آمار کل " صادرات به" کشور (هلند) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 كرمان هلند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 96,000 29,205,972,000 Rls. 902,400 $
2 10 1395 كرمان هلند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 96,000 27,345,331,200 Rls. 844,800 $
3 12 1395 كرمان هلند 72027000 فروموليبدن. 60,000 15,761,139,550 Rls. 486,525 $
4 9 1395 كرمان هلند 72027000 فروموليبدن. 40,000 10,347,960,105 Rls. 321,855 $
5 8 1395 كرمان هلند 72027000 فروموليبدن. 40,000 10,061,097,480 Rls. 316,865 $
6 11 1395 كرمان هلند 72027000 فروموليبدن. 40,000 10,012,474,920 Rls. 309,380 $
7 5 1395 كرمان هلند 72027000 فروموليبدن. 40,000 9,661,276,225 Rls. 311,875 $
8 2 1395 كرمان هلند 72027000 فروموليبدن. 40,000 9,381,175,050 Rls. 309,380 $
9 9 1395 كرمان هلند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 6,767,460,000 Rls. 210,000 $
10 10 1395 كرمان هلند 72027000 فروموليبدن. 20,000 5,250,253,450 Rls. 162,175 $
11 7 1395 كرمان هلند 72027000 فروموليبدن. 20,000 4,961,544,525 Rls. 157,185 $
12 4 1395 كرمان هلند 72027000 فروموليبدن. 20,000 4,731,967,100 Rls. 154,690 $
13 3 1395 كرمان هلند 72027000 فروموليبدن. 20,000 4,708,608,910 Rls. 154,690 $
14 8 1395 كرمان هلند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,000 4,015,992,960 Rls. 126,480 $
مجموع کل
152,212,253,475 ريال
مجموع کل
4,768,300 دلار
[1]