آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 كرمان عراق 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 338,760 20,144,201,004 Rls. 640,044 $
2 8 1395 كرمان عراق 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 224,523 13,241,452,099 Rls. 417,572 $
3 3 1395 كرمان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 50,000 12,691,130,000 Rls. 416,000 $
4 3 1395 كرمان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 25,150 12,602,790,750 Rls. 414,975 $
5 12 1395 كرمان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 20,800 10,113,792,000 Rls. 312,000 $
6 12 1395 كرمان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 31,000 8,709,774,000 Rls. 268,688 $
7 4 1395 كرمان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 21,306 5,688,532,780 Rls. 186,326 $
8 11 1395 كرمان عراق 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 89,467 5,432,572,943 Rls. 167,841 $
9 6 1395 كرمان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 17,500 5,274,302,250 Rls. 169,750 $
10 1 1395 كرمان عراق 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 90,720 5,216,028,048 Rls. 172,368 $
11 7 1395 كرمان عراق 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 14,380 4,227,945,632 Rls. 134,387 $
12 9 1395 كرمان عراق 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 68,040 4,145,881,320 Rls. 129,276 $
13 8 1395 كرمان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 13,300 4,096,325,520 Rls. 129,010 $
14 5 1395 كرمان عراق 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 68,040 4,013,373,420 Rls. 129,276 $
15 8 1395 كرمان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 13,040 3,996,894,132 Rls. 125,879 $
16 7 1395 كرمان عراق 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 24,523 3,478,011,260 Rls. 110,354 $
17 10 1395 كرمان عراق 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 21,586 3,144,285,817 Rls. 97,139 $
18 12 1395 كرمان عراق 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 5,358 3,075,630,080 Rls. 94,880 $
19 12 1395 كرمان عراق 04031090 ک ک ک ماست 83,370 2,566,718,546 Rls. 79,203 $
20 6 1395 كرمان عراق 04031090 ک ک ک ماست 75,231 2,231,652,074 Rls. 71,470 $
21 10 1395 كرمان عراق 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 17,120 2,216,629,120 Rls. 68,480 $
22 4 1395 كرمان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 9,340 2,042,491,375 Rls. 66,175 $
23 12 1395 كرمان عراق 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 15,732 2,039,643,216 Rls. 62,928 $
24 12 1395 كرمان عراق 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 15,483 2,006,720,664 Rls. 61,932 $
25 5 1395 كرمان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 11,860 2,006,542,770 Rls. 64,815 $
26 6 1395 كرمان عراق 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 15,690 1,961,438,280 Rls. 62,760 $
27 9 1395 كرمان عراق 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 11,652 1,494,846,840 Rls. 46,612 $
28 10 1395 كرمان عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 24,310 1,448,029,931 Rls. 44,749 $
29 11 1395 كرمان عراق 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 10,980 1,421,339,040 Rls. 43,920 $
30 10 1395 كرمان عراق 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 22,210 1,359,904,974 Rls. 42,199 $
31 3 1395 كرمان عراق 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 17,450 1,324,891,250 Rls. 43,620 $
32 3 1395 كرمان عراق 39189010 ---ساير كف پوشها از ساير مواد پلاستيكي 9,186 1,309,926,537 Rls. 43,034 $
33 5 1395 كرمان عراق 04031090 ک ک ک ماست 44,403 1,307,069,198 Rls. 42,183 $
34 5 1395 كرمان عراق 74112100 لوله هاي مسي از آلياژ هاي مس براساس مسروي (برنج Brass) 7,871 1,289,039,730 Rls. 41,703 $
35 12 1395 كرمان عراق 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 22,464 1,237,393,498 Rls. 38,189 $
36 9 1395 كرمان عراق 04031090 ک ک ک ماست 40,124 1,222,917,240 Rls. 38,117 $
37 8 1395 كرمان عراق 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 8,380 1,065,835,440 Rls. 33,520 $
38 10 1395 كرمان عراق 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 7,080 915,302,400 Rls. 28,320 $
39 7 1395 كرمان عراق 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 7,040 885,941,760 Rls. 28,160 $
40 12 1395 كرمان عراق 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 6,625 858,759,160 Rls. 26,500 $
41 3 1395 كرمان عراق 39181010 ---چمن مصنوعي از پليمرهاي كلروروينيل 5,623 828,224,218 Rls. 27,271 $
42 8 1395 كرمان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,000 825,552,000 Rls. 26,000 $
43 2 1395 كرمان عراق 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 6,780 822,468,240 Rls. 27,120 $
