آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 كرمان جمهوري عربي سوريه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 80,030 38,909,167,200 Rls. 1,200,450 $
2 11 1395 كرمان جمهوري عربي سوريه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 36,600 17,768,385,000 Rls. 549,000 $
3 10 1395 كرمان جمهوري عربي سوريه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 37,550 16,895,863,200 Rls. 522,150 $
4 8 1395 كرمان جمهوري عربي سوريه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 31,500 13,039,318,500 Rls. 409,500 $
5 8 1395 كرمان جمهوري عربي سوريه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 37,800 11,594,878,650 Rls. 364,950 $
6 9 1395 كرمان جمهوري عربي سوريه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 7,015,312,500 Rls. 218,750 $
7 10 1395 كرمان جمهوري عربي سوريه 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 46,600 6,033,581,600 Rls. 186,400 $
8 7 1395 كرمان جمهوري عربي سوريه 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 25,600 3,227,340,800 Rls. 102,400 $
9 2 1395 كرمان جمهوري عربي سوريه 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 25,280 3,063,531,520 Rls. 101,120 $
10 10 1395 كرمان جمهوري عربي سوريه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 8,850 2,505,867,000 Rls. 77,438 $
11 9 1395 كرمان جمهوري عربي سوريه 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 19,075 2,379,527,661 Rls. 74,011 $
12 11 1395 كرمان جمهوري عربي سوريه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 4,050 1,146,934,688 Rls. 35,438 $
13 12 1395 كرمان جمهوري عربي سوريه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 21,385 831,859,392 Rls. 25,662 $
14 9 1395 كرمان جمهوري عربي سوريه 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 2,619 326,718,462 Rls. 10,162 $
مجموع کل
124,738,286,173 ريال
مجموع کل
3,877,431 دلار
[1]