آمار کل " صادرات به" کشور (لبنان) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 كرمان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 115,000 55,901,385,000 Rls. 1,725,000 $
2 3 1395 كرمان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 101,550 51,015,087,750 Rls. 1,675,575 $
3 9 1395 كرمان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 141,900 42,601,119,030 Rls. 1,327,030 $
4 2 1395 كرمان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 81,500 40,784,411,250 Rls. 1,344,750 $
5 11 1395 كرمان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 81,000 39,321,555,000 Rls. 1,215,000 $
6 7 1395 كرمان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 92,000 37,674,299,000 Rls. 1,196,000 $
7 4 1395 كرمان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 68,000 34,409,875,500 Rls. 1,122,000 $
8 5 1395 كرمان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 60,490 30,929,257,590 Rls. 998,085 $
9 12 1395 كرمان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 56,190 27,321,825,600 Rls. 842,850 $
10 9 1395 كرمان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 60,500 25,234,735,500 Rls. 786,500 $
11 8 1395 كرمان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 82,240 24,564,762,816 Rls. 772,078 $
12 10 1395 كرمان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 75,040 23,510,372,672 Rls. 727,888 $
13 10 1395 كرمان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 50,600 21,532,715,000 Rls. 667,000 $
14 12 1395 كرمان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,000 15,115,088,800 Rls. 466,450 $
15 8 1395 كرمان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 31,000 12,781,886,000 Rls. 403,000 $
16 12 1395 كرمان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 33,150 10,361,936,480 Rls. 319,655 $
17 3 1395 كرمان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 37,450 10,337,929,800 Rls. 339,540 $
18 6 1395 كرمان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 23,000 9,344,647,000 Rls. 299,000 $
19 7 1395 كرمان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 7,616,925,000 Rls. 242,500 $
20 2 1395 كرمان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 6,828,525,000 Rls. 225,000 $
21 5 1395 كرمان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 6,824,928,000 Rls. 220,800 $
22 11 1395 كرمان لبنان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 6,812,832,500 Rls. 210,500 $
23 11 1395 كرمان لبنان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 71,630 3,013,517,078 Rls. 93,119 $
24 5 1395 كرمان لبنان 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 21,723 2,618,819,235 Rls. 84,285 $
25 5 1395 كرمان لبنان 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 11,876 1,974,158,127 Rls. 63,537 $
26 10 1395 كرمان لبنان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 45,780 1,926,706,236 Rls. 59,514 $
27 2 1395 كرمان لبنان 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 11,510 1,353,569,631 Rls. 44,659 $
28 12 1395 كرمان لبنان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 21,000 884,711,100 Rls. 27,300 $
29 2 1395 كرمان لبنان 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 6,597 775,789,164 Rls. 25,596 $
30 1 1395 كرمان لبنان 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 4,860 588,740,400 Rls. 19,440 $
31 10 1395 كرمان لبنان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 72,000 582,264,000 Rls. 18,000 $
32 2 1395 كرمان لبنان 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 2,790 452,407,289 Rls. 14,927 $
33 10 1395 كرمان لبنان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 12,000 310,742,400 Rls. 9,600 $
34 5 1395 كرمان لبنان 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 2,448 295,112,358 Rls. 9,498 $
35 5 1395 كرمان لبنان 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 3,000 278,586,000 Rls. 9,000 $
36 2 1395 كرمان لبنان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 10,000 272,943,000 Rls. 9,000 $
37 12 1395 كرمان لبنان 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 4 226,912,000 Rls. 7,000 $
38 8 1395 كرمان لبنان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 4 195,160,875 Rls. 6,125 $
39 2 1395 كرمان لبنان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 4 185,752,875 Rls. 6,125 $
40 12 1395 كرمان لبنان 08109020 زرشك تازه 500 145,872,000 Rls. 4,500 $
41 5 1395 كرمان لبنان 08109020 زرشك تازه 500 139,293,000 Rls. 4,500 $
42 2 1395 كرمان لبنان 08109020 زرشك تازه 500 136,471,500 Rls. 4,500 $
43 11 1395 كرمان لبنان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 5,004 105,273,586 Rls. 3,253 $
44 2 1395 كرمان لبنان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 375 51,176,813 Rls. 1,688 $
مجموع کل
557,340,078,955 ريال
مجموع کل
17,651,367 دلار
[1]