آمار کل " صادرات به" کشور (تايلند) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 كرمان تايلند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 75,000 17,265,150,000 Rls. 543,750 $
2 2 1395 كرمان تايلند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,000 13,385,558,400 Rls. 441,600 $
3 7 1395 كرمان تايلند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 7,348,332,000 Rls. 232,800 $
4 4 1395 كرمان تايلند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 6,798,432,000 Rls. 220,800 $
5 12 1395 كرمان تايلند 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 18,294 3,171,770,311 Rls. 97,873 $
6 3 1395 كرمان تايلند 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 14,606 2,385,583,670 Rls. 78,139 $
7 5 1395 كرمان تايلند 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 12,577 2,079,748,440 Rls. 67,284 $
8 1 1395 كرمان تايلند 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 11,751 1,380,814,290 Rls. 45,594 $
9 12 1395 كرمان تايلند 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 1,935 243,311,756 Rls. 7,508 $
10 12 1395 كرمان تايلند 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,012 65,561,408 Rls. 2,024 $
مجموع کل
54,124,262,275 ريال
مجموع کل
1,737,372 دلار
[1]