آمار کل " صادرات به" کشور (فرانسه) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1395 كرمان فرانسه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 40,438 34,635,099,240 Rls. 1,132,236 $
2 12 1395 كرمان فرانسه 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 25,000 20,259,325,000 Rls. 625,000 $
3 10 1395 كرمان فرانسه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 20,825 15,557,350,625 Rls. 480,625 $
4 11 1395 كرمان فرانسه 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 18,500 14,968,350,000 Rls. 462,500 $
5 12 1395 كرمان فرانسه 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 15,000 12,156,000,000 Rls. 375,000 $
6 9 1395 كرمان فرانسه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 20,000 10,654,212,000 Rls. 332,000 $
7 5 1395 كرمان فرانسه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,000 10,431,120,000 Rls. 336,000 $
8 7 1395 كرمان فرانسه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 20,000 8,206,900,000 Rls. 260,000 $
9 1 1395 كرمان فرانسه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 15,000 7,493,062,500 Rls. 247,500 $
10 7 1395 كرمان فرانسه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 60,992 3,294,620,532 Rls. 104,890 $
11 6 1395 كرمان فرانسه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 53,984 3,040,195,334 Rls. 97,171 $
12 8 1395 كرمان فرانسه 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 19,800 2,460,460,860 Rls. 77,220 $
13 12 1395 كرمان فرانسه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 4,000 1,944,960,000 Rls. 60,000 $
14 1 1395 كرمان فرانسه 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 10,000 1,362,825,000 Rls. 45,000 $
15 7 1395 كرمان فرانسه 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 10,500 1,287,672,750 Rls. 40,950 $
16 10 1395 كرمان فرانسه 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 9,690 940,966,830 Rls. 29,070 $
17 9 1395 كرمان فرانسه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 18,016 753,008,571 Rls. 23,421 $
18 8 1395 كرمان فرانسه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 18,016 741,649,386 Rls. 23,421 $
19 11 1395 كرمان فرانسه 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 10,000 647,300,000 Rls. 20,000 $
20 10 1395 كرمان فرانسه 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 3,750 473,396,625 Rls. 14,625 $
21 11 1395 كرمان فرانسه 08109020 زرشك تازه 510 148,550,760 Rls. 4,590 $
22 7 1395 كرمان فرانسه 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 1,480 139,935,480 Rls. 4,440 $
23 5 1395 كرمان فرانسه 08109020 زرشك تازه 435 121,541,175 Rls. 3,915 $
مجموع کل
151,718,502,668 ريال
مجموع کل
4,799,574 دلار
[1]