آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 كرمان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 139,550 40,834,855,266 Rls. 1,262,242 $
2 8 1395 كرمان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 145,500 40,154,729,650 Rls. 1,264,900 $
3 9 1395 كرمان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 112,900 31,962,319,380 Rls. 996,180 $
4 9 1395 كرمان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 71,000 29,631,771,000 Rls. 923,000 $
5 11 1395 كرمان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 100,000 28,317,187,500 Rls. 875,000 $
6 11 1395 كرمان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 47,000 22,821,202,500 Rls. 705,000 $
7 10 1395 كرمان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 47,000 21,300,329,500 Rls. 658,000 $
8 7 1395 كرمان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 75,000 20,657,875,000 Rls. 656,250 $
9 8 1395 كرمان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 44,100 18,249,812,100 Rls. 573,300 $
10 4 1395 كرمان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,750 11,448,819,000 Rls. 372,600 $
11 12 1395 كرمان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 23,500 11,423,467,500 Rls. 352,500 $
12 4 1395 كرمان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,000 11,082,390,000 Rls. 363,000 $
13 2 1395 كرمان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 43,000 11,081,351,200 Rls. 365,600 $
14 12 1395 كرمان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 40,000 9,786,228,320 Rls. 301,895 $
15 5 1395 كرمان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 15,000 7,683,637,500 Rls. 247,500 $
16 12 1395 كرمان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 7,085,750,000 Rls. 218,750 $
17 6 1395 كرمان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 6,689,876,600 Rls. 213,400 $
18 10 1395 كرمان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 20,000 4,999,580,800 Rls. 154,690 $
19 3 1395 كرمان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 18,000 4,389,984,000 Rls. 144,000 $
20 12 1395 كرمان ترکيه 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 60,193 4,292,076,706 Rls. 132,425 $
21 12 1395 كرمان ترکيه 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 23,735 4,116,248,512 Rls. 126,982 $
22 9 1395 كرمان ترکيه 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 23,542 4,058,768,022 Rls. 125,947 $
23 2 1395 كرمان ترکيه 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 24,809 4,019,576,625 Rls. 132,725 $
24 2 1395 كرمان ترکيه 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 60,966 3,460,549,048 Rls. 114,120 $
25 10 1395 كرمان ترکيه 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 24,519 3,079,327,708 Rls. 95,132 $
26 5 1395 كرمان ترکيه 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 40,160 2,734,188,050 Rls. 88,325 $
27 6 1395 كرمان ترکيه 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 39,422 2,718,867,421 Rls. 86,729 $
28 9 1395 كرمان ترکيه 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 36,100 2,550,224,820 Rls. 79,420 $
29 7 1395 كرمان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 10,000 2,441,394,925 Rls. 77,345 $
30 4 1395 كرمان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 10,000 2,381,452,550 Rls. 77,345 $
31 5 1395 كرمان ترکيه 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 16,240 2,011,031,680 Rls. 64,960 $
32 1 1395 كرمان ترکيه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 16,320 1,975,372,800 Rls. 65,280 $
33 6 1395 كرمان ترکيه 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 15,320 1,907,952,800 Rls. 61,280 $
34 3 1395 كرمان ترکيه 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 15,260 1,853,784,800 Rls. 61,040 $
35 1 1395 كرمان ترکيه 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 15,060 1,823,766,000 Rls. 60,240 $
36 4 1395 كرمان ترکيه 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 14,900 1,823,164,000 Rls. 59,600 $
37 2 1395 كرمان ترکيه 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 14,840 1,799,142,240 Rls. 59,360 $
38 3 1395 كرمان ترکيه 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 14,620 1,782,821,280 Rls. 58,480 $
39 2 1395 كرمان ترکيه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 13,440 1,630,379,520 Rls. 53,760 $
40 8 1395 كرمان ترکيه 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 21,600 1,508,855,040 Rls. 47,520 $
41 3 1395 كرمان ترکيه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 12,260 1,492,728,560 Rls. 49,040 $
42 8 1395 كرمان ترکيه 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 11,440 1,449,036,160 Rls. 45,760 $
43 7 1395 كرمان ترکيه 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 20,160 1,395,358,272 Rls. 44,352 $
44 1 1395 كرمان ترکيه 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 20,728 1,379,904,416 Rls. 45,602 $
45 4 1395 كرمان ترکيه 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 20,240 1,362,111,520 Rls. 44,528 $
46 11 1395 كرمان ترکيه 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 10,000 712,338,000 Rls. 22,000 $
47 12 1395 كرمان ترکيه 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 2,820 639,714,180 Rls. 19,740 $
48 4 1395 كرمان ترکيه 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 675 17,500,455 Rls. 567 $
49 4 1395 كرمان ترکيه 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 300 7,708,680 Rls. 252 $
مجموع کل
402,026,511,606 ريال
مجموع کل
12,647,663 دلار
[1]