44 3 1395 كرمان عراق 40030000 کائوچوي دوباره ا حياءشده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 10,000 760,975,000 Rls. 25,000 $
45 12 1395 كرمان عراق 07031000 پيازوموسير 109,750 711,330,500 Rls. 21,950 $
46 7 1395 كرمان عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 12,140 705,130,535 Rls. 22,339 $
47 7 1395 كرمان عراق 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 12,140 702,838,740 Rls. 22,340 $
48 9 1395 كرمان عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 11,440 675,355,095 Rls. 21,045 $
49 9 1395 كرمان عراق 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 5,247 673,085,160 Rls. 20,988 $
50 12 1395 كرمان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 29,022 658,374,792 Rls. 20,316 $
51 3 1395 كرمان عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 11,580 647,063,220 Rls. 21,306 $
52 11 1395 كرمان عراق 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 17,431 630,088,140 Rls. 19,470 $
53 7 1395 كرمان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 28,565 629,074,021 Rls. 19,995 $
54 3 1395 كرمان عراق 04031090 ک ک ک ماست 20,845 603,967,272 Rls. 19,802 $
55 11 1395 كرمان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 23,928 542,113,750 Rls. 16,750 $
56 8 1395 كرمان عراق 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 4,316 515,360,592 Rls. 16,255 $
57 11 1395 كرمان عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 19,542 502,822,640 Rls. 15,536 $
58 10 1395 كرمان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 21,997 498,094,504 Rls. 15,398 $
59 9 1395 كرمان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 4,387 492,757,305 Rls. 15,355 $
60 11 1395 كرمان عراق 04031090 ک ک ک ماست 15,445 475,097,067 Rls. 14,673 $
61 8 1395 كرمان عراق 04031090 ک ک ک ماست 15,308 461,801,088 Rls. 14,544 $
62 12 1395 كرمان عراق 04031090 ک ک ک ماست 14,710 452,981,184 Rls. 13,974 $
63 10 1395 كرمان عراق 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر. 2,373 410,334,720 Rls. 12,696 $
64 3 1395 كرمان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 17,953 383,560,082 Rls. 12,567 $
65 11 1395 كرمان عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,000 323,650,000 Rls. 10,000 $
66 11 1395 كرمان عراق 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 40,000 323,650,000 Rls. 10,000 $
67 5 1395 كرمان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 14,370 311,234,767 Rls. 10,059 $
68 12 1395 كرمان عراق 40170090 کائوچوي سفت شده به هرشکل همچنين آخال وخرده ريزه وا شياساخته شده ا زآن به غيرا ز رديف 40170010 40,000 311,193,600 Rls. 9,600 $
69 3 1395 كرمان عراق 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 6,000 298,840,800 Rls. 9,840 $
70 8 1395 كرمان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 12,424 276,386,560 Rls. 8,697 $
71 11 1395 كرمان عراق 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 4,400 263,451,100 Rls. 8,140 $
72 9 1395 كرمان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 10,935 245,601,039 Rls. 7,655 $
73 11 1395 كرمان عراق 85372010 تابلوها،پانلهاوتكيه گاههاي مجهزبه دوياچنددستگاه رديف 8535يا8536,برا ي ولتاژبيشترا ز1000ولت وحداکثر72.5 كيلو ولت 2,190 210,366,000 Rls. 6,500 $
74 12 1395 كرمان عراق 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 3,200 191,902,720 Rls. 5,920 $
75 7 1395 كرمان عراق 04031090 ک ک ک ماست 6,271 187,433,312 Rls. 5,958 $
76 6 1395 كرمان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,746 184,134,824 Rls. 5,912 $
77 3 1395 كرمان عراق 32049010 --- گرانول مستربچ (Master Bach) 4,000 182,220,000 Rls. 6,000 $
78 6 1395 كرمان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 8,264 180,282,751 Rls. 5,785 $
79 4 1395 كرمان عراق 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 1,780 166,208,025 Rls. 5,385 $
80 8 1395 كرمان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,288 143,106,264 Rls. 4,507 $
81 11 1395 كرمان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,048 118,766,172 Rls. 3,668 $
82 3 1395 كرمان عراق 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,691 98,018,692 Rls. 3,224 $
83 7 1395 كرمان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 614 67,653,734 Rls. 2,150 $
84 3 1395 كرمان عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 1,044 53,751,012 Rls. 1,768 $
85 12 1395 كرمان عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 2,306 52,319,424 Rls. 1,614 $
86 5 1395 كرمان عراق 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 1,220 34,053,800 Rls. 1,100 $
87 3 1395 كرمان عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 88 7,743,444 Rls. 254 $
مجموع کل
182,346,374,003 ريال
مجموع کل
5,790,780 دلار
[1]