آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 كرمان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 221,000 61,224,963,250 Rls. 1,943,250 $
2 9 1395 كرمان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 211,500 59,529,952,500 Rls. 1,855,125 $
3 10 1395 كرمان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 199,500 55,506,693,125 Rls. 1,715,625 $
4 8 1395 كرمان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 203,025 54,135,900,283 Rls. 1,704,139 $
5 2 1395 كرمان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 222,750 53,764,825,500 Rls. 1,773,400 $
6 12 1395 كرمان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 192,600 53,352,686,250 Rls. 1,646,250 $
7 11 1395 كرمان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 165,500 46,361,078,750 Rls. 1,432,250 $
8 3 1395 كرمان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 140,000 34,722,173,000 Rls. 1,141,000 $
9 1 1395 كرمان قزاقستان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 131,000 31,659,344,500 Rls. 1,045,700 $
10 5 1395 كرمان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 118,540 31,172,255,160 Rls. 1,006,320 $
11 4 1395 كرمان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 58,150 14,507,148,025 Rls. 471,885 $
12 12 1395 كرمان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 53,500 13,741,207,000 Rls. 423,875 $
13 6 1395 كرمان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 37,000 10,101,236,250 Rls. 323,750 $
14 5 1395 كرمان قزاقستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,000 1,532,421,000 Rls. 49,500 $
15 10 1395 كرمان قزاقستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,500 1,473,017,000 Rls. 45,500 $
16 9 1395 كرمان قزاقستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,000 1,251,549,000 Rls. 39,000 $
17 3 1395 كرمان قزاقستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,000 1,002,210,000 Rls. 33,000 $
18 12 1395 كرمان قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 21,700 913,778,320 Rls. 28,210 $
مجموع کل
525,952,438,913 ريال
مجموع کل
16,677,779 دلار
[1]