرمان هند 72027000 فروموليبدن. 60,000 13,607,530,400 Rls. 446,605 $
13 10 1395 كرمان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 31,500 13,238,355,000 Rls. 409,500 $
14 12 1395 كرمان هند 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 103,008 12,950,139,742 Rls. 399,671 $
15 1 1395 كرمان هند 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 48,500 12,716,357,100 Rls. 419,960 $
16 8 1395 كرمان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 16,008 6,621,372,888 Rls. 208,104 $
17 11 1395 كرمان هند 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 52,473 6,589,352,175 Rls. 203,595 $
18 9 1395 كرمان هند 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 49,875 6,236,214,390 Rls. 193,515 $
19 1 1395 كرمان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,000 5,994,450,000 Rls. 198,000 $
20 5 1395 كرمان هند 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 47,815 5,734,485,020 Rls. 185,522 $
21 11 1395 كرمان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 11,512 5,589,239,820 Rls. 172,680 $
22 9 1395 كرمان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 16,000 4,558,472,475 Rls. 142,225 $
23 5 1395 كرمان هند 72027000 فروموليبدن. 20,000 4,472,986,100 Rls. 144,710 $
24 4 1395 كرمان هند 72027000 فروموليبدن. 20,000 4,455,620,900 Rls. 144,710 $
25 3 1395 كرمان هند 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 36,250 4,287,855,900 Rls. 140,650 $
26 9 1395 كرمان هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,000 4,189,800,960 Rls. 130,560 $
27 11 1395 كرمان هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,000 4,159,549,800 Rls. 128,520 $
28 6 1395 كرمان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 10,100 4,079,622,300 Rls. 131,300 $
29 12 1395 كرمان هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,000 4,032,104,880 Rls. 124,440 $
30 7 1395 كرمان هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,000 3,915,006,840 Rls. 124,440 $
31 4 1395 كرمان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 7,000 3,564,907,500 Rls. 115,500 $
32 2 1395 كرمان هند 13019020 آنغوزه ( تلخ و شيرين ) 12,072 3,011,786,446 Rls. 99,354 $
33 7 1395 كرمان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 6,000 2,458,326,000 Rls. 78,000 $
34 9 1395 كرمان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,000 2,085,915,000 Rls. 65,000 $
35 4 1395 كرمان هند 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 14,821 1,770,578,950 Rls. 57,505 $
36 12 1395 كرمان هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 67,500 1,750,464,000 Rls. 54,000 $
37 3 1395 كرمان هند 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر. 5,010 817,146,744 Rls. 26,804 $
38 1 1395 كرمان هند 13019020 آنغوزه ( تلخ و شيرين ) 8,113 491,211,875 Rls. 16,225 $
39 10 1395 كرمان هند 13019020 آنغوزه ( تلخ و شيرين ) 5,342 345,883,816 Rls. 10,684 $
40 3 1395 كرمان هند 13019020 آنغوزه ( تلخ و شيرين ) 1,767 107,327,580 Rls. 3,534 $
41 4 1395 كرمان هند 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 25 3,451,388 Rls. 113 $
42 4 1395 كرمان هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 25 690,278 Rls. 23 $
مجموع کل
467,363,130,135 ريال
مجموع کل
14,820,337 دلار
[1]