آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 كرمان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 160,000 45,317,125,000 Rls. 1,400,000 $
2 12 1395 كرمان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 120,000 34,027,000,000 Rls. 1,050,000 $
3 9 1395 كرمان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 80,000 22,474,200,000 Rls. 700,000 $
4 12 1395 كرمان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 60,000 17,634,304,000 Rls. 544,000 $
5 8 1395 كرمان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 40,000 10,530,721,500 Rls. 330,500 $
6 10 1395 كرمان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,500 6,372,756,250 Rls. 196,875 $
7 7 1395 كرمان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 5,515,475,000 Rls. 175,000 $
8 2 1395 كرمان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 5,271,504,000 Rls. 174,000 $
9 3 1395 كرمان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 4,816,788,000 Rls. 158,000 $
10 5 1395 كرمان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 15,000 3,678,832,500 Rls. 118,500 $
11 10 1395 كرمان فدراسيون روسيه 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 74,566 1,084,497,600 Rls. 33,555 $
12 6 1395 كرمان فدراسيون روسيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 3,272 777,551,775 Rls. 25,025 $
13 6 1395 كرمان فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 19,800 742,571,280 Rls. 23,760 $
14 3 1395 كرمان فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 19,516 713,832,456 Rls. 23,420 $
15 11 1395 كرمان فدراسيون روسيه 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 38,512 561,001,170 Rls. 17,330 $
16 9 1395 كرمان فدراسيون روسيه 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 18,400 266,831,280 Rls. 8,280 $
17 8 1395 كرمان فدراسيون روسيه 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 506 32,133,024 Rls. 1,012 $
18 6 1395 كرمان فدراسيون روسيه 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 278 31,071,000 Rls. 1,000 $
مجموع کل
159,848,195,835 ريال
مجموع کل
4,980,257 دلار
[1]