آمار کل " صادرات به" کشور (كانادا) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 كرمان كانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 50,000 15,318,389,400 Rls. 481,600 $
2 11 1395 كرمان كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 25,440 12,351,236,400 Rls. 381,600 $
3 12 1395 كرمان كانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 37,825 11,259,114,112 Rls. 347,332 $
4 8 1395 كرمان كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 27,000 11,145,446,000 Rls. 351,000 $
5 12 1395 كرمان كانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 7,706,904,000 Rls. 237,750 $
6 6 1395 كرمان كانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 23,588 7,311,803,271 Rls. 235,326 $
7 10 1395 كرمان كانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 7,229,114,200 Rls. 223,300 $
8 9 1395 كرمان كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,010 5,019,735,630 Rls. 156,130 $
9 11 1395 كرمان كانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,750 4,004,472,825 Rls. 123,675 $
10 12 1395 كرمان كانادا 08109020 زرشك تازه 13,185 3,843,796,680 Rls. 118,665 $
11 6 1395 كرمان كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 7,910 3,344,171,730 Rls. 107,630 $
12 3 1395 كرمان كانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 11,000 3,073,444,000 Rls. 101,200 $
13 3 1395 كرمان كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 4,000 2,004,420,000 Rls. 66,000 $
14 3 1395 كرمان كانادا 08109020 زرشك تازه 3,141 858,529,530 Rls. 28,269 $
15 3 1395 كرمان كانادا 08094000 آلو و گوجه , تازه 3,100 611,955,500 Rls. 20,150 $
16 12 1395 كرمان كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 500 404,900,000 Rls. 12,500 $
17 3 1395 كرمان كانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,920 151,607,040 Rls. 4,992 $
18 6 1395 كرمان كانادا 08109020 زرشك تازه 510 142,615,890 Rls. 4,590 $
19 3 1395 كرمان كانادا 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 510 27,879,660 Rls. 918 $
مجموع کل
95,809,535,868 ريال
مجموع کل
3,002,627 دلار
[1]